MGUSP501 Spesialpedagogikk 2, emne 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Studiet tar sikte på å gi studentene dypere og bredere innsikt i de to hovedtemaene fra Spesialpedagogikk syklus 1. Studentene skal drøfte aktuelle pedagogiske problemstillinger i lys av nyere forskningslitteratur med hovedfokus på elevers psykososiale fungering og leseferdigheter. Emnet bearbeides i en prosess som skal resultere i en prosjektskisse til masteroppgaven i spesialpedagogikk.

Studentene skal utvikle vitenskapelig tenkning og innsikt i forskningsmetoder av relevans for det spesialpedagogiske feltet, samt egen masteroppgave.

Studentene skal bringe frem sin egen problemstilling som kan undersøkes teoretisk og resultere i en artikkel, konferansebidrag eller et annet arbeid som er tenkt for publisering. Prosessen vil foregå under veiledning.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • Har avansert teoretisk- og forskningsbasert kunnskap innen de to aktuelle temaområdene
  • Har inngående innsikt i forskningsmetode og forskningsetiske problemstillinger av særlig betydning for spesialpedagogisk forskning.
  • Kan analysere faglige problemstillinger ut fra egenart og samfunnsaktualitet

Ferdigheter

Studenten

  • Har oppnådd evne til kritisk refleksjon og evne til å analysere ulike pedagogiske strømninger og løsninger
  • Kan samarbeide med andre for å drive frem forskningsbaserte spesialpedagogiske tiltak og strukturer som fremmer elevers læring og sosialisering
  • Kan gjennomføre selvstendige forsknings-og utviklingsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

  • Har tilegnet seg endringskompetanse som gir mot og kreativitet for å trygge elevers rettigheter, utvikle elevers potensiale og stadig skape bedre vilkår for elevers læring
  • Kan formidle faglige problemstillinger både til spesialister, foreldre og allmennheten

Krav til forkunnskaper

Gjennomført og bestått de spesialpedagogiske emnene på Syklus 1

Undervisnings- og læringsformer

Det kan bli benyttet varierte arbeidsformer: Forelesinger på campus, nettundervisning, individuelt arbeid og studentstyrte kollokviegrupper, veiledning individuelt/ i grupper. 

Arbeidskrav

Prosjektskisse til masteroppgaven.

Et obligatorisk arbeidskrav knyttet til forskningsdesign.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager. På hjemmeeksamen skal studenten skrive en litteratur-review av relevans for egen masteroppgave.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler