Studenter som kommuniserer på tegnspråk

Norsk tegnspråk 1 | 1.-13. trinn

Etter- og vidareutdanning

Norsk tegnspråk 1 er en videreutdanning for deg som har kompetanse i tegnspråk. All undervisning foregår på tegnspråk. 

Bergen og Oslo

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være ansatt i en lærerstilling.

   Følgende tilleggskrav må være oppfylt:

  • Bestått opptaksprøve/intervju. Det vil gjennomføres et kort (digitalt) opptaksintervju av alle søkere 

  Meir om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Norsk tegnspråk 1?

  Studiet vil gi deg fordypning i undervisning i og på norsk tegnspråk, med vekt på de særskilte kravene til didaktisk kompetanse for lærere, som underviser elever som har norsk tegnspråk i grunn- og videregående skole (1.-13. trinn).

  Tegnspråk 2 | 1.-13. trinn har oppstart høsten 2024. HVL, NTNU og OsloMet samarbeider om organiseringen av studietilbudet. 

  Hva lærer du?

  I løpet av studiet skal du tilegne deg inngående kunnskap for å observere, forstå, analysere, vurdere og utvikle undervisning i og på tegnspråk, samt å utvikle kompetanse i ulike og aktuelle arbeids- og læringsformer i tegnspråkfaget - og andre fag som undervises på tegnspråk.

  Studiet tilbys til lærere som er selvstendige språkbrukere i norsk tegnspråk, og tilbudet differensieres gjennom øvingsoppgaver og arbeidskrav som er tilpasset de trinn som studentene til daglig jobber med.

  Målgruppe

  Lærere ansatt i skolen, som har kompetanse i tegnspråk fra før. All undervisning foregår på tegnspråk.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Tilbudet er et samarbeid mellom fagmiljøene for tegnspråk og tolking ved HVL, NTNU og OsloMet. Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud, med to samlinger per semester.

  Høstens samlinger vil foregå ved HVL og vårens samlinger vil foregå ved OsloMet. Studiet har også variert digital undervisning, oppfølging og egenaktivitet mellom samlingene.

  Studiet er delt opp i to emner:

  • I emne 1 «Norsk tegnspråk i samfunnet» vil du få inngående kunnskap om norsk tegnspråks plass og status i samfunnet, både sett i lys av språkets rolle i skole- og organisasjonshistorie, døves kultur og språkvitenskapelig anerkjennelse av norsk tegnspråk som fullverdig språk, og frem til faget Norsk tegnspråk sin plass og situasjon i dagens skole.
  • I emne 2 «Norsk tegnspråk i læreplanverket og tegnspråklig undervisningspraksis» får du erfaring med analyse av- og arbeid med læreplaner for elever med tegnspråk og kunnskapsløftet LK20 generelt. Du tilegner deg kunnskap om grunnleggende ferdigheter i tegnspråk, om fagets kjerneelementer og om tverrfaglige temaer. Du vil arbeide med å se sammenheng mellom læreplaner, tilgang til språkmiljø, sosial læring og inkluderende læringsmiljø.

  Du får kjennskap til progresjon, kjennetegn på måloppnåelse, vurdering, vurderingsordninger, samt utfordringer ved vurdering av elever med tegnspråk.

  Du tilegner deg kunnskap om arbeidsmåter i faget, og om multimodal meningsdanning i interaksjon for å analysere og forstå tegnspråklig undervisningspraksis på ulike skolearenaer.

  Du lærer å planlegge og gjennomføre undervisning i og på norsk tegnspråk med bruk av relevante digitale verktøy og arbeidsmåter, samt ferdigheter til å kritisk vurdere muligheter og begrensninger ved synkron nettundervisning i og på tegnspråk.

  Samlinger og nettøkter

  Høst 2024
  Uke 37 og 48 (mandag – onsdag) ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen


  Vår 2025
  Uke 4 (onsdag – fredag) og uke 19 (onsdag-fredag) ved OsloMet

  Tidspunkt for digitale samlinger:
  Åtte onsdager fra kl. 14:00 -16:00

  Anbefalt forkunnskap

  Du må kunne tegnspråk, da all undervisning er på tegnspråk. 

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform


  Emne 1

  Del 1: Oppgave. Formidling av fagkunnskap om "Norsk tegnspråk i samfunnet" til elever eller kolleger ved egen skole. Denne fremføres på tegnspråk og leveres som et filmopptak på 15-20 min.

  Del 2: Oppgave. Refleksjonsoppgave knyttet til Del 1 (formidling på egen skole) leveres som et skriftlig dokument på 1500 ord.


  Emne 2

  Muntlig eksamen. Fremlegg på tegnspråk av en prosjektoppgave ved et fagseminar med sensorer og medstudenter tilstede. Presentasjonen skal ha en varighet på 15-20 minutter og med inntil 10 minutter til spørsmål i etterkant.

  Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

   

  Andre interessante studietilbud

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs