Profesjonsrettet pedagogikk

Ønsker du å utvikle din kompetanse i undervisning, kommunikasjon, ledelse og læring? Profesjonsrettet pedagogikk vil gi deg kompetanse til å hjelpe dine elever i møte med fremtidens utfordringer og muligheter.

Emnet gir muligheter til å utforske sentrale skolerelevante tema på tvers av ulike fag. Studiet inspirerer til utvikling av dine praktiske ferdigheter som lærer og bidrar til at du kan utvikle god undervisning som setter eleven i sentrum. Hvis du ønsker å utvikle en slik kompetanse, er profesjonsrettet pedagogikk det rette valget for deg.

Innhold

Faget består av to delemner på 15 studiepoeng hver:

  • Emne 1 - Pedagogikk – undervisningens kjerne
    I dette første emnet undersøker vi sammen grunnleggende pedagogiske tema som; Ideer, verdier, perspektiv.

  • Emne 2. Profesjonsrettede pedagogiske handlinger:
    I dette andre emnet utforsker vi sammen praktiske og pedagogiske handlinger innen et tema du har særlig interesse for.

I dette emnet velger du videre mellom følgende fordypninger:

IKT i læring

IKT i læring omfatter kunnskap om bruk av digital teknologi i undervisning og annet læringsarbeid.

Fordypningen omfatter kunnskap om bruk av digital teknologi i undervisning og annet læringsarbeid. I fordypningen legger vi opp til at studentene skal utvikle kunnskap om og ferdigheter knyttet til undervisningsplanlegging, utvikling av gode læringsarenaer der digitale verktøy inngår, veiledning, vurdering og refleksjon over digitale verktøy sin rolle og bruk i undervisning.

Utforskende undervisning

Utforskende undervisning tar sikte på å utforske hvordan fremragende undervisning kan utvikles, praktiseres og hvordan den virker inn på elevenes læring.

Du lærer om hvordan elevenes læring og utvikling, deres danning og utdanning har betydning for demokrati og likeverd.

Du vil tilegne deg kunnskap om vurdering og testing i skolen, og konsekvenser av disse, både nasjonalt og internasjonalt.
I fordypningen Utforskende undervisning vil vi tydeliggjøre hvordan utdanningshistorie, utdanningspolitikk og lærerens rolle i samfunnet får betydning for elevene.

Fordypningen vil også forbereder til videre studier for forsknings- og utviklingsarbeid i skolepraksis.

Utviklings- og endringsprosesser i skolen

I utviklings- og endringsprosesser i skolen skal studenten utvikle en bred innsikt i pedagogikk rettet mot ledelse av endringsarbeid, innovasjon og veiledning.

I fordypningen lærer du om hvordan skolen endrer seg og hvordan dette skjer på alle nivå. Skolen utvikles systematisk og endres i et faglig fellesskap. Kunnskap om utvikling er en del av profesjonaliteten.

Du lærer også om læreren sin profesjonelle rolle og identitet i et organisasjonsperspektiv, med fokus på den profesjonelle læreren i læringsfellesskapet. Endringsarbeid, ledelse, innovasjon og veiledning er sentralt.

Estetiske læreprosesser

Estetiske læreprosesser omfatter skapende, kreative og utforskende tilnærmingsmåter til undervisning og læring i alle fag og på tvers av fag.

I fordypningen estetiske læreprosesser får du som student erfaring med arbeidsmetoder knyttet til fagene drama, musikk og kunst & håndverk. Gjennom arbeid med et tverrfagleg prosjekt vil studentene bli oppdatert på kunnskap og ferdigheter som kan brukes i de estetiske fagene og i sammenheng med klasseledelse og lærarrollen generelt i skolen.

Organisering

Profesjonsrettet pedagogikk tilbys ved alle studiesteder ved HVL som «Vestlandsklasse». Undervisningen vil bli organisert gjennom en kombinasjon av samlinger og nettundervisning.

Videre muligheter etter at du har tatt profesjonsrettet pedagogikk

Velger du Profesjonsrettet pedagogikk, er du først og fremst kvalifisert til å ta profesjonspedagogikk som masterfag. Faget gir deg også 30 studiepoeng fordypning i pedagogikk som et skolerelevant fag.

Kontaktpersoner