Hopp til innhald

Studieplan - Kompletterande utdanning for sjukepleiarar med utdanning frå land utanfor EU/EØS

Våren 2021

Samlings- og studiegruppebasert

Læringsutbytte

Etter gjennomført kompenserende utdanning i sykepleie skal sykepleieren ha kunnskap, ferdigheter og generell kunnskap i tråd med kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.

En kandidat med fullført program og sammen med utdanningen sykepleieren har fra hjemlandet ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner.
 • har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
 • har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart.
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie.
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenestene

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn.
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleier.
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak.
 • kan informere, underviser og veileder pasienter og pårørende.
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten-
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer.
 • er en endringsdyktig leder av eget fag.
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon.
 • kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet.
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon.
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeider kunnskapsbasert og bidrar til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten.
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
 • kan bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål.

Praksis

 

Praksis er obligatorisk og krever 90% tilstedeværelse. Du vil få praksis i kommunehelsetjenesten og psykisk helse.
Du vil få praksisplass i hjemkommune dersom det er mulig. Der det ikke er mulig å få praksplass i i hjemkommune, vil du få praksis i tidligere Hordaland, Bergen og omegn.

Her finner du informasjon om praksis.

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, innleveringer og praksis

Vurderingsformer

Eksamensformer som benyttes er praksis, teoretisk eksamen, skoleeksamen og hjemmeeksamen. Den enkelte emnebeskrivelse gir nærmere beskrivelse av eksamensformer i emnet.