To studenter

Innovasjon og endringsledelse

Etter- og vidareutdanning

Vi lever i innovasjonens tidsalder, og endring skjer stadig raskare og på stadig fleire område. Endringar i marknader, kunnskap og teknologi gjer det nødvendig med stadig omstilling. Det blir sagt at verksemder si evne til innovasjon og endring er avgjerande for utvikling, konkurranseevne og gode resultat over tid. Forståing av og kunnskap om innovasjon og endring er derfor interessant for verksemder både innanfor privat og offentleg verksemd. 

Kurset i innovasjons- og endringsleiing gir ei effektiv innføring i dei utfordringane og moglegheitene som verksemder møter.

Deltakarane får gjennom kurset kunnskap om og forståing av kva innovasjon inneber, korleis innovasjon skjer i organisasjonsmessig samanheng og korleis innovasjon kan påverkast gjennom organisering og leiing samt kva slags faktorar som verkar framande og hemmande på innovasjon.

Innovasjon inneber endring. Kurset vil sjå nærmare på endring i organisasjonsmessig samanheng og leiing av endringsprosessar. Deltakarane får nærmare kunnskap og forståing av drivkrefter som ligg bak desse endringane, ulike typar organisasjonsendringar og omfang av desse, kva endringsprosessar i organisasjonar inneber, betydninga av konteksten dette skjer i, endringsstrategiar og leiing av endringsprosessar.

Innhald

  • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
  • Leiingsteoriar og -strategiar
  • Innovasjon i eksisterande verksemder, verdiskaping og intraprenørskap
  • Innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
  • Om innovasjonens tidsalder
  • Innovasjon i norske næringar
  • Tilnærmingsmåtar, metodar og verktøy i innovasjonsarbeid (prosjektarbeidsforma, produkt-/tenesteutvikling, forretningsutvikling)
  • Coaching og sjølvleiing/superleiing
  • Organisasjonsutvikling/-læring
  • Motstand mot endring

Pedagogiske metodar

Arbeidsformene vil variere mellom forelesningar, gruppearbeid og praktiske øvingar. Kurset gjennomførast med fire helgesamlingar og bruk av læringsportalen Addisco Learning mellom samlingane.

Timeplan

Tre samlingar der kvar samling er fordelt over tre dagar. Fredagar kl. 16.00-20.00, laurdagar kl. 09.00-17.00, og søndagar kl. 09.00-14.00.

Samlinger hausten 2022

2.-4. september
14.-16. oktober 
11.-13. november