Hopp til innhald

TEK801 Tekstilkultur 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er et samarbeid mellom HVL og Vestnorsk Kulturakademi.

Det forutsettes at studenter ved studiet gjør seg kjent med innholdet i denne emneplanen. Emneplanen gjelder for Tekstilkultur 1 som tilsvarer 15 stp. Emnet danner grunnlag for Tekstilkultur 2 (15 stp).

Tekstilkultur 1 handler om tekstilfaget i fortid og nåtid. Det tar for seg den teoretiske og den praktiske delen av tekstilfaget, både det tradisjonelle og det samtidsaktuelle, det håndverksmessige og kulturhistoriske, samt referanser til utvalgte samtidsaktuelle kunstuttrykk innenfor tekstil.

I emnet er det fokus på å tilegne seg kunnskap og praktisk erfaring med ulike tradisjonelle håndverksteknikker og å plassere teknikkene både i en kulturhistorisk og en samtidsmessig kontekst.

I dag har håndverksteknikkene innenfor tekstilfeltet fått fornya aktualitet som følge av miljømessige og bærekraftige problemstillinger. Det er et stadig økende forbruk av tekstile materialer. Dette perspektivet vil belyses gjennom teoretisk og praktisk arbeid i emnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om relevante tekstile teknikker, materialer og verktøy
 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om relevante aspekter ved tekstilfaget, og kan sette kunnskapen inn i en kulturhistorisk og samtidsaktuell kontekst
 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om tekstile materialer i et miljøperspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • har tilegnet seg grunnleggende erfaring med relevante tekstile teknikker, materialer og verktøy
 • kan anvende skisser og arbeidsprøver for å formidle om egen prosess
 • kan formidle om relevante aspekt ved tekstilfaget i både kulturhistorisk og samtidsaktuell kontekst

Generell kompetanse

Studenten

 • kan knytte eget skapende arbeid til kulturhistorisk og samtidsaktuelle temaer
 • kan reflektere rundt materialbruk i en miljømessig og global kontekst

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Praktiske workshop
 • Forelesninger
 • Praktisk arbeid
 • Ekskursjoner
 • Faglige samtaler og diskusjoner
 • Veiledning
 • Skriftlige oppgaver
 • Muntlig presentasjon

Tekstilkultur 1 er et samlingsbasert emne som er fordelt på fire fysiske samlinger over to dager gjennom ett semester. Det kan bli mulighet for en digital samling utover de fysiske samlingene.

Studentene betaler kostnader til læremiddel (formingsmaterialer) i emnet (ca. 1000 kr). Hvis studentene vil arbeide i større format eller bruke andre materialer enn det skolen har på lager, må de dekke dette selv. Kostnader i forbindelse med ekskursjon må studenten dekke selv.

Det meste av studiearbeidet under samlingene er lagt opp til praktisk arbeid, demonstrasjoner og veiledning og det forutsetter at studentene er fysisk til stede. Det forutsettes at studentene tar aktivt del i læringsaktivitetene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon.
 • Deltakelse på samlinger

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Mappevurdering. En mappe som inneholder praktiske og skriftlige arbeid.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Ved ikke bestått kan det leveres forbedret versjon av mappen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler