Hopp til innhald

MAR801 Markedsføring

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi forståelse for filosofien bak moderne markedsføring og kjennskap til de virkemidler markedsføringen benytter. Gjennom teori og praktiske case-oppgaver utdypes og praktiseres kunnskapene.

Innhold:

 • Markedsføring som begrep og fagområde
 • Markedsføringsledelse og markedsføring som bedriftsfunksjon
 • Markedsorientering
 • Markedsføringsvirkemidler
 • Markedskommunikasjon
 • Produktutvikling og innovasjon
 • Prispolitikk
 • Distribusjon
 • Organisasjonskulturens rolle i markedsføring
 • Kjøpsatferd i forbrukervaremarkedet og forretningsmarkeder
 • Utvikling av sterke merkevarer
 • Markedsplanlegging
 • Markedsundersøkelser (metode)
 • Juridiske rammebetingelser
 • Co-produksjon
 • Hva er merkevare
 • Merkevarebygging og posisjonering
 • Merkekjennskap og merkeassosiasjoner
 • Virkemidler for merkevarebygging

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • skal kunne beskrive markedsføring som funksjon, prosess og aktivitet. Gjennom denne kunnskapen vil kandidaten få innsikt i både strategiske og taktiske virkemidler man har til disposisjon. Man vil blant annet få kunnskap om hvilke konkurransevirkemidler enhver bedrift har til sin disposisjon og kunne forklare hvordan anvendelsen av konkurransemidlene henger sammen.
 • skal ha kunnskap om segmentering og forskjellige kriterier som benyttes for å dele inn et marked i segmenter.
 • skal kjenne til forskjellige markedsundersøkelsesformer. Den innsikt man kan få fra kunder og konkurrenter gjennom markedsundersøkelser vil være vesentlig for å forstå kundenes atferd i markedet. Dette er en viktig forståelse for å forstå hvorfor bedrifter må være markedsorienterte i sin tilnærming til et marked.
 • skal kjenne til de ulike stadiene i et produkts livssyklus og hvordan forskjellige strategier i de ulike stadiene påvirker produktets suksess. Kandidaten vil også få kunnskaper om de nyeste teoriene innen fagfeltet. Man vil blant annet se på hvordan kundene i dag i langt større grad enn tidligere utvikler varer og tjenester sammen med produsentene (co-produksjon).
 • skal kjenne til hva en merkevare er og hvilken verdi en merkevare kan tilføre både kunder og bedrift.
 • skal kunne beskrive og identifisere sentrale komponenter i en merkevare og hvordan merkevare utvikles og vedlikeholdes.

Ferdigheter

Kandidaten skal utvikle ferdigheter innenfor følgende områder:

 • Kunne anvende markedsføringsteori på praktiske problemstillinger.
 • Kunne anvende strategiske virkemidler for å posisjonere produkter.
 • Kunne utarbeide en konkret markedsplan for en bedrift.
 • Kunne analysere kjøpsatferdsprosessen til potensielle kunder.
 • Kunne anvende markedsmixen på et produkt:

  • Hvordan finne «riktig» pris og beregne inntjening?
  • Hvordan arbeide med produktutvikling og innovasjon?
  • Hvordan kan man best kommunisere til og med forbrukerne?
  • Hvordan distribuerer man produktene ut til kundene?
  • Hvordan utvikler og motiverer man egne ansatte til å levere våre produkter på en best mulig måte
 • Kunne dele inn et marked i segmenter
 • Kunne planlegge og gjennomføre en markedsundersøkelse.
 • Kunne planlegge lanseringer av produkter.
 • Kunne vurdere spesifikke etiske og samfunnsansvarlige utfordringer.

Kandidaten skal være i stand til å benytte teorier om merkevareledelse som verktøy for å bygge og vedlikeholde en merkevare.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • skal oppøve seg generell kompetanse som gjør han/henne best mulig i stand til å jobbe markedsrettet og tenke markedsorientering.
 • skal være i stand til å analysere et marked, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å markedsføre et produkt eller en tjeneste i forbrukermarkedet. I analysen av markedet skal man oppøve kompetanse i forhold til å avdekke hvem som er de mest attraktive kundene og hvilke konkurrenter vi må være spesielt oppmerksomme på.
 • skal være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i forhold til hvordan markedsføringstiltak kan påvirke forbrukerne. Kandidaten skal også ha opparbeidet kritisk vurderingsevne i forbindelse med utøvelse av praktisk merkevareledelse.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gjennomført som plenumsforelesninger. Det legges opp til en rekke case og praktiske oppgaver som løses i forelesning. Casene presenteres og diskuteres i plenum og deltakerne kan få ulike roller i noen av oppgavene.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform

8 timers skriftlig hjemmeeksamen ved hjelp av Wiseflow.

Bokstavkarakter A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke lovlig å samarbeide med andre. Plagiatkontroll vil bli foretatt etter innlevering.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØAM112 - Merkevareleiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAO002 - Marknadsføring I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØA116 - Marknadsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng