Hopp til innhald

Studieplan - Energiteknologi

Hausten 2013

Studieretningen gir en utdanning som setter ingeniørene i stand til å løse tverrfaglige oppgaver innen energiproduksjon, energidistribusjon og energianvendelse. Studiet gir opplæring i ulike energibærere og energikonvertering i de viktigste energisystemer. Studiet skal gi ingeniørene kunnskaper som kreves for å prosjektere og utvikle kostnadseffektive og miljøriktige energiløsninger til ulike formål i samfunnet. Utdanningen omfatter også emner innen økonomi, miljø og systemanalyse som skal kvalifisere ingeniørene til arbeid med utvikling, tilpasning og innføring av nye teknisk-økonomiske løsninger tilpasset nye behov og rammebetingelser.

Utdanningen har god kontakt med industrien i regionen, blant annet ved at studentene får anledning til å utføre oppgaver i samarbeid med industrien.

Ingeniører med fagkrets innen energiteknikk arbeider innen offshore, raffinering/gassbehandling, energiselskap, rådgivingsselskap og offentlige institusjoner.

Innhald

Foruten de grunnleggende fagene innen matematikk, kjemi og mekanikk omfatter studieretningen fag og emner som:

- Forbrenning og miljø
- Termisk energiproduksjon, motorer og turbiner
- Prosess og fluiddynamikk
- Elektroteknikk og kraftteknikk
- Varme/klimateknikk og energioptimalisering
- Fornybare energikilder og nyere energiteknologi

Arbeidsformer

Teoriundervisningen skjer i klasserom og auditorier. I tillegg til forelesninger, gruppearbeid og problembasert læring, kan fagene ha innslag av regneøvinger, laboratorieøvinger, semester- og prosjektoppgaver. I fag som har semester- og prosjektoppgaver, vil oppgavene ofte bli vurdert i kombinasjon med muntlig eller skriftlig eksamen. Dette gjør det mulig å premiere innsats før eksamen.

I beskrivelsen av de enkelte fagene er det angitt om faget har forprøver, og eventuelt antallet. Siktemålet med forprøvene er ferdighetstrening av studenten. Oppgavene fokuserer på samspillet mellom teoriforelesninger og praktiske øvelser, og er et sentralt virkemiddel for innarbeidelse av arbeidsmetodikk. Forprøvene må være bestått før eksamen kan avlegges. Frivillige øvinger inngår også ofte som en del av faget. Det er obligatorisk fremmøte til laboratorieøvingene, men ikke til forelesningene.

Ekskursjoner inngår i enkelte fag.

Instituttet har følgende laboratorier:
- laboratorium for varmeteknikk og hydraulikk
- laboratorium for materialteknikk
- laboratorium for tilvirkningsteknologi
- skipsmodelltank og sirkulasjonskanal

Datamaskiner blir stadig mer benyttet innen teknisk undervisning. Instituttet disponerer et moderne datalaboratorium med 30 arbeidsstasjoner.

Hovedprosjektet gjennomføres i siste studieår. I hovedprosjektet skal studentene lære å arbeide med ingeniørmessige oppgaver og utvikle ferdigheter i gruppearbeid. Oppgaven skal være faglig yrkesrelatert og kan utføres i samarbeid med næringslivet, eller inngå i studieretningens satsing på forskning og utvikling.

For å starte hovedprosjektet kreves det at studenten ved start 6. semester har bestått alle fag fra første året og at studenten har bestått minimum 110 studiepoeng. Regelen kan dispenseres etter søknad.

Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men inntil 30 studiepoeng av bachelorutdanningen kan ha undervisning på engelsk.

Vurderingsformer

Den vanligste vurderingsform er skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

I enkelte fag blir karakteren fastlagt etter en samlet vurdering av semester- eller prosjektarbeidene og en skriftlig eller muntlig eksamen. Innlevert rapport kan også være grunnlaget for fastsetting av karakter, og Bestått - Ikke bestått benyttes isteden for bokstavkarakter i enkelte fag.

Noen fag har mappevurdering med poengtildeling undervegs og sluttvurdering. Dette betyr at det blir avholdt korte prøver og eller vurdert spesielle oppgaver i løpet av semesteret. Tilbakemelding blir gitt i form av poengtildeling. Samlet poengtildeling er vesentlig for den enkeltes rangering, men kan ikke omregnes direkte til en karakter. Karakter blir gitt på grunnlag av innholdet i den enkeltes mappe.

Se emnebeskrivelsen for de enkelte emner for en nærmere beskrivelse.

Internasjonalisering

Det er spesielt lagt til rette for studentutveksling i 6. semester.

Organisering

Utdanningen er treårig, og gir graden Bachelor (180 studiepoeng).