Hopp til innhald

NTS807 Norsk tegnspråk 2, emne 3 - Språkvitenskapelige perspektiver på norsk tegnspråk og språklig variasjon

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I norsk tegnspråk 2 emne 3, lærer studentene å anvende og forholde seg kritisk til relevant nasjonal og internasjonal forskning innen tegnspråkfeltet i sin profesjonsutøvelse. Emnet gir kunnskap om aldersadekvat språkutvikling på norsk tegnspråk. Studentene får kunnskap om språkets oppbygging, kjennetegn ved ulike tegnspråksjangre og stiler, og om å bygge koherens i tegnspråktekster og tegnspråklig diskurs, samt utvikling av lærerens egen språkbevissthet. Studentene får også innsikt i språklig variasjon i døvesamfunnet nasjonalt og internasjonalt, om tegnede språks plass globalt og i norsk skole. Videre får studentene utviklet kunnskap om tegnspråkfaget, med særlig vekt på elevmangfold samt utfordringer knyttet til ulike kombinasjoner av sansetap.

Læringsutbytte

Kunnskaper  

Studenten  har

  • kunnskap om språkøkologi, flerspråklighet og språk i ulike modaliteter
  • kunnskap om forskning på barns tidlige språkutvikling på tegnspråk 
  • kunnskap om norsk tegnspråks oppbygging, kjennetegn ved ulike tegnspråksjangre og stiler, og om å bygge koherens i tegnspråktekster og tegnspråklig diskurs, samt utvikling av lærerens egen språkbevissthet
  • kunnskap om tegnspråkfaget med særlig vekt på elevmangfold, samt utfordringer knyttet til ulike kombinasjoner av sansetap

Ferdigheter   

Studenten kan

  • analysere og bruke relevante metoder til å undersøke faglige og didaktiske problemstillinger basert på kunnskap om tegnspråkfagets egenart, verdigrunnlag og historie, og bruke slik innsikt i undervisning
  • tilpasse språk og modalitet til den enkelte elev og elevgruppe 
  • utforme undervisningsopplegg tilpasset språkligvariasjon i elevgruppen knyttet til sjanger og stil 

Generell kompetanse   

Studenten  kan

  • anvende og forholde seg kritisk til relevant nasjonal og internasjonal forskning innen tegnspråkfeltet i sin profesjonsutøvelse
  • ta i bruk relevante digitale verktøy i språkarbeid 

Krav til forkunnskaper

NTS805 eller tilsvarende 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått NTS805 og NTS806

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert med 2 samlinger på campus ved NTNU. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium og i arbeid med oppgaver. Undervisningen i emnet vil, i tillegg til fysiske samlinger på campus, ha jevnlige nettbaserte undervisningsøkter. Undervisningen vil til dels være basert på en serie forberedte ferdiginnspilte video-presentasjoner, og vil ta form av forelesninger, studentledete seminarer, prosjektoppgaver, diskusjoner og refleksjoner. Videre forventes det at studentene jevnlig møter medstudenter digitalt for å jobbe med oppgaver og problemstillinger knyttet til temaer som berøres i emnet. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom hele semesteret. Informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via HVLs digitale læringsplattform Canvas. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal ha medansvar og medvirkning i studiet. I etterutdanningen må studentene tilegne seg innholdet i studiet gjennom egenstudier og arbeid i kollokviegrupper. I denne etterutdanningen forventes det også at studenten bringer ny kunnskap og innsikt tilbake til egen arbeidsplass, og bidrar i et lærende fellesskap.

Obligatorisk aktivitet i emnet bygger på to deler: 

Del 1: Videoanalyse. Krav til omfang og innhold vil fremgå i eget skriv.  

Del 2: Refleksjonstekst i tilknytning til videoanalyse. Krav til omfang og innhold vil fremgå i eget skriv. 

Med obligatorisk aktivitet følger det kunnskapsdeling i studentgruppen både muntlig og skriftlig.  

All undervisning og obligatoriske læringsaktiviteter er forankret i læringsutbyttet for emnet. Krav om tilstedeværelse har sitt utspring i at læring er en prosess som skjer i samarbeid, utprøving og praktiske arbeid i felleskap med andre. Det er derfor krav om 80 % frammøte i undervisning på campus og digitale samlinger, for å kunne melde seg opp til eksamen. 

Innleverte læringsaktiviteter vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente læringsaktiviteter.

Læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatt frist. Ved ikke godkjent på en av læringsaktivitetene, kan den aktuelle læringsaktiviteten tas på nytt neste gang emnet blir gjennomført.

Vurderingsform

Oppgave. Fagtekst på 2500 ord.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler