Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Behovet for lærere med spesialpedagogisk kompetanse på ulike områder er stor i grunnskolen.

Faget spesialpedagogikk tar sikte på å styrke lærernes spesialpedagogiske teori- og praksiskunnskap, med særlig vekt på tema innen psykososial utvikling og lesing og skriving. Dette skal gi spesialpedagogisk kompetanse som er nyttig i møte med skolens elevmangfold, der inkludering og læring i et mestringsperspektiv er overordnet.

Spesialpedagogikk bygger på faget pedagogikk og elevkunnskap, og gir en kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak innen atferdsproblematikk og lese- og skrivevansker.

Emner

Arbeidsformer

Studentene skal utvikle evnen til å oppsøke og nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap for å kvalitetssikre spesialpedagogiske tiltak. De må ved hjelp av refleksjon og kritisk evne vurdere og endre pedagogisk praksis for å nå målene om utvikling av sosial kompetanse og bedre lese- og skriveferdigheter hos elever på alle trinn, og gjennom det gi de optimale betingelser for læring, utvikling og danning. Praksis vil være en integrert del av studiet.

Organisering av undervisninga

 Canvas vil bli brukt som nettbasert studiestøttesystem. Det legges opp til varierte arbeidsformer: teoriundervisning, selvstudium, oppgavearbeid individuelt og i grupper, studentstyrt kollokviearbeid, veiledning osv.

Emnet kan tas som skolerelevant fag høsten 3. året, og kan også utgjøre første del av masterfaget spesialpedagogikk.

Kontaktperson på Stord: 

Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag


Kontaktperson i Sogndal: 

Høgskulelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag


Kontaktperson i Bergen: 

Høgskulelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag