Praksis i sjukepleie

Her finn du informasjon om praksis til deg som er student ved sjukepleieutdanninga.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis vår 2021

 

Før praksis må du lese praksishefte, emneplanen for ditt aktuelle studieår og følgje med på informasjon som blir gitt i Canvas. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieplanen og felles informasjon om praksis.

Tidspunkt for praksisperiodar og emneplan

Studiestad Bergen

Første studieår: 

Andre studieår:

Tredje studieår:

Hausten 2020 er praksisperioden i :

Våren 2021 er praksisperioden i:

Desentralisert sjukepleie - kull 19

Desentralisert sjukepleie - kull 17

Studiestad Førde

Studiestad Haugesund

Første studieår:

  • Våren 2021 er praksisperioden i veke 4-11 
    Emneplan: Grunnleggande sjukepleie (SKH120P), Medisinsk sjukepleie (SYKH220P), Kirurgisk sjukepleie (SYKH230P), Sjukepleie ved psykisk sjukdom/liding (SYKH330P), Folkehelse (SYKH260P), Fagleg leiing, tenesteutvikling og innovasjon (SYKH360P), Sjukepleie ved komplekse og samansett pasienttilstandar (SYKH320P)  

Kull 2018/2019 (PRAKHB2):

  • Våren 2021 er praksisperioden i veke 1-8 
    Emneplan: Medisinsk/kirurgisk praksis, psykisk helsearbeid, heimesjukepleie, sjukeheimpraksis  (PRAKHB2101) (PRAKHB2102) (PRAKHB2103) (PRAKHB2104) (PRAKHB2105) 

PRAKHB3

PRAKHB4

PRAKHB5

PRAKHB6

Studiestad Stord

Første studieår:

PRAKSB2:

PRAKSB3:

PRAKSB4:

PRAKSB5:

PRAKSB6:

Tildeling av praksisplass

Vi innhentar praksisplassar for alle studentar. Du får beskjed i Studentweb eller Canvas om kvar du får praksisplass.  

Les meir om kvar du kan ha praksis

Dette gjeld for deg som tek bachelor i sjukepleie:

  • I første studieår har du praksis ved sjukeheim i kommune, og nokre private sjukeheim. 
  • Medisinsk og kirurgisk praksis foregår i andre studieår i spesialisthelsetenesten. 
  • Praksis i psykisk helsearbeid foregår i tredje studieår. Her kan du ha praksis både i kommune og i spesialisthelsetenesten. 
  • Praksis i heimesjukepleie foregår i tredje studieår. Praksis er i kommunehelsetenesten.

Campus Bergen

Du vil få praksisplass i tidligare Hordaland, Bergen og omegn. I nokre periodar må du ha praksisperioden til dømes på Voss. Om du tek desentralisert sjukepleie skal du fortrinnsvis ha praksis i den kommunen du jobbar i.

Campus Førde

Du vil få praksisplass i tidligare Sogn og Fjordane. Det kan være mogleg å ha praksis andre stader i enkelte praksisperiodar. Du finn meir informasjon om dette i praksishefte til studentar ved bachelor i sjukepleie campus Førde

Campus Stord

Du vil få praksisplass i tidligare Hordaland og Rogaland, først og framst på Stord og i omegnskommunar. I nokre periodar må du ha praksisperioden i Haugesund eller Odda.

Campus Haugesund

Du vil få praksisplass i Haugesund og nabokommunar.  

Arbeidstid og turnus

Forventa studieinnsats er 40 timar pr veke. Det er inkludert rettleiingstimar og sjølvstudie. Tal timar med direkte pasientretta verksemd kjem fram i den enkelte emneplan. Det er krav om 90 % frammøte.

Tilrettelegging av praksis

Om du har behov for særleg tilrettelegging i praksis eller praksis på ein bestemt stad, kan du lese meir om tilrettelegging av praksis.

Vurdering av praksis

Du og praksisrettleiar må fylle ut skjema for sluttvurdering av praksis. Du leverer inn skjema for praksisvurdering i det digitale verktøyet Wiseflow.

Hvis det er fare for at du ikkje består praksis, skal du få skriftleg varsel. Her finn du meir informasjon om rutinar ved fare for ikkje bestått praksis

Praksishefte

Studieplan

Sjå fleire studieplanar

Anna nyttig informasjon

Arbeidsklede og hygiene

Utover krav om alminnelig personleg kroppshygiene, gjeld følgande i tida du er i praksis:

Hender og neglar

Studentar skal følge den Nasjonale rettleiaren for handhygiene. Neglane må vere korte, velstelte, utan neglelakk.

Smykker m.m.

Halsband, ringar, armband, øyrepynt, klokke m.m. skal ikkje brukast når ein går i arbeidsklede. Dette gjeld også synleg piercing (gjelder også leppe, tunge, nase).

Kosmetikk

Eventuell sminke skal vere diskret. Studentar skal ikkje bruke parfyme, krem eller liknande med lukt, i praksis. Deodorant er greit, helst parfymefri.

Hår, skjegg og bart

Hår, skjegg og bart må vere reint og velstelt. Skjegg og bart skal vere kort. Langt hår skal samlast.

Røyking, snus og alkohol

Det er ikke lov å røyke eller bruke snus når ein har på arbeidsklede. Du kan ikkje innta alkohol eller andre rusmiddel i eit tidsrom av 8 (åtte) timar før arbeidsdagen startar. Sjå også Helsepersonelloven §8. Pliktmessig avhold

Arbeidsklede og hijab

Ved nokre praksisplassar må du bruke eigne arbeidsklede. Enten må du halde arbeidsklede sjølv, eller dette blir utdelt på praksisstaden. Om praksisen medfører risiko for smitte, skal arbeidskleda kunne desinfiserast og vaskast før ny bruk.

Les meir om arbeidsklede i heimesjukpleie og sjukeheimar

I psykisk helsevern og psykisk helsearbeid går ein sivilt kledd. Det er eigne retningslinjer for dette ved dei ulike praksisstadane.

I ergoterapi er det vanleg at ein får låne eller tildelt arbeidsklede på arbeidsplassen, dersom uniform skla nyttas. 

Dersom du bruker hijab må du kontakte den aktuelle avdelinga ved praksisinstitusjonen seinast 10 dagar før praksis, slik at dei kan bestille hijab på førehand.

Namneskilt

Skal du ha praksis på sjukehus, sjukeheim og liknande må du skaffe deg navneskilt med fornamn og etternamn og kva studium du er student ved, til dømes sjukepleiarstudent eller fysioterapeutstudent. 

Det finst fleire firma som lagar slike skilt, til dømes www.navneskilt.no.

Sjukepleiestudentar kan skaffe namneskilt og uniform via NSF.

Sko

Skoa bør gi god støtte for foten og ikkje klapre når ein går. Skotøy skal berre brukast i praksis. Sko og sokkar skal vere reine.

Legemiddelhandtering

Her kjem det informasjon om legemiddelhandtering etter sommaren.

Før og under praksis - studentprosess

Sjukepleiestudentar på 2. år i bachelorutdanninga som skal ha praksis i Helse Bergen, må sette seg inn i retningslinjer for studentprosess. Dei inneheld blant anna rollebeskrivelse for kva du som student må gjere, både før og og under praksis, og kva som er HVL og praksisstaden si rolle og ansvar. 

Gå til retningslinjer for studentprosess

Lurer du på noko?

Campus Bergen og campus Førde:

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FHS


Campus Stord og campus Haugesund
:

Seniorkonsulent – studierettleiar
Administrasjon ved FHS

Dette må alle kjenne til: