Tre elever jobber med sløyd, en lærer instruerer den ene eleven og peker på et verktøy

Vurderingspraksis og læreplanforståelse

Etter- og vidareutdanning

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan videreutvikle din vurderingspraksis i yrkesfaglig opplæring? I dette studiet vil du fordype deg i hvordan du kan arbeide med vurdering for læring i LK20.

Hvorfor studere vurderingspraksis og læreplanforståelse ?

En læreplan skaper forventninger til opplæringen du som lærer skal gi. Den legger også føringer for hvordan du skal utføre dette arbeidet. I dette studiet vil du videreutvikle din vurderingspraksis slik at du kritisk kan reflektere rundt helhetlig læreplanarbeid og vurderingskultur på egen arbeidsplass.

Hvordan er studiet bygget opp?

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. YFL802 Vurderingspraksis og læreplanforståelse del 1 og YFL810 Vurderingspraksis og læreplanfortåelse del 2. 

Hva lærer du?

Etter del 1 av studiet vil du ha konkret kunnskap om: 

 • Vurdering for læring i yrkesfaglig opplæring (LK20)
 • Elevinvolvering og egenvurdering
 • Sammenhenger mellom læring, motivasjon og vurdering
 • Utvikle verktøy og metoder for formativ underveisvurdering
 • Å utvikle vurderingspraksis i et faglig fellesskap  

Les mer i emneplanen for YFL802

Etter del 2 av studiet vil du ha konkret kunnskap om: 

 • Overordnet del av læreplanverket
 • Dybdelæring
 • Tverrfaglige tema
 • Underveisvurdering og kjerneelement i programfagene

Les mer i emneplanen for YFL810

Målgruppe

Denne videreutdanningen er for deg som er yrkesfaglærer.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Tilbudet er delvis nettbasert med to samlinger på campus og en nettbasert samling. 

Læringsmetodene veksler mellom introduksjoner til ulike tema, gruppearbeid, nettverksgruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjoner. Du vil få prøve ut ulike vurderingsformer og måter å arbeide med vurdering på sammen med elevene i din egen praksis. Studiet legger også vekt på utprøving og bruk av ulike digitale verktøy og varierte dokumentasjonsformer i vurderingen, som du kan videreutvikle sammen med elever og kollegaer. 

Samlinger

Samlingsdatoer høst 2023 

Fysiske samlinger
4.- 5. september (uke 36)
30.- 31. oktober (uke 44)

Digital samling 27.- 28. november (uke 48)

Eksamenskonferanse 11. - 12. desember (uke 50) 

Samlingsdatoer vår 2024 

Digital samling 8.- 9. januar (uke 2)

Fysiske samlinger
11.- 12. mars (uke 11)
15.- 16. april (uke 16)

Eksamenskonferanse: 6. – 7. mai (uke 19) 

Samlingene foregår fra kl 09.15-15 hver samlingsdato. 

Anbefalte forkunnskaper

Det er ingen krav til anbefalte forkunnskaper for denne videreutdanningen, men før du kan søke på studiet må du avklare med din rektor om du kan delta.

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

Eksamenskonferanse for begge emnene

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Videreutdanningen er et nasjonalt tilbud innen Utdanningsdirektoratets (Udir) satsing «Yrkesfaglærerløftet». Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs