ING2043 Branndynamikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Faget skal gi studentene grundig innsikt i kjemi, fysikk og fluidmekanikk for branner og vekselvirkninger med brannens nærmiljø. Introduksjon til brannårsaker, skadevirkninger av branner og mulige konsekvensreduserende tiltak inngår i faget.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten:

 • Kan analysere og bruke kjemiske reaksjoner i forbindelse med en brann, her under energiproduksjon, flammetemperatur og produkter fra brann.
 • Kan anvende teori om varmetransport, her under varmeledning, konveksjon og varmestråling i forbindelse med brann.
 • Kan redegjøre for brann som fenomen og kan beskrive fasene i en brann.
 • Kan redegjøre for og beregne hvordan en brann påvirkes av omgivelsene (røyklag, vegger og tak). Kunnskapen skal utvikles via teori og forsøk.
 • Kan redegjøre for og beregne røykproduksjon, røyksøyleteori og transport av røyk.
 • Kan redegjøre for og beregne antennelse, brennbarhetsgrenser og skadevirkning av røyk.
 • Kan redegjøre for om hvordan brann påvirker samfunnet via brannårsaker og brannstatistikk.
 • Har kjennskap til forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende.

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • beregne varmetransport gjennom konstruksjoner og mellom objekter
 • beregne brennbarhetsgrenser, flammetemperatur og antennelsestemperatur for væsker og gasser
 • vurdere og beregne en brannutvikling
 • beregne røykutvikling og røykspredning
 • beregne branners innflytelse på enkle konstruksjoner
 • måle branntekniske parametre som for eksempel temperatur, varmefluks og masse.
 • anvende faglig kunnskap med støtte av faglitteratur og resultater fra forskningsarbeid, for å løse problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.

- Kompetanse:

Studenten kan:

 • Presentere fagstoff, laboratorierapporter og måleresultat skriftlig.
 • Bruke dataverktøy for å utføre beregninger og presentere faglig stoff.
 • Via arbeidsformen i grupper reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og miljø; Fysikk; Analyse og lineær algebra, Varme- og strømingslære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og laboratoriearbeid.

Arbeidskrav

Nei.

Vurderingsform

Del 1: Mappe, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

 

Begge delene må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen, skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • SIK201S (1) - Bridging course for Master in Fire Safety Engineering - summer course - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SIK201 (1) - Bridging course for Master in Fire Safety Engineering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2010 (1) - Branndynamikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2022 (1) - Branndynamikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2034 (1) - Branndynamikk - Reduksjon: 10 studiepoeng