Jente sitter foran pc og gjør tegn med hendene sine.

Norsk tegnspråk 2 | 1.-13. trinn

Etter- og vidareutdanning

Er du lærer i skolen, og vil styrke kompetansen din i norsk tegnspråk?

Norsk tegnspråk 2 er et videreutdanningstilbud til lærere som underviser på 1-13. trinn. Studiet bygger på norsk Norsk tegnspråk 1 og går over to semestre. Hvert semester gir 15 studiepoeng og avsluttes med eksamen.

Tilbudet er et samarbeid mellom fagmiljøene for tegnspråk og tolking ved HVL, NTNU og OsloMet. 

All undervisning foregår på tegnspråk. 

Hva lærer du på Tegnspråk 2?

Studiet gir studentene fordypet forskningsbasert kunnskap om norsk tegnspråk og tegnspråk kommunikasjon. Målet er utvikling i faget i et profesjonsfellesskap på de enkelte skoler og på tvers av skoler i samarbeid med andre lærere i faget. 

Norsk tegnspråk 2, emne 3 og 4,  bygger videre på Norsk tegnspråk 1 , emne 1 og 2. 

Emne 3 

I norsk tegnspråk 2 emne 3, lærer studentene å anvende og forholde seg kritisk til relevant nasjonal og internasjonal forskning innen tegnspråkfeltet i sin profesjonsutøvelse. Emnet gir kunnskap om tidlig språkutvikling på norsk tegnspråk. Studentene får kunnskap om språkets oppbygging, kjennetegn ved ulike tegnspråksjangre og stiler, og om å bygge koherens i tegnspråktekster og tegnspråklig diskurs, samt utvikling av lærerens egen språkbevissthet. Studentene får også innsikt i språklig variasjon i døvesamfunnet nasjonalt og internasjonalt, om tegnede språks plass globalt og i norsk skole. Videre får studentene utviklet kunnskap om tegnspråkfaget, med særlig vekt på elevmangfold samt utfordringer knyttet til ulike kombinasjoner av sansetap. 

Emne

I norsk tegnspråk 2 emne 4, er utgangspunktet at tegnspråklige elever skal lære gjennom samarbeidsaktiviteter med andre elever. Videre skal lærere utvikle sin undervisningspraksis i fellesskap med andre lærere. Emnet gir kunnskap om gode sosialiseringsarenaer for tegnspråklige barn og unge, og om inkluderende fellesskap i skoler hvor norsk tegnspråk er en del av læringsmiljøet. Studentene får innsikt i hvordan god klasseledelse er avgjørende for å skape godt læringsmiljø for elever med tegnspråk. Studentene vil også få innsikt i problemstillinger knyttet til tolking i skolen. Studentene vil reflektere rundt skolen som organisasjon, og roller og ansvar knyttet norsk tegnspråk i skolen. Studentene skal bli i stand til å ta initiativ til og bidra til utvikling av norsk tegnspråk i skolen.

Videreutdanningen er et nasjonalt tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere      Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.