Profesjonsrettet pedagogikk

Ønsker du å lære mer hvordan man kan utvikle en trygg og god pedagogisk undervisningspraksis? Ønsker du å videreutvikle deg som lærer innenfor ditt pedagogiske interesseområde? Profesjonsrettet pedagogikk har som hovedmål å styrke din pedagogiske kompetanse slik at du som lærer er godt rustet til å hjelpe dine elever i møte med fremtidens utfordringer og muligheter.

God undervisning er den enkeltfaktoren som har størst betydning for elevenes læring i skolen. I dette faget vil du utforske pedagogisk praksis som skaper muligheter og styrker dine forutsetninger for å utvikle god undervisning i en mangfoldig skole. 

Hensikten med emnet Profesjonsrettet pedagogikk er å styrke praksisrelevant kompetanse og vektlegge ferdigheter som er viktige for å utøve lærerarbeid i skolen. Emnet gir muligheter til å utforske sentrale skolerelevante tema på tvers av ulike fag, og utvide ditt forråd av pedagogiske begreper.  Dette vil gi deg innsikt i sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og skolens praksishverdag.

 Du vil lære prinsipper og modeller for undervisning som gir deg et rikt repertoar å velge i når du skal utforske og utvikle egen undervisningspraksis, alene og sammen med andre. Du vil få innsikt i dilemmaer og valg som lærere må ta stilling til, og få kompetanse til å delta i og lede utviklingsprosesser i skolen. 

Innhold

Tredje studieår består emnet av to delemner på 15 studiepoeng hver.  Emnene vektlegger pedagogiske handlingsformer og modeller som kan støtte din undervisningspraksis, og vi ser på sammenhengen mellom planlegging, improvisasjon og det uforutsette i undervisningen. Sentralt er også utforskende undervisning, der du vil lære å forske på undervisning, metodisk og analytisk, med mål om innovativ undervisning for elevenes beste.

Masteremnene er spesielt rettet mot skoleutvikling og systematisk utvikling av undervisningspraksis. Den kan gi kunnskap om grunnleggende pedagogiske prosesser i skolen. Den kan også gi kompetanse til å se og forstå hvordan og hvorfor pedagogiske handlinger har konsekvenser for både den enkelte elev og skolen som helhet. 

Tema for en masteroppgave dreier seg om problemstillinger som utforsker eleven og skolen i et helhetlig danningsperspektiv, og orienterer seg mot fordypninger i utforskende praksis i skolen.  

Tema for en master i profesjonsrettet pedagogikk kan være:

 • Kritisk blikk på utdanningspraksis og politikk 
 • Hvordan lærerutdanning regulerer lærerstudentenes profesjonelle utvikling, og nyutdannede læreres møte med arbeidet i skolen. 
 • Indirekte pedagogikk 
 • Det uforutsettes pedagogikk 
 • Hvordan skolen og lærere møter eksistensielle kriser i skole og samfunn 
 • Alternativ pedagogikk, alternative skoler og alternative opplæringsarenaer 
 • Bildebruk og visuelle virkemidler i pedagogikk 
 • Digital kompetanse i pedagogikk og undervisning 
 • Ledelse i mangfoldige skoler og klasser 
 • Den flerkulturelle og interkulturelle skolen 
 • Estetiske læreprosesser i skolen 
 • Skolebasert kompetanseutvikling og kollektiv utvikling av undervisningspraksis-aksjonslæring og lesson studies                        

 

Emner 3.-5. studieår

 

Organisering

Profesjonsrettet pedagogikk tilbys ved alle studiesteder ved HVL som «Vestlandsklasse». Undervisningen vil bli organisert gjennom en kombinasjon av samlinger og nettundervisning.

Utveksling i tredje studieår

Les mer om utveksling i profesjonsrettet pedagogikk

Hvis du tenker på utveksling i tredje studieår i utdanningen, finnes det flere gode alternativ om du velger profesjonsrettet pedagogikk. Du vil da f.eks. kunne gjennomføre en del av undervisningen ved HVL digitalt mens du er i utlandet ved det studiestedet du har bestemt deg for. Samtidig kan du velge pedagogiske fordypningsemner ut fra dine interesser innen læreryrket. Det kan f.eks. være knyttet til demokrati, det flerkulturelle, digitalisering osv. Du vil også gjennomføre veiledet praksis ved de studiestedene vi har samarbeid med.

Aktuelle steder for utveksling i profesjonsrettet pedagogikk kan blant annet være:

Griffith University, Brisbane Australia 

University of Helsinki, Finland 

San Diego University, USA 

University of Waikato, New Zealand 

Københavns Profesjonshøgskole, Danmark 

Videre muligheter etter at du har tatt profesjonsrettet pedagogikk

Velger du Profesjonsrettet pedagogikk, er du først og fremst kvalifisert til å ta profesjonspedagogikk som masterfag. Faget gir deg også 30 studiepoeng fordypning i pedagogikk som et skolerelevant fag.