ING3061 Environmental Science and Pollution

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Studentene skal i emnet utvikle en forståelse for naturens kretsløp og ressurser. Emnet vil gi studentene kunnskaper for å identifisere og analysere naturlige og menneskeskapte problemer for det ytre miljøet. Forslag til bærekraftige løsninger skal være begrunnet i evidens-basert informasjon og data .

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha kjennskap til:  

 • Nasjonale og internasjonale miljøinstitusjoner
 • Viktige konvensjoner og lover
 • Rapporter og miljødata om: naturmangfold, klima og klimaendringer, forurensning, miljøgifter, arealbruk, befolkningsvekst, truede arter, spredning av arter og organismer, og inndeling i miljøkategorier
 • Kost-nytte vurderinger

Studenten kan redegjøre for:

 • Vann: ressurs, bruk, forvaltning, forurensning og behandling
 • Atmosfæren: klimaendringer og luftforurensning
 • Avfall og avfallshåndtering

Studenten har oversikt over:

 • Konsekvenser for ytre miljø ved ulike typer forurensning.
 • Problemer for det ytre miljøet innen bestemte næringer.
 • Lokal og nasjonal beredskap mot forurensning, samt ansvarsfordeling mellom kommune, politi, fylke og regjering.

 

Ferdigheter:

 • Studenten kan planlegge og følge opp miljøundersøkelser.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre en miljørisikovurdering.
 • Studenten kan følge opp utslippstillatelser og myndighetskontakt knyttet til tillatelser.
 • Studenten kan gjennomføre interessentanalyser.

 

Generell kompetanse:

 • Studenten kan forklare grunnleggende teorier og begreper på en enkel måte (skriftlig og muntlig).
 • Studenten har kunnskap om hvordan miljøet påvirkes av mennesker og industri.
 • Studenten kan utveksle synspunkter med fagfolk og delta i faglige diskusjoner.
 • Studenten har erfaring med laboratoriearbeid.
 • Studenten har erfaring med å jobbe i team.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, lab, prosjektoppgave.

Arbeidskrav

Gjennomført og godkjent laboratorie kurs.

Vurderingsform

Del 1: Prosjektoppgave, teller 50 % av endelig karakter.

Del 2: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 50 % av endelig karakter.

Gradert karakter A-E/F

Begge deler må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • SIK101 (1) - Environmental Science - Reduksjon: 5 studiepoeng