Hopp til innhald

Studieplan - Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring

Hausten 2021

GLSM, Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, inkluderer de to fagene norsk og matematikk. Studiet gir totalt 60 studiepoeng, og går over fire semester, med 15 studiepoeng hver. De to emnene første studieår fokuserer på tverrfaglige tema og innfallsvinkler til begynneropplæringen og undervisning på 1-4 trinn. Andre studieår er organisert som en fordypning i norsk og matematikk.

Studentene skal gjennom studiet styrke sitt faglige og didaktiske grunnlag for å gjennomføre grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring på småskoletrinnet, på en måte som er tilpasset alle elever sine forutsetninger.

Studiet er praksisnært og vil bruke studentens egen yrkeserfaring aktivt inn i undervisning, gruppearbeid og obligatorisk arbeid. Sentralt i begge fag står refleksjon om hvordan undervisningen i faget kan videreutvikles gjennom god planlegging, gjennomføring og vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • har kunnskap om forskingsbasert og teoriforankret, tilpasset og inkluderende opplæring i lesing, skriving og matematikk for elever fra 1. - 4. trinn
 • har kunnskap om hvordan vurdering kan støtte elevenes læreprosesser og lærelyst.
 • har utviklet god forståelse for og kunnskap om sentrale matematiske og norskfaglige begreper og emner
 • har kunnskap om lese-, skrive- og matematikkvansker og metoder og programmer som kan forebygge og avhjelpe disse.
 • har kunnskap om læremiddel for grunnleggende opplæring i lesing, skriving og regning.
 • har kunnskap om undervisning som inkluderer digitale verktøy i norsk og matematikk
 • har kunnskap om overgangen barnehage-skole og kunnskap om gjeldende rammeplan og læreplan.
 • har erfaring med analyse av, og arbeid med læreplanen i faget og helheten i læreplanverket.

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, lede og vurdere en forskningsbasert, teoriforankret, tilpasset og inkluderende opplæring i lesing, skriving og matematikk for elever fra 1. - 4. Trinn
 • kan legge til rette for vurdering som støtter elevens læreprosesser og lærelyst
 • kan planlegge, lede og vurdere undervisning som inkluderer digitale verktøy i norsk og matematikk
 • kan analysere og vurdere læremiddel for grunnleggende opplæring i lesing, skriving og regning.
 • kan analysere og reflekterer over læreplanen i norsk og matematikk, og reflektere over forskjeller og likheter mellom rammeplan for barnehage og læreplanen 1-4 trinn.
 • kan legge til rette for lekpregete og elevaktive læringsformer
 • kan føre et korrekt skriftlig språk, på både nynorsk og bokmål, både i kommunikasjon mellom skole-hjem og i akademiske tekster

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan legge til rette for at elever utvikler og videreutvikler grunnleggende ferdigheter
 • kan vurdere og reflektere over egen praksis med utgangspunkt i gjeldende lovverk, læreplaner og forskning innenfor matematikk- og norskdidaktikk
 • kan lese faglitteratur og skrive akademiske tekster på begge målformer, og gi tilbakemelding til medstudenter
 • kan bruke faglig kunnskap til kritisk og konstruktiv refleksjon
 • kan formidle fagstoff omkring begynneropplæringen muntlig og skriftlig, i studiet og på egen skole

 

 

Innhald

Studiet er delvis nettbasert med tre samlinger i semesteret, der hver samling går over to eller tre dager. I tillegg vil det være en fast undervisningsdag i uken på 3 timer.

I samlingene og i nettundervisningen vil det foregå undervisning, diskusjoner, utprøving av læringsaktiviteter, erfaringsdeling og presentasjon av arbeidskrav. Mellom samlingene arbeider du med faglige og didaktiske oppgaver knyttet til fagstoffet. Kommunikasjon og aktivitet mellom samlingene foregår digitalt.

En sentral del av arbeidet vil være knyttet til egen undervisningspraksis og egne praksiserfaringer. Det er krav til 5 dagers praksis i hvert emne.

Studiet stiller krav til den enkelte student om selvstendig arbeid og aktiv tilnærming til problemstillinger, samt at en aktivt søker kunnskapsutvikling og samarbeider med andre studenter. Deltakerne vil bli delt inn i og arbeider i grupper gjennom hele studiet.

Praksis

Ja

Arbeidsformer

Se tilhørende emner

Vurderingsformer

Se tilhørende emner

Internasjonalisering

Nei