Hopp til innhald

Studieplan - Innovasjon og endringsleiing

Hausten 2019

Innhald

Kursets formål er å utvikle deltakernes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming. Gjennom øvelser, oppgaver og cases utdypes teori og anvendes kunnskap på aktuelle problemstillinger for å illustrere innovasjon og endring og metoder for å håndtere dette på en hensiktsmessig måte.

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal deltakerne kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon i private og offentlige virksomheter.
 • Forstå teori om innovasjon, innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi.
 • Forstå hvordan innovasjon skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Forstå teorier om ledelse av endringsprosesser i ulike kontekster og situasjoner.
 • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette.

 

Ferdigheter:

 • Analysere valgt organisasjon ut fra teorier om innovasjon og endring.
 • Planlegge endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.
 • Anvende relevante verktøy for å kunne ivareta individet i endrings-prosesser.

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og måter å gjennomføre slike prosesser på.
 • Ha et kunnskapsgrunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser.

 

Innhold

 • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
 • Ledelsesteorier, endringsprosesser og endringsstrategier
 • Om innovasjonens tidsalder og innovasjonsmodeller
 • Innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
 • Innovasjon i norske næringer
 • Teori om innovasjonsprosesser, organisering og ledelse av innovasjon
 • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entraprenørskap
 • Ulike tilnærmingsmåter og strategier for innovasjon
 • Om metoder og verktøy i innovasjonsarbeid (prosjektarbeidsformen, produkt-/tjenesteutvikling forretningsutvikling)
 • Fra tanke til forretning/gevinstrealisering
 • Coaching og selvledelse/superledelse
 • Organisasjonsutvikling/-læring
 • Motstand mot endring

 

Pedagogiske arbeidsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Kurset er basert på fire helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportalen Addisco Learning underveis på kurset mellom samlingene.

 

Vurdering

Eksamen består av to deler:

 • Semesteroppgave (60% av endelig karakter)
 • Skriftlig individuell hjemmeeksamen (40% av endelig karakter)

Semesteroppgave: innleveringstidspunkt vil bli opplyst på læringsplattform

Skriftlig hjemmeeksamen: 4 timers eksamen som foregår uten tilsyn.

 

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke-bestått. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.

 

Litteratur

Dag Ingvar Jacobsen (2012): "Organisasjonsendringer og endringsledelse". 2.utg. Fagbokforlaget.

T.M.Aasen og O.Amundsen (2015): "Innovasjon som kollektiv prestasjon". Gyldendal Akademiske

Artikkelsamling

 

Emneansvarlig

Høgskolelektor Morten Morå og Høgskolelektor Judit J. Bragelien