Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i fornybar energi

Hausten 2024

Bachelorgraden i Fornybar energi er basert på at heilskaplege og tverrfaglege tilnærmingar er avgjerande for å forstå energitematikk. Bachelorgraden dekker slik ulike tema, eksempelvis teknologi, økonomi, samspelet mellom teknologi og natur, planlegging, regulering, innovasjon, næringsutvikling og omstilling. Desse temaene vert sett i samanheng. Kva fornybare energiteknologiar er særleg viktige i dag og i framtida? Korleis kan ein legge til rette for berekraftig utvikling av energiteknologi? Kva rolle spelar forvaltning i utbyggingar av fornybar energi? Kva er dei naturgitte moglegheitene og utfordringane ved produksjon av fornybar energi? Ein kombinasjon av grunnleggande realfaglege og samfunnsfaglege forståingar ligg til grunn for å kunne svare på slike spørsmål, noko som er kjernen i bachelorgraden i Fornybar energi.

Læringsutbytte

Ved fullført bachelorgrad i fornybar energi vil studentane:

Kunnskap

Ha kunnskap om

 • energiressursar, -teknologiar og aktørar som dannar Noregs energisystem
 • fornybar teknologiutvikling og innovasjon
 • dagens økonomiske, politiske og administrative situasjon og deira påverknad/verkemiddel/prosessar knytt til omstilling til låg-utslepps-samfunn
 • dei viktigaste sidene ved arealplanlegging, og vite korleis ein bruker plan- og bygningslova i fysisk planlegging, t.d. ved utbyggingar knytt til fornybar energi, og korleis utbyggingar påverkar landskap og miljø
 • sentrale vitskapelege kvalitative og kvantitative metodar brukt til analysering og vurdering av fornybar energi frå ulike disiplinar og akademisk skriving, medrekna kritisk kjeldebruk

Ferdigheiter

Studenten kan

 • berekne ulike grunnleggande tekniske- og energetiske- parameter knytt til energisystem
 • vurdere den økonomiske lønsemda til prosjekt innan fornybar energi og kunne evaluere ein del av dei samfunnsøkonomiske konsekvensane
 • bruke teoriar og omgrep på verkelegheitsnære problemstillingar/case knytt til fornybar energi
 • vurdere kva føresetnader, moglegheiter og avgrensingar som gjeld for innsamling av data og analysere data ved hjelp av ulike metodar og programvare
 • samle data- og dokumentgrunnlag til konsesjonssøknader og planleggings- og reguleringsplanar, samt analysere eksisterende søknader/planar i konteksten til lov- og regelverk knytt til utbygging av fornybar energi-prosjekt
 • søke fram kunnskapskjelder av høg kvalitet i nasjonale og internasjonale fagdatabasar, samt meistre referansehandtering

Kompetanse

Studenten

 • har grunnleggande tverrfagleg kompetanse om fornybar energi si rolle i samfunnet og samspel med den fysisk verda på ulike nivå, og
 • kan løyse enkelt- og tverrfaglege problemstillingar knytt til noverande og framtidig bruk av fornybar energi

Emneomtalane gjev nærare informasjon om læringsutbyte.

Innhald

Bachelorprogrammet er treårig (til saman 180 studiepoeng) og er bygd opp av emne på 10 studiepoeng. Dei fleste emna vert undervist intensivt over ein periode på 6-7 veker, ein periode som også inkluderer sluttvurdering (eksamen). Det betyr at ein vert ferdig med eitt emne før det neste emnet tek til. Sjå dei individuelle emneomtalane for meir informasjon om emna.

Dei første to åra (dei fire første semestra) vert det undervist i realfaglege, teknologiske og samfunnsvitskaplege grunnemne. I femte og sjette semester er det lagt til rette for valemne, medan ein avsluttar med bacheloroppgåve på 20 studiepoeng innan valfritt tema i sjette semester.

Studieprogrammet har ei tverrfagleg oppbygging, noko som inneber at ein får god breiddeforståing av temaområdet fornybar energi. Ved å få innsikt i og kunnskap om ulike disiplinære perspektiv/forståingar frå samfunns-, real- og natur- og miljøfag utviklar ein som student heilskaplege, analytiske forståingar av fornybar energi si rolle og påverknad av samfunn og natur.

Arbeidsformer

Forelesingar, diskusjonar, seminar, gjesteforelesingar, gruppearbeid, innleveringar, øvingar, ekskursjonar, lab- og feltarbeid.

Nærare omtale av undervisnings- og læringsformer går fram av omtalen av dei einskilde emna.

Vurderingsformer

Fleire emne har obligatoriske arbeidskrav enten i form av laboratorieøvingar, feltarbeid, ekskursjonar eller skriftlege innleveringar/oppgåver. Godkjende arbeidskrav er eit vilkår for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i dei aktuelle emna. Emneomtalane gjev nærare informasjon om arbeidskrav.

Evalueringsformene er varierte og kan vere skriftleg bachelor-/semester-/prosjekt-oppgåve, skriftleg skule- eller heimeeksamen, munnleg eksamen og mappevurdering. Nærare opplysningar er gitt under dei einskilde emneomtalane.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for studieopphald i utlandet i fjerde eller femte semester. Institutt for Miljø- og Naturvitskap (IMN) har samarbeidsavtaler for studentutveksling med universitet og høgskular i fleire land. Emnevalet skal førehandsgodkjennast av HVL.