Kvalitets- og HMS-ingeniør

Bachelor

Tryggleiksstandardane i offshoreverksemdene i Nordsjøen har utvikla seg til å bli dei mest omfattande i verda. Som Kvalitets- og HMS-ingeniør bygger du opp og driftar styringssystem for kvalitet og HMS, slik at ein unngår uønska hendingar, enten det er kvalitetsforrverring av produktet, utslepp til miljø, skadar på menneske eller brot på tryggleiken.

Haugesund

Studieprogrammet er lagt ned, og tek ikkje opp nye studentar.

Sjå våre andre ingeniørutdanningar.