Hopp til innhald

Studieplan - E-helse for HO & EL/ Digitalisering og ny teknologi inn i yrkesdidaktikken for HO og EL

Hausten 2023

Består av emnene YFL807 og YFL817

E-helse inkluderer teknologier som kan bedre folkehelse og livsmestring gjennom å styrke personers muligheter til å leve et mest mulig selvstendig liv i eget hjem eller alternativt på institusjon. Bruk av teknologi i helse og omsorgstjenester er et nasjonalt satsingsområde, og er et område der både helsepersonell og teknisk personale treng mer kompetanse. Studiet inkluderer elektrofag (EL) og helse- og oppvekstfag (HO) og det legges stor vekt på samhandling mellom disse. Helsepersonell må kunne vurdere og ta stilling til alternative teknologiske løsninger knytt opp mot den enkelte brukar sine behov. De må videre kunne kommunisere dette til aktuelt teknisk personell.

Erfaringsdeling og felles refleksjoner/diskusjoner knyttet til muligheter og begrensninger når det gjelder ny teknologi og digitalisering i opplæringsarbeidet vektlegges i studiet, både på samlinger og i de obligatoriske læringsaktivitetene. LK 20s kompetansedefinisjon er styrende for læringsarbeidet i videreutdanningen. 

Læringsutbytte

Se emneplan

Innhald

YFL807:

E-helse inkluderer teknologier som kan bedre folkehelse og livsmestring gjennom å styrke personers muligheter til å leve et mest mulig selvstendig liv i eget hjem eller alternativt på institusjon. Bruk av teknologi i helse og omsorgstjenester er et nasjonalt satsingsområde, og er et område der både helsepersonell og teknisk personale treng mer kompetanse. Studiet inkluderer elektrofag (EL) og helse- og oppvekstfag (HO) og det legges stor vekt på samhandling mellom disse. Helsepersonell må kunne vurdere og ta stilling til alternative teknologiske løsninger knytt opp mot den enkelte brukar sine behov. De må videre kunne kommunisere dette til aktuelt teknisk personell. Teknisk personell må på sin side kjenne til hvordan bruk av teknologi setter krav til fysisk og kognitiv funksjon hos bruker. Emnet har som mål å tilrettelegge for at studentene skal utvikle kunnskap innen e-helse med særlig fokus på kartlegging og tilpasninger av sensorteknologi med tilhørende regler for teknisk respons. Emnet skal videre stimulere til fagkritiske holdninger i sammenheng med utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten. Studentene skal tilegne seg basiskunnskaper innen e-helse som kan danne grunnlag for senere utvidelser av kunnskaper og ferdigheter.

Emnet skal styrke yrkesfaglærere i utdanningsprogramma Helse og oppvekstfag (HO) og Elektro (EL) sin kompetanse innen bruk, muligheter og konsekvenser av teknologi i helse og omsorgstjenesten.

 

YFL817:

Med utgangspunkt i kunnskap om bransjenes bruk av ny teknologi, erfaringer fra videreutdanningen YFL807 E-helse for HO og EL og erfaringer fra to hospiteringsdager i arbeidslivet, skal studentene prøve ut og initiere bruk av ny teknologi/digitalisering i egen undervisningspraksis. 

Hvilke tekniske og digitale muligheter og begrensninger finnes, og hvordan kan studentene sikre en yrkesdidaktisk opplæring som sikrer bransjene lærlinger med relevant kompetanse? Hvordan initiere bruk av digitale løsninger og ny teknologi i eget klasserom? Spørsmålene er utgangspunkt for arbeid med å prøve ut digitale løsninger og ny teknologi i eget klasserom. Hospitering i arbeidslivet skal gi studentene mulighet til å bli kjent med hvilke teknologiske løsninger som er i bruk i eget nærmiljø/samarbeidsbedrifter og å bygge/vedlikeholde nødvendig nettverk.   

Studiet legger opp til innføring i ny teknologi presentert av gjesteforelesere som hentes inn fra næringslivet, og vi oppfordrer til at utprøving av teknologi skjer i samarbeid med vitensenter / makerspace. Gjesteforelesing om etikk og lovverk knyttet til blant annet digitalisering, og kjennskap til offentlige nasjonale og internasjonale digitale strategier inngår i studiet.   

Det er et mål at studentene videreutvikler sin profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennom studiet. Vi tilrettelegger for dette gjennom obligatoriske læringsaktiviteter, der studentene skal bruke ulike digitale teknikker og dele innhold digitalt. Teknikkene vi legger opp til er valgt fordi de vil ha en overføringsverdi til studentenes egen undervisningspraksis og er relevante innen yrkesfaglig opplæring.

Bruk av digitale verktøy og ressurser i yrkesfaglig opplæring er sentralt også for å sikre elevene tilpasset opplæring. I studiet vil dette være et tema både på samlinger og i obligatoriske læringsaktiviteter. Studentene skal utvikle kritisk refleksjon og etisk bevissthet knyttet til digital utvikling i egen undervisning, og til valg og bruk av digitale og teknologiske verktøy.  

Erfaringsdeling og felles refleksjoner/diskusjoner knyttet til muligheter og begrensninger når det gjelder ny teknologi og digitalisering i opplæringsarbeidet vektlegges i studiet, både på samlinger og i de obligatoriske læringsaktivitetene. LK 20s kompetansedefinisjon er styrende for læringsarbeidet i videreutdanningen. 

Studiet består av tre digitale samlinger over to dager og to dager hospitering i arbeidslivet. 

Praksis

Nei

Arbeidsformer

YFL807:

1) Brukerhistorie. Individuell utarbeiding med gruppevis deling av brukerbeskrivelse (case) som illustrerer tjenestemottakers behov for hjelp/assistanse. Brukerbeskrivelsen brukes som utgangspunkt for (i) kartlegging av behov, (ii) planlegging av løsning og (iii) teknologiske løsninger i gruppearbeid på samling.

2) Digital fortelling. Utarbeiding av ei digital fortelling som skal illustrere behov, nytte og/eller utfordringer ved å bruke e-helse, i hjemmet eller i institusjon.

3) Kompetansedeling. Presentasjon av undervisningsopplegg basert på de ulike læringsaktivitetene i studiet. Dette skjer som en muntlig gruppepresentasjon lokalt ved de respektive skolene, etter siste samling og før avsluttende eksamen. Grupper med studenter fra flere skoler gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy. Kollegium og skoleledelse blir invitert, med mulighet for kunnskapsdeling og refleksjon. Målet er kunnskaps- og erfaringsdeling på egen skole. 

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjente før studenten kan fremstille seg til eksamen. Det er obligatorisk fremmøte på samlingene.

 

YFL817:

1.Vlogg/podcast-innlegg: Knyttet til gjennomføring og læringsutbytte fra to hospiteringsdager i arbeidslivet og første samling. Fokus på nåsituasjon & ønsket situasjon når det gjelder teknologi/digitalisering i opplæringen i egen klasse.

 

2. Individuelt: Refleksjonsnotat. Nettverksgruppa: Digital fortelling. Knyttet til planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av opplæring i egen klasse (valgfri læringsarena), der ny teknologi/digitalisering er prøvd ut (tiltak). Elevenes refleksjon og kritiske tenking om erfaringene med teknologien/digitaliseringen som er prøvd ut skal inngå.  

 

3. Kompetansedeling på egen skole: Målet er at studentene deler erfaringer fra videreutdanningen, etter siste samling og før avsluttende eksamen, med kolleger og skoleledelse. Disse inviteres inn av studentene.  

 

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

Det er obligatorisk fremmøte på samlingene.

Vurderingsformer

Vurderingsformer

YFL807:

Muntlig eksamen i gruppe med utgangspunkt i presentasjon av undervisningsopplegg for bruk i egen skole.

Karakter: bestått/ ikke bestått

Fremføringen organiseres som en digital eksamenskonferanse med kommisjon. Innholdet i eksamenspresentasjonen er relatert til læringsutbytter formulert i studiet. Eksamen er åpen for inviterte representanter fra skoleeier og fra samarbeidsparter i kommuner og næringslivet.

 

YFL817:

Muntlig eksamen i gruppe

Karakter: bestått/ ikkje bestått

Fremføringen organiseres som en digital eksamenskonferanse med kommisjon. Innholdet i eksamenspresentasjonen er relatert til læringsutbytter formulert i studiet. Eksamen er åpen for inviterte representanter fra studentenes skoleledelse og kollegium. 

Internasjonalisering

Nei