Hopp til innhald

NVB001 Bedriftsøkonomisk analyse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

 • Ønsker du bedre innsikt i og forståelse av bedriftens økonomi?
 • Vil du vite hvordan du leser og analyserer et regnskap?
 • Lurer du på hvordan du skal prissette varene og tjenestene du tilbyr?
 • Trenger du et verktøy for å regne på hva en utvidelse koster?

Kurset gir grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi. Kurset starter med en forståelse av hvordan regnskapet er bygget opp. Videre blir det gjennomgått hvordan regnskapsdata blir bearbeidet i driftsregnskap for bruk i ulike typer beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt står sentralt. Kurset gir i tillegg innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger knyttet til investeringer og finansiering (lån) med spesiell vekt på metoder for lønnsomhetskalkyler.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten

 • ha grunnleggende kunnskaper om formålet med finansregnskapet
 • ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger
 • ha forståelse for effekten av beholdningsendringer.
 • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat, balanse og egenkapital
 • kunne analysere ett regnskap ved hjelp av enkle nøkkeltallsberegninger
 • ha kunnskap om ulike kalkylemetoder og kunne utarbeide selvkost- og bidragskalkyler.
 • kunne gjøre en vurdering av prissetting på varer og tjenester
 • kunne gjennomføre kostnad-resultat-volumanalyser
 • ha forståelse for budsjettering av resultat, balanse og likviditet
 • budsjettere kontantstrøm til investeringsprosjekter og lån, og anvende ulike metoder for å kalkulere lønnsomhet til investeringsprosjekter
 • ta hensyn til prisstigning og finansiering ved oppsett av kontantstrøm, og kunne foreta enkel følsomhetsanalyse
 • kunne bruke Excel til bedriftsøkonomisk analyse og investeringsanalyse

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Undervisnings- og læringsformer

Fire helgesamlinger med forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver.

Nettbasert undervisning mellom de fysiske samlingene ved behov.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Tre dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler