Hopp til innhald

Studieplan - Norsk 1, 1.-7. trinn

Hausten 2019

Studietilbudet Norsk 1, 1.-7. trinn (30 studiepoeng) gir grunnutdanning for lærere som har lite norsk i fagkretsen. Innholdet i studiet retter seg fortrinnsvis mot undervisning på barnetrinnet.

Norsk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: Emne 1 "Begynneropplæring" og emne 2 "Opplæring på mellomtrinnet". Emne 1 undervises høsten, og emne 2 undervises våren. Begge emner avsluttes med en eksamen.

Emne 1 er innrettet mot undervisning i norsk på de fire laveste klassetrinnene i grunnskolen. Undervisning i lesing, skriving og muntlig bruk av språket står sentralt.

Emne 2 har fokus på undervisning i norsk på mellomtrinnet, 5. til 7. trinn i grunnskolen. Undervisning i videreutvikling av lese- og skriveferdighetene og muntlig bruk av språket står sentralt.

Studiet er praksisrettet ved at studentenes egen yrkeserfaring blir knyttet til arbeidet. Studentene skal få prøve ut og reflektere over emner og fagstoff som blir tatt opp i undervisningen og se disse emnene i sammenheng med praksis.

Organisering

Studiet er organisert som en kombinasjon av samlinger, selvstudium og nettbasert arbeid i grupper. Studiestøttesystemet er canvas.

Studiet har tre samlinger i Bergen hvert semester, alle over to dager.