Profesjonsrettet pedagogikk

Ønsker du å lære mer hvordan man kan utvikle en trygg og god pedagogisk undervisningspraksis? Ønsker du å videreutvikle deg som lærer innenfor ditt pedagogiske interesseområde? Profesjonsrettet pedagogikk har som hovedmål å styrke din pedagogiske kompetanse slik at du som lærer er godt rustet til å hjelpe dine elever i møte med fremtidens utfordringer og muligheter.

God undervisning er den enkeltfaktoren som har størst betydning for elevenes læring i skolen. I dette faget vil du utforske pedagogiske praksis som skaper muligheter og styrker dine forutsetninger for å utvikle god undervisning. 

Emnet gir muligheter til å utforske sentrale skolerelevante tema på tvers av ulike fag. Videre er hensikten med emnet å gjøre deg kjent med og utvikle ditt forråd av pedagogiske begreper. Dette vil gi deg innsikt i sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og skolens praksishverdag.

Du møter modeller og perspektiver for utvikling av god undervisning som er anvendelig i mange fag og på tvers fagene.

I det at emnet tar utgangspunkt i praksis som finnes og inviterer teorien inn, utvikler du en dyp forståelse for undervisningens indre, pedagogiske kvaliteter.

Innhold

Faget består av to delemner på 15 studiepoeng hver:

Emne 1 - Pedagogikk – undervisningens kjerne
I dette første emnet undersøker vi sammen grunnleggende pedagogiske handlingsformer og hvordan teorikunnskap kan brukes i hverdagen. Vi utforsker hvordan pedagogiske modeller støtter deg i å være en god lærer.

Emne 2. Profesjonsrettede pedagogiske handlinger:
I dette andre emnet utforsker vi sammen praktiske og pedagogiske handlinger. Gjennom arbeid med nærbilder fra klasserommet lærer du hvordan du kan informere din praksis som lærer.  Dette vil gi deg nye ideer til utvikling av egen praksis.

 

 

Emner 3.-5. studieår

Organisering

Profesjonsrettet pedagogikk tilbys ved alle studiesteder ved HVL som «Vestlandsklasse». Undervisningen vil bli organisert gjennom en kombinasjon av samlinger og nettundervisning.

Utveksling i tredje studieår

Les mer om utveksling i profesjonsrettet pedagogikk

Hvis du tenker på utveksling i tredje studieår i utdanningen, finnes det flere gode alternativ om du velger profesjonsrettet pedagogikk. Du vil da f.eks. kunne gjennomføre en del av undervisningen ved HVL digitalt mens du er i utlandet ved det studiestedet du har bestemt deg for. Samtidig kan du velge pedagogiske fordypningsemner ut fra dine interesser innen læreryrket. Det kan f.eks. være knyttet til demokrati, det flerkulturelle, digitalisering osv. Du vil også gjennomføre veiledet praksis ved de studiestedene vi har samarbeid med.

Aktuelle steder for utveksling i profesjonsrettet pedagogikk kan blant annet være:

Griffith University, Brisbane Australia 

University of Helsinki, Finland 

San Diego University, USA 

University of Waikato, New Zealand 

Københavns Profesjonshøgskole, Danmark 

Videre muligheter etter at du har tatt profesjonsrettet pedagogikk

Velger du Profesjonsrettet pedagogikk, er du først og fremst kvalifisert til å ta profesjonspedagogikk som masterfag. Faget gir deg også 30 studiepoeng fordypning i pedagogikk som et skolerelevant fag.