Hopp til innhald

Studieplan - Engelsk 2, 5.-10. trinn

Hausten 2019

Studieplanen for engelsk bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen (2010), rammeplan for grunnskolelærerutdanning og LK06 for engelsk.

Studenter i engelsk skal gjøre seg kjent med innholdet i denne studieplanen.

Engelsk 2 for 5.-10. trinn består av to emner på 15 studiepoeng: Engelsk 2 emne 1 undervises høst 2018 og Engelsk 2 emne 2 undervises vår 2019.

Engelsk 2 for 5-10 gir en innføring i et rikt og variert utvalg av tekster både til videre personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Kurset gir dypere kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur, samtidig som språkferdighet, tekstkompetanse og produktivt ordforråd blir utviklet. Økt kunnskap om språkets kulturelle forankring står sentralt.

Det oppmuntres til kritisk vurdering av ulike sider ved engelskopplæringen, blant annet med henblikk på utfordringer knyttet til overgangen mellom trinnene. I tillegg legges det vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen. Engelsk litteratur settes i et kulturelt og historisk perspektiv, og omfatter mer komplekse tekster i ulike sjangre.