Hopp til innhald

INV001 Innovasjons- og endringsledelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kursets formål er å utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming hvor det tas utgangspunkt i eksempler hentet fra ulike virksomheter for å illustrere gjennomførte endringer og innovasjoner og aktuelle metoder for endring og innovasjon.

Innhold:

 • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
 • Ledelsesteorier og strategier for innovasjon og endring
 • Om innovasjon og innovasjonsmodeller
 • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
 • Ulike tilnærmingsmåter og strategier for innovasjon
 • Innovasjonssystemet/økosystem, næringsklynger og verdikjeder
 • Om metoder og verktøy i innovasjonsarbeid
 • Organisasjonsutvikling/-læring
 • Oppslutning for og motstand mot endring

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal deltakerne kunne:

Kunnskaper

 • Forstå sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon både i private og offentlige virksomheter.
 • Forstå teorier om innovasjons- og endringsledelse.
 • Forstå hvordan innovasjon og organisasjonsendring skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Forstå teorier om ledelse av prosesser knyttet til innovasjon og organisatorisk endring i ulike kontekster og situasjoner.
 • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette.

Ferdigheter

 • Beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon både i private og offentlige virksomheter.
 • Analysere organisasjoner ut fra teorier om innovasjons- og endringsledelse.
 • Planlegge innovasjons- og endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og tilnærminger for slike prosesser.
 • Kunne reflektere kritisk rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser.
 • Akademisk skriving.

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Kurset er basert på tre fysiske helgesamlinger i Bergen kombinert med bruk av læringsportalen Canvas underveis i kurset.

Obligatorisk læringsaktivitet

To skriftlige arbeidskrav som skal skrives i grupper må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform

Gruppebasert semesteroppgave med justerende muntlig eksamen (digital).

Semesteroppgaven skal gjennomføres i grupper på 3-5 deltakere. Semesteroppgaven blir tilgjengeliggjort og skal leveres i digitalt eksamenssystem. Innleveringstidspunkt vil bli oppgitt ved semesterstart.

Dato og tidspunkt for muntlig eksamen vil bli oppgitt ved semesterstart.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Semesteroppgave: Alle (se Hjelpemiddel ved eksamen, Skrive og refere og Retningslinjer om fusk).

Muntlig eksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØAA113 - Innovasjons- og endringsleiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng