Hopp til innhald

Studieplan - Informasjonsteknologi, Førde

Hausten 2019

I dagens samfunn er vi omgitt av teknologi som i aller høyeste grad bygger på data- og informasjonsteknologi (IT). IT-systemer er grunnlaget for mobiltelefonen, minibanken, kortleseren i butikken og moderne biler, for å nevne noe. IT gjennomsyrer også arbeidslivet, og så godt som alle arbeidsplasser benytter seg av IT-systemer av forskjellige slag. Hver gang datateknologi skal benyttes på en ny måte, eller eksisterende systemer skal utvides eller knyttes sammen, må det lages dataprogrammer. Med utdanning innen informasjonsteknologi kan du bidra til dette, ved å utvikle nye, eller integrere og modernisere eksisterende systemer.

Teknisk utstyr og metoder endres raskt. I studiet legges det derfor vekt på både å gi studentene et fundament av teoretiske kunnskaper og kjerneelementer i faget som er av varig verdi, kombinert med praktisk kunnskap om utvikling og bruk av moderne dataverktøy. Dette skal gjøre kandidatene i stand til å bidra til innovasjon og nyskaping på alle områder i samfunnet der IKT-faglig kompetanse er aktuell.

Det er også et mål at en kandidat med bachelorgrad i informasjonsteknologi skal ha kunnskaper om ledelse og organisasjon for å kunne bidra til samarbeid på alle plan i organisasjonen gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon, både på norsk og engelsk. De samfunnsmessige konsekvensene av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi krever at studenten utvikler forståelse av og bevisste holdninger til teknologiens virkning på individ og samfunn.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i informasjonsteknologi skal en kandidat:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på informasjonsteknologi, herunder problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk.
 • ha grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan benyttes i informasjonsteknologiske problemløsninger.
 • ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare, og kunnskaper om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi.
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, samt relevante metoder og arbeidsmåter.
 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

Ferdigheter

 • kunne anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor informasjonsteknologi og begrunne sine valg.
 • behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid, inkludert å
  • anvende operativsystemer, systemprogramvare og nettverk
  • utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer
  • bruke programmeringsverktøy og systemutviklingsmiljø
 • kunne identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team.
 • kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kunne bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

Generell kompetanse

 • ha innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor informasjonsteknologi og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • kunne formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser.
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • kunne bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor eget fagområde og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Praksis

Studiet tilbyr muligheten for en praksisperiode i en lokal bedrift i 1/3 semester. Dette vil gi deg verdifull og relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet. Når du er utplassert i bedriften, får du delta aktivt i bedriftens IT-relaterte arbeidsoppgaver. Praksisoppholdet er valgfritt, og er lagt til utdanningens siste del.

Arbeidsformer

Studiet er en kombinasjon av teori gjennomgått på forelesninger, oppgaveløsning og mye praktisk arbeid på datalaboratorier. Gjennom laboratoriearbeidet skal studentene prøve ut prinsipper som er omtalt i forelesningene og anvende prinsippene på analyse av problemstillinger, konstruksjon av løsninger og testing av programvare og maskinvare. I tillegg blir en kjent med mange ulike typer utstyr og basisprogramvarer. I de fleste emner er det obligatoriske arbeider med rapporter, lab-journaler e.l. som skal leveres inn. Oppgaver og annen viktig informasjon om de enkelte emner legges ut på høgskolens web-baserte studiestøttesystem, men eksempler og annet hjelpemateriell kan også deles ut der undervisningen foregår.

Studentene forventes å ha egne datamaskiner for bruk de første årene av studiet. Det er lagt opp til bruk av trådløst nett slik at studentene kan bruke sine egne datamaskiner i laboratorier, klasserom og grupperom. Det stilles ikke spesielle krav til studentenes datamaskiner ut over normale spesifikasjoner. Programvaren som brukes i undervisningen er gratis.

Vurderingsformer

De fleste emner har avsluttende skriftlig eksamen med bokstavkarakter, og i tillegg er det obligatoriske arbeidskrav som må være bestått. Noen emner har delprøver eller prosjektoppgave underveis i semesteret som teller med i sluttkarakteren i tillegg til en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen. Detaljert informasjon om dette er gitt i emnebeskrivelsen av hvert enkelt emne.

Krav til studieprogresjon

Ved tildeling av prosjektoppgave etter 5. semester skal 120 studiepoeng, inkludert alle emner som inngår i første studieår og eventuelle fordypningsfag som oppgaven bygger på, være bestått. Dersom tildeling av oppgaven gjøres etter 4. semester reduseres studiepoengkravet til 100 studiepoeng. Etter skriftlig søknad innen gitt tidsfrist og gjennomført utdanningssamtale kan dispensasjon fra forkunnskapskravet bli gitt.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for studieopphold i utlandet i 5. og 6. semester.

Organisering

Bachelorstudiet til informasjonsteknologi er 3-årig, og hvert studieår er inndelt i to semester. I hvert semester tar en normalt 3 emner på til sammen 30 studiepoeng.

Alle studenter tar de samme emnene i de fire første semestrene. Første semester omfatter 30 studiepoeng emner med grunnleggende matematikk, grunnleggende programmering, samt prosjektarbeid med innføring i ingeniørfaglig IT-arbeid. De neste tre semestrene omfatter 120 studiepoeng og omfatter grunnlagsfagene matematikk og statistikk, samt IT-emner som danner grunnlag for videre spesialisering.

Studiet har 30 studiepoeng med valgfrie emner. Du kan velge mellom ulike IT-emner eller emner fra andre ingeniørstudier.

I 5. semester av studiet velger du mellom ulike valgfag. Hvilke emner som tilbys vil variere over tid. I 6. semester gjennomføres en bacheloroppgave (20 studiepoeng) som kan foregå ved høgskolen eller ute i en bedrift eller institusjon som høgskolen samarbeider med.