Hopp til innhald

Studieplan - Familieterapi og relasjonelt arbeid

Hausten 2023

Videreutdanningen i familieterapi og relasjonelt arbeid er tverrfaglig studium der studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om relasjonelt arbeid med par, familier og nettverk eller om relasjonelt arbeid i organisasjoner. Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning og er nært knyttet til studentenes egen arbeidspraksis. Studiet har to studieretninger: familieterapi og nettverksarbeid og relasjonelt arbeid i organisasjoner

Studiet åpner også for opptak av nye studenter i programmet fra 2. studieår for søkere med forskjellige relasjonelle, helse- og sosialfaglige videreutdanninger av omfang minimum 30 studiepoeng.

Flere emner fra dette studiet kan også tas som frittstående enkeltemner for fagpersoner som trenger fordypningskunnskap i forskjellige temaer som angår par, familier, nettverk og organisasjoner.

Studiet bygger videre på og utdyper hovedsider ved teori og praksiskunnskap fra grunnutdanninger innenfor ulike helse-, sosialfaglige og pedagogiske studier på bachelornivå. Det overordnede målet er å videreutvikle studentenes evne til å forstå utfordringer i samspill mellom mennesker, både i familier og i andre sosiale systemer og gi kunnskap om og ferdigheter i varierte tilnærmingsmåter.

Videreutdanningen skal gjøre studentene i stand til å utøve kvalifisert god og faglig relasjonelt arbeid i forskjellige kontekster. Tek du studieretninga familieterapi og nettverksarbeid, blir du kvalifisert for terapeutisk arbeid, til dømes som familieterapeut. Tek du studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar, blir du kvalifisert for ulike typar relasjons- kommunikasjons- og dialogarbeid. Det kan vere rådgiving, rettleiing, gruppeleiing, arbeid med pårørande, konfliktløysing og samarbeid på ulike nivå.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten ...

 • har profesjonell og selvrefleksiv kunnskap innen fagområdet arbeid med par, familier og nettverk samt relasjonelt arbeid i organisasjoner
 • kan analysere faglige problemsstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om kommunikasjons- og samhandlingsprosesser og kunnskapsbasert relasjonelt arbeid med par, familier og nettverk samt organisasjoner

 

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på relevante områder
 • har innsikt i og kan formidle egen selvrefleksivitet

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan reflektere kritisk over egen profesjonelle kompetanse og utvikling og anvende eget fags særegne bidrag i relasjonelt arbeid
 • kan identifisere, politiske føringer og rammeverk for fagområdet og kan analysere og formidle hvordan disse påvirker praksis i fagfeltet

Innhald

Studiet går over to år og er organisert i obligatoriske og valgfrie emner med til sammen fire samlinger 1. studieår og fire samlinger 2. studieår. Hver samling er på fire til fem dager.

Ekstern klinisk veiledning som kreves i forbindelse med studiet skal gjennomføres parallelt med studiet. Enkeltemner i studieprogrammet er åpne for opptak for fagpersoner som ønsker fagligoppdatering. Et valgemne blir bare arrangert dersom det er tilstrekkelig oppmeldte studenter.

Praksis

Ingen

Arbeidsformer

Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det faglige stoffet formidles gjennom forelesninger og selvstudium, med belysning og bearbeiding av de oppsatte emner, analyser av praktiske demonstrasjoner, videoopptak med mer. Videre gjennom praktiske øvelser og demonstrasjoner som rollespill og gruppearbeid. Undervisningen er lagt opp slik at den innholdsmessig beveger seg mellom overordnede idéer og teori til metoder, praksis og refleksjon over egen rolle som profesjonell utøver. Studiet har både obligatorisk og selvvalgt litteratur.

Ekstern klinisk veiledning og praksis er en prosess der studenten skal tilegne seg forståelse og utdypende kunnskap og kompetanse knyttet opp imot studentenes egen praksis som profesjonsutøver.

Studentene arbeider mellom studieukene og gjennomfører praksis i omfang av kravet som er presisert i studieretning eller emner. Praksis kan gjennomføres på studentens egen arbeidsplass eller som hospitering på andre relevante steder. Studentene øver seg ved å trekke inn ideer og metoder fra litteraturen og kursukene.

Ekstern klinisk veiledning som kreves i forbindelse med studiet skal gjennomføres parallelt med studiet.

I studieretning familieterapi og nettverksarbeid, skal studentene gjennomføre til sammen 180 timer veiledning. Veiledning er en gjennomgående obligatorisk læringsaktivitet i hele studieforløpet og beskrives i de aktuelle emnene. Veiledning gjennomføres mellom og på samlingene. 120 timer av veiledningen tas mellom samlingene i veiledningsgrupper organiseres av studenten selv. Veilederne skal godkjennes av studieprogramansvarlig og studenten betaler for denne veiledningen. 60 timer av veiledningen skjer i grupper på samlingene og er inkludert i studieavgiften.

I studieretning relasjonelt arbeid i organisasjoner gjennomfører studentene til sammen 180 timer veiledning. Veiledning er en gjennomgående obligatorisk læringsaktivitet i hele studieforløpet og beskrives innenfor de aktuelle emnene. Veiledning gjennomføres mellom og på samlingene. 120 timer av veiledningen tas mellom samlingene i veiledningsgrupper organisert av studenten selv. Veilederne skal godkjennes av studieprogramansvarlig og studenten betaler for denne veiledningen. 60 timer av veiledningen skjer i grupper på samlingene og er inkludert i studieavgiften.

Veiledning består av prosess- og direkte veiledning. Prosessveiledning foregår i grupper og vil si at det gis veiledning på materiale studentene bringer med seg i form av fortellinger fra praksis. Direkte veiledning foregår individuelt eller i grupper og vil si at det gis veiledning på studentens egen praksis ved at veileder er til stede som co-terapeut, i rommet eller bak et speil og observerer praksis. Veileder kan også se praksis på film/dvd.

Vurderingsformer

Studiet har varierte vurderingsformer. Disse gjengis under beskrivelsen av hvert emne. Vurderingen skjer i henhold til Høgskolens forskrift om studier og eksamen ved HVL.

Følgende vurderingsformer benyttes i studiet:

 • Hjemmeeksamen, som er tidsavgrenset med en gitt problemstilling/felles oppgavesett.
 • Oppgaver, som pågår over lengre tid med innleveringstidspunkt som fordypningsoppgave, refleksjonsnotater og kronikk
 • Muntlig eksamen

Vurderingsuttrykket er enten gradert karakter A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått /ikke bestått.

Internasjonalisering

I tredje semester tilbys det internasjonale emnet, MARV531 Cultural competences in relational work with couples, families and networks.