Elektronisk enhet i hendene på hjelpeapparatet

E-helse og digitalisering for HO & EL

Etter- og vidareutdanning

Jobber du med yrkesopplæring innen utdanningsprogrammene HO eller EL og ønsker økt innsikt og praktisk erfaring med ny teknologi og digitale verktøy i undervisningen din?

Hvorfor studere e-helse og digitalisering for HO og EL?

Bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenester er et nasjonalt satsingsområde, og et område der både helsepersonell og teknisk personale trenger kompetanse.

Fagfolk innen helsefagene og elektrofagene erfarer rask teknologisk og digital utvikling. For å sikre at bransjens lærlinger stiller med dagsaktuell begynnerkompetanse er det viktig at lærere tilpasser og utvikler opplæringen sin ved å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger. Studiet vektlegger samhandling mellom fagfolk innen elektrofagene og helse- og oppvekstfag, og oppfordrer til at det meldes opp studenter i begge fagområdene der det er mulig.

Hvordan er studiet bygget opp? 

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng, E-helse for HO & EL (YFL807) og Digitalisering for HO & EL (YFL817). Studiet som helhet skal bidra til kunnskapsdeling, nytenking og innovasjon på skolen der du jobber.

YFL807 fokuserer på e-helse og behovet for samhandling mellom HO og EL for å utvikle fagområdet. YFL817 setter søkelys på hvordan yrkesfaglærere kan innpasse digitalisering og ny teknologi i yrkesdidaktikken på HO & EL for å videreutvikle yrkesrelevant opplæring

Hva lærer du?

YFL807: Gjennom denne videreutdanningen utvikler du kunnskap innen e-helse med særlig fokus på kartlegging og tilpasninger av sensorteknologi med tilhørende regler for teknisk respons. Emnet skal stimulere til fagkritiske holdninger ved utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten.

I videreutdanningen får du basiskunnskaper innen e-helse som kan danne grunnlag for økt kunnskap og økte ferdigheter, og det blir lagt vekt på samhandling mellom helse- og oppvekstfag og elektrofag.

YFL817: Emnet retter blikket mot yrkesrelevant opplæring og hvordan ny teknologi og digitale løsninger kan gi flere muligheter for innovasjon og nyskapning i opplæringssammenheng.

To dager hospitering i arbeidslivet skal gi deg innsikt i hvordan digitalisering og teknologi brukes i dagens yrkesutøvelse. Erfaringene skal danne grunnlag for drøfting om bruk av ny teknologi og digitale løsninger i opplæringen, og hva som kan være aktuelt å prøve ut i egen klasse.

Målgruppe

Denne videreutdanningen er for deg som er yrkesfaglærer og jobber med opplæring ved utdanningsprogrammene HO eller EL i videregående skole.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Tilbudet er nettbasert med tre digitale samlinger a to dager. For YFL817 kommer det i tilegg to hospiteringsdager i arbeidslivet.

I denne videreutdanningen veksler vi mellom forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjoner. Mellom samlingene deltar du i en nettverksgruppe med kolleger fra egen skole, eller med studenter fra andre skoler dersom dere er færre enn tre studenter fra din skole. Mellom samling 1 og 2  i YFL817 skal du hospitere to dager i arbeidslivet. Kommunikasjon, undervisning og samhandling skjer digitalt.

Samlinger

YFL807: Digitale samlinger høsten 2024:

  • 26.-27. august (uke 35)
  • 23.-24. september (uke 39)
  • 5.- 6. november (uke 45)

Digital eksamenskonferanse: 9. desember (uke 50)

YFL817: Digitale samler våren 2025:

  • 15.-16. januar
  • 12.-13. mars
  • 2.-3. april

Eksamen 7. og 8. mai

 

Anbefalt forkunnskap

Det er ingen krav til anbefalte forkunnskaper for denne videreutdanningen, men før du kan søke på studiet må du avklare med din rektor om du kan delta. 

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

Muntlig eksamen i gruppe, organisert som digital eksamenskonferanse

Andre interessante studietilbud

Videreutdanningen er et nasjonalt tilbud innen Utdanningsdirektoratets (Udir) satsing «Yrkesfaglærerløftet». Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs