Hopp til innhald

DRA302 Muntlig fortelling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i dramapedagogisk praksis og teori. Arbeid med dramapedagogiske metoder og konvensjoner står sentralt. Det settes fokus på lederen som planlegger, organisator, veileder og medspiller. Arbeid med kropp og stemme er gjennomgående i dette emnet.

Emnet setter også fokus på dramatiske uttrykksformer, utforskende dramapedagogisk arbeid, dramadidaktikk og fagteori, samt gir en introduksjon til dans.

Emner inneholder 4 dager praksis i skolen eller utøvende praksis som forteller.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om muntlig fortelling som kunstform
 • Har kunnskap om muntlige fortellertradisjoner
 • Har kunnskap om muntlig fortelling som arbeidsmåte i formidling til barn og voksne
 • Har kunnskap om stemmebruk
 • Har kunnskap om kroppsbruk

Ferdigheter

Studenten

 • kan fortelle jeg-fortellinger, fantasifortellinger og tradisjonsfortellinger
 • kan bruke ulike fortellerteknikker og uttrykksformer
 • kan formidle på en levende måte, med bevisst bruk av kropp og stemme

Generell kompetanse

Studenten

 • skal være i stand til å utvikle og fremføre muntlig fortelling for en valgt målgruppe
 • skal kunne lede og inspirere ulike grupper i det å fortelle

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk arbeid, formidling, veiledning, instruksjon, egentrening, gruppearbeid, prosjektarbeid, forelesninger, praksis og oppgaveskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Studentene skal skrive en refleksjonsoppgave over muntlig fortelling sin posisjon i sin samtid.
 • Det vil være krav om frammøte knyttet til de obligatoriske læringsaktivitetene.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen (muntlig framføring). Etter praktisk eksamen følger en individuell muntlig samtale.

Eksamen går over én uke. Oppgaven utleveres første dag og eksamen avvikles siste dag i denne perioden. Det gis ikke veiledning i eksamensuken.

Det gis én samlet, individuell karakter i emnet. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Vurderingskriterier:

 • Oppbygging og helheten i fortellingen
 • Fortellermåte
 • Bruk av virkemidler som for eksempel, pauser, rytme, fokus, tempo og intensitet
 • Studentens evne til å kommunisere med publikum
 • Studentens fortellerevne
 • Studentens refleksjonsevne
 • Studentens evne til å trekke inn teori i den muntlige eksamen

Utsatt/ny eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke scenografiske element.

Mer om hjelpemidler