5.–10. trinn grunnskolelærer

Som lærer for 5.–10. trinn videreutvikler du elevenes grunnleggende ferdigheter, og legger til rette for læring hos barn og unge. Grunnskolelærere har et meningsfylt og spennende yrke med en variert hverdag.

I grunnskolelærerutdanningen for 5. – 10. trinn skal du videreutvikle elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter. Du har ansvar for å legge til rette for en fordypning i undervisningsfagene dine.  

I tillegg til å undervise i ulike skolefag, vil du som lærer ha en viktig rolle i sosialiseringen av elevene. Du skal bidra til å skape et godt klassemiljø, samtidig som du skal se den enkelte elev, og tilrettelegge for dennes personlige og faglige utvikling. Du skal være en kunnskapsrik og tydelig rollemodell, som kan motivere og bidra til å løse eventuelle konflikter som oppstår.  

Oppbygging

Oppbygging

Oppbygging av lærerutdanningen er lik for alle tre campus ved Høgskulen på Vestlandet, men inntaksfagene og valgfagene varierer. 

1. studieår

Du har pedagogikk og elevkunnskap (PEL), fag 1 og fag 2. Les mer om mulighetene ved hvert enkelt studiested: StordSogndalBergen

2. studieår

Du fortsetter med PEL, fag 1 og fag 2. 

3. studieår

I høstsemesteret velger du et nytt valgfag. Du kan velge mellom undervisningsfag, profesjonsrettet pedagogikk, spesialpedagogikk eller andre skolerelevante fag. I vårsemesteret fordyper du deg i fag 1.

4. studieår

Du har PEL og masterfaget du har valgt. Som masterfag kan du velge et undervisningsfag, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk. Les mer om mulighetene ved hvert enkelt studiested: StordSogndalBergen

5. studieår

Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave.

Generell informasjon

Vær oppmerksom på at alle fagtilbud utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

Mulighet for overflytting

Dersom du ønsker å gå videre med et masterfag i 4. studieår som ikke tilbys på den campus du er tatt opp ved, kan du søke om overflytting til andre campuser i HVL som har dette fagtilbudet. Som student ved Høgskulen på Vestlandet vil du ha fortrinnsrett foran studenter fra andre utdanningsinstitusjoner.

Masterkrav

For å kunne gå videre til masternivå, må du ha 60 studiepoeng i dette faget fra de tre første årene i studiemodellen.

For studenter som velger spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk som masterfag, må disse i 4. studieår ta 30 studiepoeng i et undervisningsfag på masternivå som de har 60 studiepoeng i fra de tre første årene.

Kompetansekrav

Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 5. – 10. trinn i grunnskolen.

På 8. – 10 trinn er det krav om minimum 60 studiepoeng i følgende fag for å kunne undervise i dem:

 • Norsk
 • Samisk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Fordypning i norsk
 • Fordypning i engelsk
 • Særskilt norskopplæring
 • Norsk for elever med samisk som førstespråk
 • Norsk tegnspråk
 • Norsk for hørselshemmede
 • Engelsk for hørselshemmede

Hva kan du jobbe som?

Utdanningen kvalifiserer til å jobbe som lærer i grunnskolen. I tillegg finnes grunnskolelærere innenfor mange andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Ta lærerutdanning i Bergen, Sogndal eller på Stord

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet!

Les om ordningen

Bli lærer! Ta lærerutdanning ved HVL!