Jente lærer seg tegnspråk

Norsk tegnspråk 2 | 1.-13. trinn

Vidareutdanning på bachelornivå

Er du lærer i skolen, og vil styrke kompetansen din i norsk tegnspråk?

Bergen, Oslo og Trondheim

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være ansatt i en lærerstilling. 

  Følgende tilleggskrav må være oppfylt: 

  • Bestått Norsk tegnspråk 1 (NTS805/NTS806) 1. -13.trinn. 

  Meir om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Norsk tegnspråk 2?

  Denne videreutdanningen vil gi deg spesialisert kompetanse i norsk tegnspråk i undervisningen, og bygger videre på studiet Norsk tegnspråk 1.

  Hva lærer du?

  Studiet gir studentene fordypet forskningsbasert kunnskap om norsk tegnspråk og tegnspråk kommunikasjon. Målet er utvikling i faget i et profesjonsfellesskap på de enkelte skoler og på tvers av skoler i samarbeid med andre lærere i faget. 

  Norsk tegnspråk 2, emne 3 og 4, bygger videre på Norsk tegnspråk 1 , emne 1 og 2. 
  Emneplan NTS807 Norsk tegnspråk 2, emne 3
  Emneplan NTS808 Norsk tegnspråk 2, emne

  Målgruppe

  Norsk tegnspråk 2 er et videreutdanningstilbud til lærere som underviser på 1-13. trinn. Studiet bygger på norsk Norsk tegnspråk 1 og går over to semestre. Hvert semester gir 15 studiepoeng og avsluttes med eksamen.

  Tilbudet er et samarbeid mellom fagmiljøene for tegnspråk og tolking ved HVL, NTNU og OsloMet. All undervisning foregår på tegnspråk. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud, med to samlinger pr. semester. Høstens samlinger vil foregå ved NTNU og vårens samlinger vil være fordelt på de ulike studiestedene. Studiet har også variert digital undervisning, oppfølging og egenaktivitet mellom samlingene.  

  Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium og i arbeid med oppgaver.  Undervisningen vil til dels være basert på en serie forberedte ferdiginnspilte videopresentasjoner, og vil ta form av forelesninger, studentledete seminarer, prosjektoppgaver, diskusjoner og refleksjoner. Videre forventes det at studentene jevnlig møter medstudenter digitalt for å jobbe med oppgaver og problemstillinger knyttet til temaer som berøres i emnet.

  Mer om de to emnene:

  Emne 3
  I norsk tegnspråk 2 emne 3, lærer studentene å anvende og forholde seg kritisk til relevant nasjonal og internasjonal forskning innen tegnspråkfeltet i sin profesjonsutøvelse. Emnet gir kunnskap om tidlig språkutvikling på norsk tegnspråk. Studentene får kunnskap om språkets oppbygging, kjennetegn ved ulike tegnspråksjangre og stiler, og om å bygge koherens i tegnspråktekster og tegnspråklig diskurs, samt utvikling av lærerens egen språkbevissthet. Studentene får også innsikt i språklig variasjon i døvesamfunnet nasjonalt og internasjonalt, om tegnede språks plass globalt og i norsk skole. Videre får studentene utviklet kunnskap om tegnspråkfaget, med særlig vekt på elevmangfold samt utfordringer knyttet til ulike kombinasjoner av sansetap.

  Emneplan for emne 3.

  Emne 4
  I norsk tegnspråk 2 emne 4, er utgangspunktet at tegnspråklige elever skal lære gjennom samarbeidsaktiviteter med andre elever. Videre skal lærere utvikle sin undervisningspraksis i fellesskap med andre lærere. Emnet gir kunnskap om gode sosialiseringsarenaer for tegnspråklige barn og unge, og om inkluderende fellesskap i skoler hvor norsk tegnspråk er en del av læringsmiljøet. Studentene får innsikt i hvordan god klasseledelse er avgjørende for å skape godt læringsmiljø for elever med tegnspråk. Studentene vil også få innsikt i problemstillinger knyttet til tolking i skolen. Studentene vil reflektere rundt skolen som organisasjon, og roller og ansvar knyttet norsk tegnspråk i skolen. Studentene skal bli i stand til å ta initiativ til og bidra til utvikling av norsk tegnspråk i skolen.

  Emneplan for emne 4.

  Samlinger

  Høst 2024

  ved NTNU studiested Trondheim

  • Uke 36 (onsdag-fredag)
  • Uke 47 (onsdag-fredag) 

  Vår 2025

  • Uke 3 (onsdag-fredag) ved NTNU
  • Uke 10 (onsdag-fredag) ved OsloMet
  • Uke 17 (onsdag-fredag) ved HVL Bergen

   Tidspunkt for digitale samlinger 

  Åtte torsdager fra kl. 14:00 -16:00 

  Anbefalt forkunnskap

  Studiet bygger på Norsk tegnspråk 1. 

  Pensum

  Du får informajon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  Høst
  Hjemmeeksamen. Fagtekst på 2500 ord.


  Vår
  Oppgave. Reviderte versjoner av tre fagtekster og en sammenbindende tekst (kappe) på 1000 ord +/- 10%. Oppgaven skal til sammen være på 2500 ord +/- 10%.

  Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbud

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs