Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i kroppsøving og idrettsfag

Hausten 2017

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag bygger på Forskrift om rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (2005) og Nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske- og estetiske fag av 18. mars 2013.

Fagplanen består av en felles del (denne) og en del for hvert emne. Det forutsettes at studentene gjør seg kjent med innholdet i fagplanen. Studiet inneholder noe forflyttet undervisning som studentene må dekke selv.

Bachelorutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskulen på Vestlandet gir kompetanse som faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole. Det kvalifiserer også for arbeid som trener, leder og veileder i den frivillige idretten, som veileder innen treningssenterbransjen, og i annet arbeid med fysisk aktivitet og helse i et folkehelseperspektiv. Det åpner også for arbeid i offentlig sektor.

Studiet er bygd opp av emner som tas i en bestemt rekkefølge og slik sikrer progresjon i utdanningen. Studiet tar i bruk kompetanse fra ulike fagmiljø og avdelinger fra Høgskulen på Vestlandet og fra idretten med representanter fra Hordaland idrettskrets og Olympiatoppen Vest. Som del av studiet gis det i 5. semester anledning til opphold ved utdanningsinstitusjon i utlandet.

Læringsutbytte

Det er oppgitt læringsutbytteformuleringer under hvert enkelt emne. Formuleringene angir tema og fokus på det studentene skal lære. Arbeidet i de ulike emnene vil overlappe tematisk, og vurdering av måloppnåelse vil skje ut fra en forventet progresjon gjennom studieløpet.

Allsidig bruk av kroppen står sentralt i vår bevegelseskultur. Bevegelse i form av lek, idrett, dans og friluftsliv og annen fysisk aktivitet er en del av vår felles danning og identitetsskaping i samfunnet. Bevegelse påvirker barn, unge og voksnes selvbilde, og støtter vår evne til samhandling og evne til å akseptere egen og andres muligheter og begrensninger.

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag skal utdanne lærere som arbeider på en profesjonell måte med elevens utvikling og læring. Gjennom allsidig kroppsbruk og bevegelse skal studentene fremme glede, spenning og utfordring, samt bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling av elevers selvbilde. Utdanningen skal bidra til å ta vare på og videreutvikle etiske normer og verdier knyttet til all aktivitet, og styrke bevegelseskulturens rolle i samfunnet. I arbeid med kroppsøving og idrettsfag skal evnen til å ta ansvar, vise omsorg for andre og verdsette andres innsats utvikles. Utdanningen skal bidra til å motvirke fordommer og diskriminering, og fremme gjensidig respekt, toleranse og omsorg.

Arbeidet med aktivitetslære og basisfag skal legge grunnlag for kunnskaps- og ferdighetsutvikling og fagdidaktisk refleksjon. Gjennom arbeid med fagdidaktiske problemstillinger skal studentene bli engasjerte, motiverte og kompetente til å arbeide med elevers handlingskompetanse, slik at elevene kan delta i kroppsøving og i samfunnets bevegelseskulturer på en positiv måte.

Gjennom samarbeid og fellesskap skal studentene få erfaring med mange typer bevegelsesaktiviteter og utvikle sine skapende og kreative evner. Studentene skal oppnå samlet kompetanse gjennom erfaring med både målrettet trening og mer spontan lek og fysisk utfoldelse i ulike miljøkategorier. Arbeidet med aktivitetslære og basisfag skal integreres med profesjonsfag, praksisopplæring og fagdidaktisk refleksjon.

Etter fullført bachelorutdanning i idrett ved Høgskulen på Vestlandet skal studenten blant annet kunne:

 • utøve forsvarlig kroppsøvings- og idrettsfaglig arbeid i skolen og den frivillige idrett på basis av forskningsbasert kunnskap
 • delta i og initiere endring og utvikling i kroppsøvingsfaget i skolen og i praktisk idrettsarbeid
 • omforme vitenskapelig basert kunnskap om kroppsøving og idrett til praktisk handling

Innhald

Bachelorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag er et tverrfaglig studium som henter kunnskap fra naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora, samt fra idrettsvitenskap og forskning om ulike idrettsaktiviteter.

Innholdselementer: anatomi, fysiologi, treningslære, bevegelseslære, idrettspsykologi, pedagogikk og fagdidaktikk. Aktiviteter er knyttet til praktiske idretter og fysisk aktivitet, grunntrening/basistrening, motorisk læring, ledelse og arbeid med psykiske og mentale egenskaper. En fordypningsoppgave / bacheloroppgave tilsvarende 15 studiepoeng leveres det tredje studieåret.

Praksis

Studentene skal ha praksis i grunnskolens barne- og ungdomstrinn, videregående skole og ulike institusjoner som har fokus på faglig arbeid knyttet til barn, unge eller voksne. I tillegg er noe praksis knyttet til selvvalgt idrett. Praksisopplæringen har en integrerende funksjon i faglærerutdanningene. Dette forutsetter samarbeid mellom praksislærere, studenter og faglærere. Praksisopplæringens omfang tilsvarer 70 arbeidsdager i praksisskolen og skal være gjennomgående over alle 3 år i utdanningen.

 • Første studieår: Praksis tilsvarende 15 dager i grunnskolens barne- og ungdomstrinn. Skolepraksisen første år skjer i form av punktpraksis høst (barnetrinn) og vår (ungdomstrinn). Punktpraksis i skolen innebærer blant annet planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning under veiledning av en praksislærer.
 • Andre studieår: Praksis tilsvarende 30 dager, derav 25 dager i videregående skole om høsten. Studentene deltar i praksislærers undervisning i kroppsøvingsfaget, og andre arbeidsoppgaver, så langt det er mulig og hensiktsmessig, herunder teamarbeid, møter og eventuelt skole-hjem-samarbeid. 5 dager er knyttet til skoledeltakelse om våren. En hel uke er avsatt til temaet fysisk aktivitet/idrett på barnetrinnet. I tillegg kommer forarbeid /planlegging, prosjektevaluering og veiledning.
 • Tredje studieår: Dette studieåret er praksis knyttet til 10 dager i frivillig idrettsliv og 10 dager i spesialpedagogisk virksomhet i høstsemesteret. Studenter som er på utveksling i dette semesteret må ha denne praksisen i vårsemesteret samme studieår, med mindre praksis kan gjennomføres i løpet av utenlandsoppholdet.
  I praksis i den frivillige idretten skal studentene få erfaring med ulike typer frivillig idrettsarbeid som trener/leder og planlegger på klubb- og/eller kretsnivå under veiledning av trener/idrettsadministrativt personale. Studentene må påregne praksis på ettermiddags- og kveldstid. Idrettspraksis kan være knyttet til kretslagstrening, basistrening, treningsleirer/treningssamlinger, idrettsskole, idrettskrets, idrettslag, m.m.
  Ved praksis i en spesialpedagogisk virksomhet er studentene med på opplegg ved ulike institusjoner i Sør-Norge. Det kan bl.a. være ved rehabiliteringssenter, på vinteraktivitetsuker for psykisk funksjonshemmete og ved skoler for fysisk funksjonshemmete. I tillegg er 5 dager praksis knyttet til arbeid i forbindelse med modul IDR313 og IDR714.

Praksis er en obligatorisk del av studiet. For å få hele studieenheten godkjent må praksis være bestått. Alle praksismøter i forkant av praksis, og seminar i etterkant av praksis er å regne som en del av praksis og er derfor obligatoriske. Studentene skal gjennomføre minst to prosjektorganiserte arbeider knyttet til praksis. Nærmere informasjon om praksis blir gitt av koordinator og emneansvarlig.

Praksisopplæringen vurderes av praksislærer etter skalaen bestått/ikke bestått. Bestått praksisperiode er en forutsetning for vitnemål i utdanningen.

Arbeidsformer

Fagets tverrfaglighet gjør at den enkelte student må beherske flere praktiske og teoretiske kompetanseområder, og kunne anvende et mangfold av undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer. I kroppsøvings- og idrettsfagstudiet skal fagets praktiske innhold vektlegges, samtidig som refleksjon og vurdering skal integreres i det praktiske arbeidet.

Arbeids- og læringsformer forutsetter studentaktivitet, holdningsbevissthet og idrettsengasjement i vid forstand. Undervisningen vil legge til rette for studentaktive læringsprosesser. Følgende læringsformer er sentrale:

 • forelesninger
 • prosjektarbeid
 • gruppearbeid
 • veiledning
 • planlegging, organisering og vurdering av praktisk undervisning for medstudenter og elever som en del av undervisningen
 • praktiske kurs og øvelser i og utenfor høgskolens lokaler, forflyttet undervisning
 • studiegrupper med lærerveiledning
 • seminarer med fremlegging av studentarbeider
 • loggskriving knyttet eget læringsarbeid og vurdert læringsutbytte

Den timeplanfestede undervisningen utgjør 10-20 timer i uken og består av både teoretisk og praktisk undervisning, enten i samlet klasse eller mindre grupper. I teorifagene legges det blant annet opp til forelesninger, seminar og gruppearbeid og -diskusjoner. Dessuten gis studentene tilbud om veiledning i tilknytning til praktisk arbeid i idrett, dans og friluftsliv og i forbindelse med ulike arbeidskrav.

Det forutsettes i tillegg at studentene yter selvstendig arbeidsinnsats i form av selvstudium, egentrening, gruppearbeid og lignende slik at samlet arbeidsmengde utgjør en normal arbeidsuke på 37,5 timer.

Praktiske kurs går konsentrert over kortere perioder parallelt med andre praktiske kurs og teoriundervisning. En del av idrettene og idrettsaktivitetene vil foregå som forflyttet undervisning. Deler av undervisningen i friluftsliv (1.-3. studieår), går som forflyttet undervisning over flere dager. Dette gjelder også aktivitetsleir på La Santa (Lanzarote) 2. studieår. Studentene må betale en avgift på kr. 400 pr. år for å dekke lån av utstyr og nødvendig materiell i tilknytning til undervisningen.

Itslearning er høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem. Der foregår studieaktiviteter som kunnskaps- og informasjonsutveksling. Det forutsettes at studentene bruker dette aktivt og holder seg orientert på meldingssystemet på Itslearning og høgskolens e-postsystem.

Internasjonalisering

Som del av studiet gis anledning til opphold ved utdanningsinstitusjon i utlandet 5. semester. Studenter som er på internasjonalisering følger egen plan 3. studieår.

Kontaktperson internasjonalisering: Vegard Iversen.

Organisering

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag skal omfatte 90 studiepoeng aktivitetslære og 30 studiepoeng basisfag. Fagdidaktikk, med et omfang på 30 studiepoeng, skal være integrert i både aktivitetslære, basisfag og profesjonsfag. Fagdidaktikk omhandler problemstillinger som oppstår i møtet mellom aktivitetslære, basisfag, profesjonsfag og praksisopplæring. Innholdet i fagdidaktikk er orientert mot hele skoleløpet. Teori og praksis skal henge sammen.

Innholdet i profesjonsfaget, aktivitetslæren og basisfaget blir delt opp og behandlet gjennom følgende emner:

 • Idrettspedagogikk og -psykologi med fagdidaktikk: 15 sp (profesjonsfag 15 sp. inkl 5 sp. fagdidaktikk)
 • Idrettsaktiviteter, friluftsliv og dans: 15 sp (aktivitetslære 15 sp. inkl. 3 sp. fagdidaktikk)
 • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære 1: 15 sp (aktivitetslære 7 sp. basisfag 8 sp. inkl. 2 sp. fagdidaktikk )
 • Idrettsaktiviteter og treningslære 1: 15 sp (aktivitetslære 13 sp. basisfag 2 sp inkl. 3 sp. fagdidaktikk)
 • Læreren og eleven i læringsfellesskapet: 15 sp (profesjonsfag 15 sp. inkl. 3 sp fagdidaktikk)
 • Læreren, eleven og skolen som organisasjon i et kritisk og etisk perspektiv: 15 sp (profesjonsfag 15 sp inkl. 2 sp fagdidaktikk)
 • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære 2: 15 sp (profesjonsfag 5 sp. basisfag 10 sp.)
 • Ferdighetslæring og basistrening i ulike bevegelsesmiljø: 15 sp (aktivitetslære 15 sp. inkl. 2 sp. fagdidaktikk)
 • Selvvalgt idrett og idrett og fysisk aktivitet for alle : 30 sp (aktivitetslære 25sp. inkl. 5 sp. fagdidaktikk)
 • Idrettspedagogikk og -psykologi med fagdidaktikk 2: 15 sp. (aktivitetslære 5 sp., basisfag 10 sp inkl. fagdidaktikk 5 sp)
 • Bacheloroppgave, vitenskapsteori og metode: 15 sp. (profesjonsfag 15 sp)

Se ellers hvordan de obligatoriske fagområdene beskrevet i Nasjonale retningslinjer for 3-årig faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag (2013).