Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-veg

Hausten 2017

Har du fagbrev innan elektrofag, kan du ta ingeniørutdanning ved Høgskulen på Vestlande, campus Haugesund.

Elektroingeniørstudiet vårt gjev deg spesialisering inn mot jobber innan automatisering og instrumentering, styring av prosessar og anlegg, og utvikling av kommunikasjonssystem.

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbytte:

 

Kunnskap:

 • Kandidaten har brei kunnskap som gjev eit heilskapleg systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordjuping i elektrofaget.
 • Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, brei kunnskap om elektriske komponentar, krinsar og system.
 • Kandidaten har grunnleggjande kunnskap i matematikk, naturvitskap ¿ inkludert elektromagnetisme ¿ og relevante samfunns- og økonomifag og om korleis desse kan integrerast i elektrofagleg problemløysing.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på elktroteknologi, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvensar av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innanfor eige fagområde, samt relevante metodar og arbeidsmåtar innan elektrofaget.
 • Kandidaten kan oppdatera kunnskapen sin innan fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljø og praksis.

  

Ferdigheiter:

 • Kandidaten kan nytta kunnskap og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid for å løyse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillingar innan elektrofaget og grunngje vala sine.
 • Kandidaten har ingeniørfagleg digital kompetanse, kan arbeida i relevante laboratorium/felt og meistrar metodar og verktøy som grunnlag for målretta og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisera, planleggja og gjennomføra prosjekt, arbeidsoppgåver, forsøk og eksperiment både sjølvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finna, vurdera, nytta og visa til informasjon og fagstoff og framstilla dette slik at det kastar lys over ei problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenking, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltaking i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkt, system og løysingar.

  

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensar av produkt og løysingar innan fagområdet sitt og kan setja desse i eit etisk perspektiv og eit livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidla elektrofagleg kunnskap både skriftleg og munnleg på norsk og engelsk til ulike målgrupper og kan bidra til å synleggjera teknologiens verdi og konsekvensar.
 • Kandidaten kan reflektera over eigen fagleg utøving, òg i team og i ein tverrfaglig samanheng, og kan tilpassa denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglege diskusjonar innan fagområdet og dela kunnskapane og erfaringane sine med andre.

 

Internasjonalisering

HVL legg til rette for at alle studentar skal kunne ta 1-2 semester av utdanninga si utanfor Noreg sine grenser. Det er fleire avtalar innan EU-programma Sokrates/Erasmus og Leonardo da Vinci. Du kan lese meir om HVL sitt utvekslingstilbod her.