Jente i arbeidsklær og vernebriller med verktøy med mennesker i bakgrunnen

Tilpassa opplæring og motivasjon i mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper

Etter- og vidareutdanning

Jobbar du med yrkesopplæring i vidaregåande skule og ynskjer å vidareutvikle din kompetanse for å møte mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper? Dette studiet vektlegg kunnskap om korleis fremja læring og elevmedverknad, med særskilt fokus på tilpassa opplæring og motivasjon i mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning. Søkere må være ansatt i og ha undervisningspraksis i videregående opplæring, yrkesfaglig utdanningsprogram.

  Kvifor studere tilpassa opplæring og motivasjon i mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper?

  Norsk skule har som mål å være ein inkluderande skule med tilpassa opplæring for alle. Skulen skal ta omsyn til mangfaldet av elevar og leggje til rette for at alle får oppleve tilhøyrsle. 

  Ved å studere dette emnet vil du vidareutvikle din kompetanse i å planleggje, grunngje, gjennomføre og evaluere eiga undervisning i fleirspråklege og mangfaldige elevgrupper. Vi vil ha fokus på å leggje til rette for meiningsskaping, inkludering og lærelyst.

  Kva lærer du?

  Ved å gjennomføre denne vidareutdanninga vil du:

  • lære om varierte metodar, arbeidsmåtar og digitale ressursar som fremjar læring i fleirspråklege elevgrupper på yrkesfaglege program. 
  • auke ditt medvit om korleis tilpasse undervisninga på yrkesfagfaglege program til elevar med ulik bakgrunn og ulike ferdigheiter i norsk
  • kritisk granske eigen relasjonskompetanse og di evne til anerkjenning og forståing av sårbarheit i sosial utvikling og læring i fleirspråklege og mangfaldige elevgrupper
  • inspirere til kunnskapsdeling, nytenking og bevisstgjering i profesjonsfellesskapet på din skule

  Målgruppe

  Dette emnet er for deg som er yrkesfaglærar og jobbar med yrkesopplæring i vidaregåande skule.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er delvis nettbasert med tre to-dagars samlingar, ei digital og to på campus Bergen. Det er lagt opp til studentaktive arbeids- og læringsformer. Innhald og arbeidsmåtar tek utgangspunkt i deltakarane sine erfaringar og undervisningspraksis. Mellom samlingane skal studentane prøve ut metodar og ressursar for fleirspråklege elevgrupper.  

  Studiet har to emner på 15 studiepoeng, ett hvert semester:
  Les emnebeskrivelsene for YFL814/Tilpassa opplæring og motivasjon i mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper (del 1) og YFL815 Tilpassa opplæring og motivasjon i mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper (del 2)

  Samlingar

  Samlingane vil vere frå kl 09.15-15 kvar samlingsdato. 

  Haust 2024

  • 18.-19. september (på campus)
  • 16.- 17. oktober (digital)
  • 27.– 28. november (på campus)

  Eksamen: 11.-12. desember (på campus)

  Vår 2025

  • 15.– 16. januar (digital)
  • 12.- 13. februar (på campus)
  • 2.– 3. april (på campus)

  Eksamen: 14.-15. mai (på campus)

  Tilrådde forkunnskapar

  Det er inga tilrådde forkunnskapar, men innhald og arbeidsmåtar tek utgangspunkt i deltakarane sine erfaringar og undervisningspraksis

  Pensum

  Grunnlitteratur

  Bergersen, A. (2016) Kultursensitive læringsformer – økt bevissthet gjennom tverrkulturell kompetanse? I: Solbue, Vibeke & Bakken, Yvonne: Mangfold i skolen. Fagbokforlaget. (20 sider)

  Bergersen, A. (2017). Global forståelse.  Barnehagelæreren som kulturell brobygger. Fagbokforlaget. Kapittel 1, 2, 6 og 7.

  Hofslundsengen, Hilde (2011). Minoritetsspråklige elever i skolen. Spesialpedagogikk. 2011:4

  Monsen, M. & Randen, G. T. (2022). Andrespråksdidaktikk – en innføring (2. utg.). Cappelen Damm
  Akademisk.

  Røthing, Å. (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

   

  Fullstendig pensumliste blir publisert ved studiestart

   

   

  Eksamensform

  Munnleg eksamen i gruppe, organisert som eksamenskonferanse.

   

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing «Yrkesfaglærarløftet». Før du kan søkje må du avklare med din rektor om du kan delta. Du søkjer vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs