Hopp til innhald

Studieplan - Kompletterande utdanning for sjukepleiarar med utdanning frå land utanfor EU/EØS

Hausten 2020

Samlings- og studiegruppebasert

Læringsutbytte

Etter gjennomført kompenserende utdanning i sykepleie skal sykepleieren ha kunnskap, ferdigheter og generell kunnskap i tråd med kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.

En kandidat med fullført program og sammen med utdanningen sykepleieren har fra hjemlandet ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner.
 • har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
 • har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart.
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie.
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenestene

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn.
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleier.
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak.
 • kan informere, underviser og veileder pasienter og pårørende.
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten-
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer.
 • er en endringsdyktig leder av eget fag.
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon.
 • kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet.
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon.
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeider kunnskapsbasert og bidrar til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten.
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
 • kan bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål.

Praksis

 

Praksis er obligatorisk og krever 90% tilstedeværelse.Du vil få praksis i kommunehelsetjenesten og psykisk helse.

 

Du vil få praksisplass i hjemmkommune så langt som mulig. Der det ikke er mulig å få praksi i hjemmkomune, vil du få praksis i tidligere Hordalan, Bergen og omegn.

Her finner du informasjon om praksis.

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, innleveringer og praksis