Profesjonsrettet pedagogikk

Ønsker du å lære mer hvordan man kan utvikle en trygg og god pedagogisk undervisningspraksis? Ønsker du å videreutvikle deg som lærer innenfor ditt pedagogiske interesseområde? Profesjonsrettet pedagogikk har som hovedmål å styrke din pedagogiske kompetanse slik at du som lærer er godt rustet til å hjelpe dine elever i møte med fremtidens utfordringer og muligheter.

God undervisning er den enkeltfaktoren som har størst betydning for elevenes læring i skolen. I dette faget vil du utforske pedagogiske praksis som skaper muligheter og styrker dine forutsetninger for å utvikle god undervisning. 

Emnet gir muligheter til å utforske sentrale skolerelevante tema på tvers av ulike fag. Videre er hensikten med emnet å gjøre deg kjent med og utvikle ditt forråd av pedagogiske begreper. Dette vil gi deg innsikt i sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og skolens praksishverdag.

Du møter modeller og perspektiver for utvikling av god undervisning som er anvendelig i mange fag og på tvers fagene.

I det at emnet tar utgangspunkt i praksis som finnes og inviterer teorien inn, utvikler du en dyp forståelse for undervisningens indre, pedagogiske kvaliteter.

Innhold

Faget består av to delemner på 15 studiepoeng hver:

Emne 1 - Pedagogikk – undervisningens kjerne
I dette første emnet undersøker vi sammen grunnleggende pedagogiske handlingsformer og hvordan teorikunnskap kan brukes i hverdagen. Vi utforsker hvordan pedagogiske modeller støtter deg i å være en god lærer.

Emne 2. Profesjonsrettede pedagogiske handlinger:
I dette andre emnet utforsker vi sammen praktiske og pedagogiske handlinger. Gjennom arbeid med nærbilder fra klasserommet lærer du hvordan du kan informere din praksis som lærer.  Dette vil gi deg nye ideer til utvikling av egen praksis.

I dette emnet velger du videre mellom følgende fordypninger:

1) IKT i læring

IKT i læring omfatter kunnskap om bruk av digital teknologi i undervisning og annet læringsarbeid. 

Fordypningen omfatter kunnskap om bruk av digital teknologi i undervisning og annet læringsarbeid. I fordypningen legger vi opp til at studentene skal utvikle kunnskap om og ferdigheter knyttet til undervisningsplanlegging, utvikling av gode læringsarenaer der digitale verktøy inngår, veiledning, vurdering og refleksjon over digitale verktøy sin rolle og bruk i undervisning.

Kontaktperson: Anders Grov Nilsen

2) Utforskende undervisning

Utforskende undervisning gir deg praksisrelevant kompetanse i å undersøke og utvikle din egen undervisning.

Vi utforsker sammen hvordan undervisning faktisk foregår, og hvilke kvaliteter denne praksisen har. I denne fordypningen lærer du hvordan teorikunnskap kan brukes til å støtte utvikling av både undervisning og didaktisk kunnskap. Du lærer også hvordan forskning og praksiserfaring kan brukes til å reflektere over egen praksis og hvordan en kan endre på den gjennom arbeidsmetoder som Aksjonsforskning, Lesson study og  Elevnær - smådatabasert undervisningsutvikling.

Fordypningen knyttes sammen med praksisperioden og forbereder til videre forsknings- og utviklingsarbeid.

Kontaktperson: Tobias C. Werler

3) Estetiske læreprosesser

Estetiske læreprosesser omfatter skapende, kreative og utforskende tilnærmingsmåter til undervisning og læring i alle fag og på tvers av fag.

I fordypningen estetiske læreprosesser får du som student erfaring med arbeidsmetoder knyttet til fagene drama, musikk og kunst & håndverk. Gjennom arbeid med et tverrfagleg prosjekt vil studentene bli oppdatert på kunnskap og ferdigheter som kan brukes i de estetiske fagene og i sammenheng med klasseledelse og lærarrollen generelt i skolen.

Kontaktperson: Vigdis Vangsnes

4) Demokrati, deltakelse og mangfold

Skoleklasser kan beskrives som tvangs – og uenighetsfellesskap som forventes å være demokratiske. Men, klassens spenninger, dilemma og problem, kan også være en styrke. Hvordan kan du arbeide med demokratiske modeller? Hvordan kan mangfoldet av elever, interkulturell kompetanse og sosial ulikhet være en produktiv ressurs? Hvordan sikrer vi aktiv deltakelse og medbestemmelse hos elevene?

Kontaktperson: Janicke Heldal

For at en fordypning skal kunne tilbys, må minst fem studenter ha valgt fordypningen. 

Emner 3.-5. studieår

Organisering

Profesjonsrettet pedagogikk tilbys ved alle studiesteder ved HVL som «Vestlandsklasse». Undervisningen vil bli organisert gjennom en kombinasjon av samlinger og nettundervisning.

Utveksling i tredje studieår

Les mer om utveksling i profesjonsrettet pedagogikk

Hvis du tenker på utveksling i tredje studieår i utdanningen, finnes det flere gode alternativ om du velger profesjonsrettet pedagogikk. Du vil da f.eks. kunne gjennomføre en del av undervisningen ved HVL digitalt mens du er i utlandet ved det studiestedet du har bestemt deg for. Samtidig kan du velge pedagogiske fordypningsemner ut fra dine interesser innen læreryrket. Det kan f.eks. være knyttet til demokrati, det flerkulturelle, digitalisering osv. Du vil også gjennomføre veiledet praksis ved de studiestedene vi har samarbeid med.

Aktuelle steder for utveksling i profesjonsrettet pedagogikk kan blant annet være:

Griffith University, Brisbane Australia 

University of Helsinki, Finland 

San Diego University, USA 

University of Waikato, New Zealand 

Københavns Profesjonshøgskole, Danmark 

Videre muligheter etter at du har tatt profesjonsrettet pedagogikk

Velger du Profesjonsrettet pedagogikk, er du først og fremst kvalifisert til å ta profesjonspedagogikk som masterfag. Faget gir deg også 30 studiepoeng fordypning i pedagogikk som et skolerelevant fag.