Hopp til innhald

DRA301A Inn i drama

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i dramapedagogisk praksis og teori. Arbeid med dramapedagogiske metoder og konvensjoner står sentralt. Det settes fokus på lederen som planlegger, organisator, veileder og medspiller. Arbeid med kropp og stemme er gjennomgående i dette emnet. Emnet setter også fokus på dramatiske uttrykksformer, utforskende dramapedagogisk arbeid, dramadidaktikk og fagteori.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om sentrale dramapedagogiske begreper i teori og praksis

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende dramapedagogiske metoder og konvensjoner i arbeid med ulike tema og inn i flere fag
  • behersker grunnleggende ferdigheter innen improvisasjon og rollearbeid

Generell kompetanse

Studenten

  • kan lede dramapedagogisk arbeid for barn og unge

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dramaforløp, scenisk forelesninger, verkstedsarbeid/studentledet undervisning, kollokviearbeid, utprøving i praksisfeltet, veiledning og skriftlige oppgaver.

Praksis i barnehage, grunnskole eller kulturskole inngår som del av de obligatoriske læringsaktivitetene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  1. En dag punktpraksis med utprøving av dramametoder i praksisfeltet.
  2. Seminar der studenter i grupper viser eksempler fra utprøving i praksisfeltet og knytter erfaringer til teori og rammeplan/læreplan/offentlige dokumenter.
  3. Det vil være krav om 80% frammøte knyttet til undervisning.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen i gruppe.

Med utgangspunkt i et dramaforløp leder studentene en startsekvens i et dramapedagogisk arbeid der metoden lærer-i-rolle inngår. Tre dager før eksamen skal studentene levere et kort skriftlig notat om arbeidet.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen skal gjennomføres som ordinær eksamen, eller etter avtale med faglærerne.

Hjelpemidler ved eksamen

Kostymer og rekvisitter

Mer om hjelpemidler