Hopp til innhald

Studieplan - Masterstudium Kreative fag og læreprosessar

Hausten 2019

Mastergradprogrammet i kreative fag- og læreprosessar er eit profesjonsbasert, høgare grads og Fou- basert studium innanfor fagfeltet kreative og estetiske fag med basis i lærarutdanning og kulturfag. Arbeidet i studiet omfattar leiing, utvikling og analyse av pedagogisk verksemd og skapande prosessar innanfor kreative og estetiske fagområde i utdanning og opplæring på ulike nivå. Studiet skal både gje breiddekunnskap gjennom arbeid med fagfeltet sin eigenart og felles teorigrunnlag, og være djupneorientert gjennom studentens val av profilområde. Saman med eit obligatorisk sjølvstendig arbeid på 45 sp utgjer spesialiseringa i fag studenten sitt val av fagprofil. Dette masterstudiet er derfor skildra som ¿profilbasert¿. Estetisk produksjon, for eksempel i form av utøvande konsertar eller utstillingar, er ein viktig del av innhaldet i studiet og masterarbeidet kan også gjennomførast med fokus på dette. Studiet kan utgjere fjerde året i lærarutdanninga pluss eit (femte) påbyggingsår av eit samla studium fram til mastergrad i Kreative fag og læreprosessar,

Læringsutbytte

Læringsutbytte :

Studenten skal ha (kunnskaper):

 • avansert kunnskap innenfor kreative og estetiske fag og læreprosesser og spesialisert innsikt og kunnskap i et avgrenset område (profilfag) innen denne faggruppen
 • inngående kunnskap om faggruppens vitenskapelige og estetiske/kunstfaglige praksis, teori og metoder
 • analysere faglige og fagdidaktiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets estetiske praksis, historie, tradisjoner, egenart, vurderingspraksis og i profilområdets plass i barnehage, skole og utdanning
 • planlegge, gjennomføre og vurdere utviklings- og forskningsoppgaver knyttet til kreative og estetiske læreprosesser generelt og profilområdet spesielt, i praksisfeltet og i andre pedagogiske og kunstneriske kontekster

 

Etter fullført studium skal studenten kunne (ferdigheter):

 • analysere og tolke eksisterende praksiser, teorier, og metoder innenfor profilområdet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske løsninger på didaktiske og kunstneriske utfordringer
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere, formidle og formulere faglige resonnementer
 • gjennomføre og lede estetiske produksjoner, for eksempel i form av utøvende konserter, utstillinger, perfomances, litteraturpresentasjoner og fortellerkafeer
 • gjennomføre og dokumentere et selvstendig, avgrenset FoU-prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 

Fullført studium vil kvalifisere til at studenten kan (generell kompetanse):

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer og vurderingspraksis
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • bidra til nytenking, formidle og lede pedagogisk, kunstnerisk og fagdidaktisk utviklingsarbeid generelt og innenfor fagfeltet.

Arbeidsformer

Studiet er organisert med forelesninger, obligatoriske samlinger samt nettbaserte ressurser. Studiet kan tas på heltid og deltid.

Vurderingsformer

Viser til vurderingsformer for ulike emner.

Internasjonalisering

Ikke oppgitt