Elever og faglærer i gang med montering av treverk

Vurderingspraksis og læreplanforståelse

Etter- og vidareutdanning

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan videreutvikle din vurderingspraksis i yrkesfaglig opplæring? I dette studiet vil du fordype deg i hvordan du kan arbeide med vurdering for læring i LK20.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning. Søkere må være ansatt i og ha undervisningspraksis i videregående opplæring, yrkesfaglig utdanningsprogram.

  Hvorfor studere vurderingspraksis og læreplanforståelse ?

  En læreplan skaper forventninger til opplæringen du som lærer skal gi. Den legger også føringer for hvordan du skal utføre dette arbeidet. I dette studiet vil du videreutvikle din vurderingspraksis slik at du kritisk kan reflektere rundt helhetlig læreplanarbeid og vurderingskultur på egen arbeidsplass.

  Hvordan er studiet bygget opp?

  Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. YFL802 Vurderingspraksis og læreplanforståelse del 1 og YFL810 Vurderingspraksis og læreplanfortåelse del 2. 

  Hva lærer du?

  Etter del 1 av studiet vil du ha konkret kunnskap om: 

  • Vurdering for læring i yrkesfaglig opplæring (LK20)
  • Elevinvolvering og egenvurdering
  • Sammenhenger mellom læring, motivasjon og vurdering
  • Utvikle verktøy og metoder for formativ underveisvurdering
  • Å utvikle vurderingspraksis i et faglig fellesskap  

  Les mer i emneplanen for YFL802

  Etter del 2 av studiet vil du ha konkret kunnskap om: 

  • Overordnet del av læreplanverket
  • Dybdelæring
  • Tverrfaglige tema
  • Underveisvurdering og kjerneelement i programfagene

  Les mer i emneplanen for YFL810

  Målgruppe

  Denne videreutdanningen er for deg som er yrkesfaglærer.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Tilbudet er delvis nettbasert med to samlinger på campus og en nettbasert samling. 

  Læringsmetodene veksler mellom introduksjoner til ulike tema, gruppearbeid, nettverksgruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjoner. Du vil få prøve ut ulike vurderingsformer og måter å arbeide med vurdering på sammen med elevene i din egen praksis. Studiet legger også vekt på utprøving og bruk av ulike digitale verktøy og varierte dokumentasjonsformer i vurderingen, som du kan videreutvikle sammen med elever og kollegaer. 

  Samlinger

  Samlingene foregår fra kl 09.15-15 hver samlingsdato. 

  Høst 2024:

  • 9.– 10. september (på campus
  • 21– 22. oktober (digital)
  • 18.– 19. november (på campus)

  Eksamen: 9. – 10. desember

  Vår 2025:

  • 6.– 7. januar (digital)
  • 3.- 4. februar (på campus)
  • 24.– 25. mars (på campus)

   Eksamen: 28.- 29. april

   

  Anbefalte forkunnskaper

  Det er ingen krav til anbefalte forkunnskaper for denne videreutdanningen, men før du kan søke på studiet må du avklare med din rektor om du kan delta.

  Pensum

  Grunnlitteratur:

  Gamlem. (2021). Vurdering for lærelyst og mestring (1. utgave). Fagbokforlaget.

  Haaland. (2022). Vurdering i yrkesfag. Helhetlig yrkeskompetanse. Pedlex.

  Jensen, & Leirvik, C. H. (2015). Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering. Gyldendal Akademisk.

  Fullstendig pensumliste blir publisert ved studiestart

  Eksamensform

  Eksamenskonferanse for begge emnene

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Videreutdanningen er et nasjonalt tilbud innen Utdanningsdirektoratets (Udir) satsing «Yrkesfaglærerløftet». Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs