To studenter

Innovasjon og endringsledelse

Etter- og vidareutdanning

Vi lever i omskiftelege og innovative tider, og endringar skjer stadig raskare og på stadig fleire område. Endringar i marknader, kunnskap og teknologi gjer det nødvendig med stadig omstilling. Det blir sagt at verksemder si evne til innovasjon og endring er avgjerande for utvikling, konkurranseevne og gode resultat over tid. Forståing av og kunnskap om innovasjon og endring er derfor viktig for verksemder både innanfor privat og offentleg sektor.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Kvifor studere innovasjon og endringsledelse?

  Kurset i innovasjons- og endringsleiing gir ei effektiv innføring i ulike utfordringar og moglegheiter som verksemder må handtere.

  Gjennom kurset får du kunnskap om og forståing av kva innovasjon inneber, korleis innovasjon kan skje i organisatoriske samanhengar, korleis innovasjon kan påverkast gjennom organisering og leiing, samt kva faktorar som kan verke fremjande og hemmande på innovasjon.

  Innovasjon inneber endring. Kurset vil sjå nærare på endring i organisatoriske samanhengar, og leiing av ulike endringsprosessar. Deltakarane får opparbeidd seg kunnskap om og forståing av drivkrefter som ligg bak endringar, ulike typar organisasjonsendringar og omfang av desse, kva endringsprosessar i organisasjonar kan innebere, betydinga av konteksten endring finn stad i, samt endringsstrategiar og leiing av endringsprosessar.

  Kva lærer du?

  • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
  • Leiingsteoriar og -strategiar
  • Innovasjon i eksisterande verksemder, verdiskaping og intraprenørskap
  • Innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
  • Om innovasjonens tidsalder
  • Innovasjon i norske næringar
  • Tilnærmingsmåtar, metodar og verktøy i innovasjonsarbeid (prosjektarbeidsforma, produkt-/tenesteutvikling, forretningsutvikling)
  • Organisasjonsutvikling/-læring
  • Motstand mot endring

  Du finn meir informasjon i emneplanen

   

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Arbeidsformene vil variere mellom forelesningar, gruppearbeid og praktiske øvingar. Kurset er basert på 3 helgesamlingar, kombinert med bruk av læringsportalen Canvas undervegs på kurset.

  Samlingar

  Samlingar høsten 2024

  Det blir tre fysiske helgesamlingar på HVL sin campus i Bergen.

  • 1. samling: 23. - 25. august
  • 2. samling: 20. - 22. september
  • 3. samling: 1. - 3. november

  Tidspunkt for den enkelte samling:

  • Fredagar kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdagar kl. 09:00 – 17:00 (med ein time lunsj midt på dagen)
  • Søndagar kl. 09:00 – 14:00

  Du som student vil få servert eit enkelt måltid fredag før kursstart, samt lunsj lørdag og søndag.

  Anbefalt forkunnskap

  Generell studiekompetanse.

  Pensum

  Informasjon om pensum kjem.

  Eksamensform

  Gruppebasert semesteroppgave med justerende muntlig eksamen (digital)

  Semesteroppgaven skal gjennomføres i grupper på 3-5 deltakere. Semesteroppgaven blir tilgjengeliggjort og skal leveres i digitalt eksamenssystem. Innleveringstidspunkt vil bli oppgitt ved semesterstart.

  Dato og tidspunkt for muntlig eksamen vil bli oppgitt ved semesterstart.

  Studieavgift og betaling

  Studieavgiften er Kr 40.900,-

  Inkludert i studieagiften er undervisning og eksamen. Enkelt servering fredager, lunsj lørdager og søndager er inkludert i denne avgiften.

  Medlemmer av FLT som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen via Addisco, får dekket alle utgifter. Disse søker direkte til FLT.

  Merk: Studium med studieavgift har ekstra krav og vilkår knytt til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs