Hopp til innhald

Studieplan - Fysisk aktiv læring

Hausten 2023

Studiet er en vidareutdanning. I emnet FAL801 vil studentene arbeide med ulike didaktiske og helsefremmende tilnærminger som integrerer bevegelse i undervisningen. Gjennom teoretiske og praktiske perspektiv på fysisk aktiv læring tar studenten utgangspunkt i egen undervisingspraksis. Obligatoriske læringsaktiviteter legger vekt på planlegging, utprøving, evaluering og refleksjon.

Emnet FAL802 tar utgangspunkt i å fasilitere utviklingsprosesser i profesjonsfellesskapet knyttet til folkehelse og livsmeistring og fysisk aktiv læring i skolen. Legger vekt på hvordan det kan bli en bærekraftig del av skolen sin undervisningspraksis.

Opptakskrav

Lærarutdanning som grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehagelærer/førskulelærer, praktisk-pedagogisk utdanning, barnevernspedagog, eller annen treårig relevant høgskoleutdanning som har gitt tilsetting i skolen.

Læringsutbytte

Se emneplan for FAL801 og FAL802

Innhald

FAL801 Fysisk aktiv læring

FAL802 Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring

Praksis

Ingen

Arbeidsformer

FAL801

Arbeid med nettressurser som for eksempel videoer og litteratur. En fysisk samling ved oppstart av emnet. Synkrone nettsamlinger (i sanntid). Gjennomføring i egen praksis. Vurdering og refleksjonsprosesser.

Læringsaktiviteter:

Fire godkjente innleveringer individuelt og/eller i gruppe.

FAL802

Arbeid med nettressurser som for eksempel videoer og litteratur.Tre dagssamlinger og synkrone nettsamlingar (i sanntid). Gjennomføring i egen praksis. Vurderings- og refleksjonsprosesser.

Læringsaktiviteter:

Gjennomføre og levere oppgaver som forberedelse til samlingene, i alt fire oppgaver. Dette innebærer framlegging av arbeid på samlinger og arbeid med praksisbaserte oppgaver (individuelt og i grupper) mellom samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsformer

FAL801 - Individuell skriftlig oppgave. Omfang 1200-2000 ord i tillegg til litteraturliste og vedlegg. Karakter: Bestått/ikke bestått.

FAL802 - Muntlig individuell digital eksamen på 20 minutt. Karakter: Bestått/ikke bestått.

Internasjonalisering

Nei