Hopp til innhald

Studieplan - Engelsk 1, 5.-10. trinn

Hausten 2019

Studieplanen for Engelsk bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen (2010), rammeplan for grunnskolelærerutdanning og LK06.

Studenter i engelsk skal gjøre seg kjent med innholdet i denne studieplanen.

Engelsk 1 for 5.-10. trinn består av to emner på 15 studiepoeng. Engelsk 1 emne 1 undervises høst 2018 og Engelsk 1 emne 2 undervises vår 2019.

Studiet omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd. Hva som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling, er sentrale temaer. Språkets kulturelle forankring er også en del av emnet. I tillegg legges det vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.