Hopp til innhald

Studieplan - Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen

Hausten 2024

Emnet Kunst, Kultur og Kreativitet i barnehagen er et profesjonsnært studium på masternivå i barnehagelærerutdanningen. Studiet skal gi bredde- og dybdekunnskap gjennom arbeid med kunstfagenes egenart og teorigrunnlag, og er nært knyttet til forsknings -og utviklingsarbeid. Studentene får tilegne seg og videreutvikle kompetanse i praktisk og didaktisk bruk av fagene musikk, drama og forming. Studiet er en praktisk, kreativ og relasjonsorientert videreutdanning, hvor målet er å sikre en inkluderende praksis i barnehagen gjennom lek og kollektive læreprosesser på flere nivåer. Studentene vil blant annet møte eksempler på tverrfaglige prosjekter utviklet ved HVL som modeller for sitt eget arbeid, og de vil bli introdusert for kompetansehevende arbeidsmetoder som kan introduseres ved egen arbeidsplass. 

Opptakskrav

Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage, og være tilsatt gjennom hele studiet.

Innhald

Studieprogrammet består av et emne på 30 studiepoeng og er samlingsbasert med inntil tre samlinger per semester og delvis nettbasert med nettøkter mellom de fysiske samlingene.

Arbeidsformer

Forelesninger, veiledning og praktiske seminarer hvor studentaktive læringsformer vil være fremtredende. Mellom samlingene vil studentene arbeide selvstendig med prosjekter, øvelser og gruppearbeid knyttet til de obligatoriske læringsaktivitetene (arbeidskrav).  I starten av studiet vil studentene bli inndelt i grupper, slik at de i et læringsfellesskap kan dele erfaringer fra egen yrkespraksis, samt være veiledere og rådgivere for hverandre gjennom studieløpet. 

Undervisning og veiledning foregår på 3 fysiske samlinger a 3 dager i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret, samt på 2 nettsamlinger a 2 timer per semester. 

De obligatoriske læringsaktivitetene (arbeidskravene) er knyttet til læringsutbyttene i emnet.  

  1. Muntlig individuell presentasjon av forskningsartikkel i gruppe. 
  2. Skriftlig individuell oppgave hvor forskning og relevant litteratur knyttet til valgt temaområde for kunstpedagogisk utviklingsarbeid presenteres og kritisk drøftes.  
  3. Skriftlig individuell prosjektplan for kunstpedagogisk utviklingsarbeid. Utviklingsarbeidet skal utvikles og gjennomføres på egen arbeidsplass.  
  4. Godkjent obligatorisk deltakelse, minimum 80%. 


De obligatoriske læringsaktivitetene blir nærmere presentert ved semesterstart. 


Obligatoriske læringsaktiviteter vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Ved ikke godkjent, får studenten en (1) ny mulighet til å forbedre arbeidet. Nytt forsøk må avvikles innen 2 uker før eksamen i emnet.  


For å kunne fremstilles til avsluttende eksamen, må obligatoriske læringsaktiviteter være bestått. 

Internasjonalisering

Nei