ING3049 Brannteknisk simulering

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi en grundig innføring i brannteknisk modellering og simulering. Det skal benyttes anerkjente verktøy for ulike formål knyttet til simulering av brannforløp i bygninger samt evakuering. Kurset vil fokusere på grunnleggende forståelse i teorien bak to-sonemodeller, feltmodeller (CFD) og evakueringsmodeller, og skal gi kjennskap til muligheter og begrensinger med modellene. Etter endt kurs skal den enkelte deltaker kunne gjennomføre modellering av brannforløp i vanlige bygningsvolumer, utføre simulering av brannforløp ved hjelp av både to-sonemodeller og feltmodeller (CFD), og utføre simuleringer av evakueringer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 •  Kan beskrive metoder for numerisk løsning av partielle differensial ligninger.
 • Kan beskrive grunnleggende teori bak to-sonemodeller og feltmodeller (CFD), og modellering ved hjelp av evakueringsmodellering.
 • Kan diskutere muligheter og begrensninger med branntekniske håndberegninger, to-sonemodeller, feltmodeller (CFD) og evakueringsmodeller.

Ferdigheter:

 • Kan utforme en enkel to-sonemodell i regneark.
 • Kan løse enkle transiente varmeoverføringsproblemer analytisk i regneark og forklare prinsippene for den numerisk løsningen.
 • Kan gjøre håndberegninger av forflytningstid i enkle bygningsvolumer.
 • Kan utføre en rømningsanalyse og anvende evakueringsmodeller til å beregne forflytningstid i komplekse bygg.
 • Kan anvende to-sonemodeller og feltmodeller (CFD) i branntekniske analyser.
 • Kan utføre en brannteknisk analyse der en beregner nødvendig- og tilgjengelig rømningstid.
 • Kan evaluere gyldigheten av branntekniske beregninger.
 • Kan diskutere tiltak for å redusere nødvendig rømingstid og/eller øke tilgjengelig rømningstid.

Generell kompetanse:

 • Kan formidle fagstoff skriftlig og audiovisuelt.
 • Behersker bruken av dataverktøy for å utføre beregninger.
 • Kan utforme en akademisk rapport.
 • Via arbeidsformen i grupper kunne reflektere over eget arbeid i team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Branndynamikk, fluiddynamikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og laboratoriearbeid.

Arbeidskrav

Ingen.

Vurderingsform

Del 1: Mappe, teller 40 % på endelig karakter.

Del 2: Muntlig eksamen, ca 30 min forberedelse og 30 min eksaminasjon, teller 60 % på endelig karakter.

Begge deler må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • INGB100BRANN (1) - Brannteknisk simulering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3011 (1) - Brannteknisk simulering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3014 (1) - Brannteknisk simulering - Reduksjon: 10 studiepoeng