Studenter som kommuniserer på tegnspråk.

Norsk tegnspråk 1 | 1.-13. trinn

Etter- og vidareutdanning

Norsk tegnspråk 1 er en videreutdanning for deg som har kompetanse i tegnspråk. All undervisning foregår på tegnspråk. Studiet består av to emner som gir fordypning i undervisning i og på norsk tegnspråk, med vekt på de særskilte kravene til didaktisk kompetanse for lærere som underviser elever som har norsk tegnspråk i grunn- og videregående skole (1.-13. trinn).

Tilbudet er et samarbeid mellom fagmiljøene for tegnspråk og tolking ved HVL, NTNU og OsloMet. Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud, med to samlinger pr. semester. Høstens samlinger vil foregå ved HVL og vårens samlinger vil foregå ved OsloMet. Studiet har også variert digital undervisning, oppfølging og egenaktivitet mellom samlingene.

All undervisning foregår på tegnspråk.

Hva lærer du?

I løpet av studiet skal du tilegne deg inngående kunnskap for å observere, forstå, analysere, vurdere og utvikle undervisning i og på tegnspråk, samt å utvikle kompetanse i ulike og aktuelle arbeids- og læringsformer i tegnspråkfaget og andre fag som undervises på tegnspråk. Studiet tilbys til lærere som er selvstendige språkbrukere i norsk tegnspråk, og tilbudet differensieres gjennom øvingsoppgaver og arbeidskrav som er tilpasset de trinn som studentene til daglig jobber med.

Emne 1

I emne 1 «Norsk tegnspråk i samfunnet» vil du få inngående kunnskap om norsk tegnspråks plass og status i samfunnet, både sett i lys av språkets rolle i skole- og organisasjonshistorie, døves kultur og språkvitenskapelig anerkjennelse av norsk tegnspråk som fullverdig språk, og frem til faget Norsk tegnspråk sin plass og situasjon i dagens skole.

Emne 2

I emne 2 «Norsk tegnspråk i læreplanverket og tegnspråklig undervisningspraksis» får du erfaring med analyse av- og arbeid med læreplaner for elever med tegnspråk og kunnskapsløftet LK20 generelt. Du tilegner deg kunnskap om grunnleggende ferdigheter i tegnspråk, om fagets kjerneelementer og om tverrfaglige temaer. Du vil arbeide med å se sammenheng mellom læreplaner, tilgang til språkmiljø, sosial læring og inkluderende læringsmiljø.

Du får kjennskap til progresjon, kjennetegn på måloppnåelse, vurdering, vurderingsordninger, samt utfordringer ved vurdering av elever med tegnspråk. Du tilegner deg kunnskap om arbeidsmåter i faget, og om multimodal meningsdanning i interaksjon for å analysere og forstå tegnspråklig undervisningspraksis på ulike skolearenaer. Du lærer å planlegge og gjennomføre undervisning i og på norsk tegnspråk med bruk av relevante digitale verktøy og arbeidsmåter, samt ferdigheter til å kritisk vurdere muligheter og begrensninger ved synkron nettundervisning i og på tegnspråk.

Tegnspråk 2 | 1.-13. trinn har oppstart høsten 2024. HVL, NTNU og OsloMet samarbeider om organiseringen av studietilbudet. 

To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».