Hopp til innhald

Studieplan - Kompletterande utdanning for sjukepleiarar med utdanning frå land utanfor EU/EØS

Våren 2021

Kompenserende utdanning i sykepleie er et tilbud til sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS som har søkt om norsk autorisasjon og fått avslag med anbefaling av å søke seg inn på en sykepleierutdanning for å få komplimentert med det Helsedirektoratet sier de mangler for å få en norsk autorisasjon som sykepleier. Etter gjennomført utdanning skal sykepleieren ha kunnskap, ferdigheter og generell kunnskap i tråd med kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning og norsk bachelor i sykepleie.

Oftest er det geriatri, kommunehelsetjeneste og psykisk helse som er det sykepleieren mangler for å få norsk autorisasjon. Derfor er det sentrale fokus i denne utdanningen sammen med fokus på norsk sykepleietjeneste, norsk helsetjeneste og lover, regler og føringer som regulerer dette. 

Utdanningen vil ha krav om praksis i kommunehelsetjenesten og innen psykisk helse. Teoretisk og praktisk fagprøve i sykepleie inngår i emnet BSDAUT200 Praksisstudier i kommunehelsetjenesten. Det skal også skrives en bacheloroppgave som setter bl.a. fokus på vitenskapsteori og forskning i en sykepleiefaglig problemstilling.    

Læringsutbytte

Etter gjennomført kompenserende utdanning i sykepleie skal sykepleieren ha kunnskap, ferdigheter og generell kunnskap i tråd med kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.

En kandidat med fullført program og sammen med utdanningen sykepleieren har fra hjemlandet ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner.
 • har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
 • har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart.
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie.
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenestene..

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn.
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleier.
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak.
 • kan informere, underviser og veileder pasienter og pårørende.
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten-
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer.
 • er en endringsdyktig leder av eget fag.
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon.
 • kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet.
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon.
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeider kunnskapsbasert og bidrar til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten.
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
 • kan bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål.

Innhald

Studieprogrammet inneholder følgende emner:

BSDAUT100: Sykepleie i Norge, etikk, vitenskapsfilosofi, forskning og kunnskapsbasert praksis
BSDAUT110:  Stats og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, lovgivning, sosiologi og sosialantropologi          
BSDAUT120: Geriatri, geriatrisk sykepleie i kommunehelsetjenesten
BSDAUT200: Praksisstudier i kommunehelsetjenesten 
BSDAUT210: Sykepleierens funksjon og oppgaver i psykisk helsearbeid inkludert psykiatri
BSDAUT220: Praksisstudier i psykiatrisk institusjon eller hjemmebasert psykiatritjeneste            
BSDAUT220: Bacheloroppgave                                                                                                                                                                                         

Praksis

Praksis er obligatorisk og krever 90% tilstedeværelse. Du vil få praksis i kommunehelsetjenesten og psykisk helse. Du vil få praksisplass i hjemkommune dersom det er mulig. Der det ikke er mulig å få praksplass i i hjemkommune, vil du få praksis i tidligere Hordaland, Bergen og omegn.

Her finner du informasjon om praksis.

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, innleveringer og praksis

Vurderingsformer

Vurdering omfatter all formell prøving i studiet og fremgår av emneplanene. Vurderingsformene skal sikre at studenten har tilegnet seg nødvendige kvalifikasjoner for yrkesutøvelsen og vise at studenten holder et tilfredsstillende faglig nivå. Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet eller gå ut i praksis jf. etter Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet

Vurderingsformene som benyttes i studiet er praksisstudier, skoleeksamen, hjemmeeksamen og oppgave.

Vurderingsuttrykk som benyttes er bestått/ikke bestått eller gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.  Praksisstudier vurderes til bestått/ikke bestått.