Hopp til innhald

Studieplan - Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning

Hausten 2024

Masterprogrammet i innovasjon og leiing, samfunnsvitskapleg retning, rustar uteksaminerte kandidatar til å leie og bistå leiarar med å løysa morgondagens utfordringar.

Visjon og mål:

Programmet si visjon er å utdanna dugande kandidatar som kan integrera og kombinera avansert forståing av innovasjonsprosessar med djupkunnskap om etikk, sosialt ansvar, berekraftig forretningsdrift, organisasjonsteori og leiing. Masterstudiet gjev studentar med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller organisasjonsteori og leiing ei utdanning tilpassa morgondagens utfordringar.

Utdanninga gjev deg eit godt utgangspunkt for ein karriere innan teknologi- og prosjektleiing for verksemder i privat og offentleg sektor. Du får òg eit solid grunnlag for å arbeide med ny teknologi, nye produkt og nye arbeidsprosessar, og du byggjer opp både spisskompetanse og breiddekunnskap som gjer deg til ein attraktiv kandidat for arbeid i mange ulike typar verksemder.

Masterprogrammet adresserer visjonen ved å tilby ein læreplan med vekt på ansvarleg innovasjon og leiing, med emne som dekkjer teknologi- og forretningsutvikling, organisasjonsteori, innovasjon og samfunnsansvar. I løpet av masterutdanninga får du omfattande praksiserfaring i både nye og etablerte verksemder. I 2. semester kan du ha internship i Sør-Afrika, USA eller i Bergensregionen.

Opptakskrav

Masterstudiet i innovasjon og leiing er tilpassa personar som er interesserte i å kombinere si bakgrunn innan økonomi og administrasjon eller organisasjonsteori og leiing med avanserte innovasjons- og leiingsstudiar med fokus på entreprenøriell tenking. Kandidatar som har fullført ein bachelorgrad innan faga økonomi og administrasjon eller organisasjonsteori og leiing vert vurderte for opptak. Søkjarar må ha minimum 80 studiepoeng innanfor fagområda organisasjonsteori og leiing for å bli tatt opp på programmet. Gjennomsnittskarakter frå bachelorgraden må vere minst C.

Søkjarar vert rangerte i samsvar med karaktergjennomsnittet (GPA). Søkjarar som ikkje kan vurderast etter karaktergjennomsnittet, vil bli rangerte på grunnlag av individuell vurdering.

Opptak til masterprogrammet er underlagt forskriftene frå Høgskolen på Vestlandet.

Læringsutbytte

Hovedfokuset i masterprogrammet er innovasjon og leiing. Masterutdanninga gir deg svært etterspurt spisskompetanse innan innovasjon, entreprenørskap, leiing og organisering. Med ein master i innovasjon og leiing vil du være godt eigna til å hjelpe både offentlege og private verksemder inn i framtida. Ein kandidat som har fullført si kvalifikasjon bør ha følgjande læringsutbyte definert i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

 • Kandidaten har tileigna seg avansert kunnskap innan leiing og organisasjonsteori med spesielt fokus på innovasjonsleiing.
 • Kandidaten har tileigna seg grundig kunnskap om prosessen med å bringe nye produkt og/eller tenester til marknaden og til offentleg sektor.
 • Kandidaten er i stand til å kombinere og anvende forståing for innovasjon og entreprenørskap med leiing i privat og offentleg sektor.
 • Kandidaten har utvikla ein grundig forståing av prosessen med å vurdere det kommersielle potensialet til nye produkt, tenester og marknader.
 • Kandidaten har tileigna seg ein grundig forståing når det gjeld å identifisere moglegheiter og utfordringar knytte til organisering og finansiering av nye initiativ, som for eksempel nye forretningsforsøk.
 • Kandidaten har tileigna seg inngåande kunnskap om forretningsetikk, berekraft og samfunnsansvar knytte til innovasjonsprosessar og leiing av både private og offentlege verksemder.

Ferdigheiter:

 • Kandidaten har tileigna seg avanserte analytiske ferdigheiter, med vekt på innovasjon og leiing.
 • Kandidaten har utvikla evna til å vurdere den kommersielle livsdyktigheita til nye idear.
 • Kandidaten evnar å bruke ulike metodar og verktøy tilpassa dette føremålet.
 • Kandidaten har utvikla evna til å transformere forskingsbaserte idear til gjennomførbare forretningsplanar/idear.
 • Kandidaten er i stand til å analysere og foreslå forbetringar av både offentlege og private organisasjonar, med vekt på leiing og innovasjonsstrategiar.

Generell kompetanse:

Kandidatane skal kunne handtere og analysere eit breitt spekter av leiingsmessige utfordringar i både private og offentlege verksemder. I den samanheng bør kandidatane kunne inkludere refleksjonar knytte til etikk og samfunnsansvar. Kandidatane skal også kunne utføre omfattande, sjølvstendig, analytisk arbeid, og kunne formidle sine funn.

Praksis

I løpet av masterutdanninga får du omfattande praksiserfaring i både nye og etablerte verksemder. I andre semester kan du velja mellom tre alternativ:

 1. Studentar kan ha 3 månader praksis i ei verksemd i Bergensregionen.
 2. Studentar kan ta eit utvekslingssemester ved University of California, Berkeley, med praksis 2-3 dagar i veka enten i San Francisco eller Berkeley.
 3. Studentar kan ta eit utvekslingssemester ved University of Cape Town Graduate Business School i Sør-Afrika. Studentane skal arbeide i ei lokal verksemd cirka 4 dagar i veka og delta i kurs 1 dag i veka.

Arbeidsformer

Masterprogrammet legg vekt på gruppearbeid, caseløysingar, og prosjektarbeid. Studentane vil arbeide med døme frå verksemder og gjennomføre hospitering og praksis.

Studentane vil nytte kunnskapen sin til å utvikle eigne forskingsprosjekt eller delta i forskingsprosjekt med rettleiing frå fagpersonar. Masterprogrammet vil gi studenten forskingserfaring både for å kunne arbeide sjølvstendig og delta i forskingsprosjekt. Studenten skal tileigne seg kunnskapar og evner til å gjennomføre og planleggje prosjekt med tidsfristar. Programmet vil gi studenten faglege verktøy til å analysere, evaluere, og forstå informasjon, teoriar, idear, utfordringar, og løysingar innan deira eige fagfelt, både munnleg og skriftleg.

Som dei fleste andre studiar for høgare utdanning vil mykje av undervisninga på masterstudiet innehalde førelesingar, caseoppgåver, seminar, og gruppearbeid. I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer, framhevar programmet erfaringslæring gjennom praksisopphald i verksemder, enten internasjonalt eller i Bergensregionen.

Vurderingsformer

Studentane vil bli vurderte på grunnlag av skriftlege og munnlege eksamenar, samt andre former for skriftlege rapportar som individuelle oppgåver, teambaserte prosjektrapportar, og caseoppgåver. Det blir nytta både individuelle og gruppevurderingsmetodar.

I det siste semesteret av masterprogrammet skal studentane skrive ei masteroppgåve på 30 studiepoeng. Masteroppgåva skal skrivast i grupper på to. Oppgåva skal vere eit sjølvstendig vitskapleg arbeid, der studentane viser evne til kritisk tenking, kjennskap til kontekst, kunnskap om litteratur, forskingsdesign, og analytiske ferdigheiter. Desse ferdigheitene må nyttast innan fagområda til studieprogrammet. Sentrale teoriområde i masteroppgåva må vere knytt til sentrale teoriområde i studieprogrammet. Masteroppgåva skal presentere relevant teori, metode, empiriske analysar, funn, og diskutere funn opp mot tidlegare forsking.

Internasjonalisering

I andre semester kan studentane på masterprogrammet velja mellom to internasjonaliseringsalternativ:

 1. Studentar kan ta eit utvekslingssemester ved University of California, Berkeley, med praksis 2-3 dagar i veka enten i San Francisco eller Berkeley.
 2. Studentar kan velja eit utvekslingssemester ved University of Cape Town Graduate Business School i Sør-Afrika. Studentane skal arbeide i ei lokal verksemd cirka 4 dagar i veka og delta i kurs 1 dag i veka.

Organisering

Kursa vil bli undervist på norsk og/eller engelsk.

Stad: Bergen