Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i leiing

Hausten 2024

Bachelor i ledelse er et fleksibelt betalingsstudium, og er ikke styrt av nasjonale rammeplaner. Studiet er ment å kunne tas på deltid og kombineres med jobb, og kvalifiserer for en rekke masterstudier innen økonomi, administrasjon og ledelse.

Læringsutbytte

Kandidaten sitt læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • Har grunnleggende kunnskaper om fagområder som organisasjonsteori, bedriftsøkonomi, jus, markedsføring og prosjektledelse
 • Har bred kunnskap om ledelse og ledelsesutfordringer i ulike typer virksomheter og kontekster
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdene
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdene

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen fagområdene og treffe begrunnede valg
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse av ledelse og kan justere denne under veiledning
 • Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff innenfor ledelse og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen ulike temaområder knyttet til ledelse

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte ledelsesoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdene og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

Innhald

Studiet er et fleksibelt studium og er organisert som en kombinasjon av samlinger og nettbasert undervisning. Forslag til oppbygging av studiet er derfor tentativ. Studiet består av en felles breddeenhet i ledelse og en fordypningsenhet hvor man kan velge mellom fordypning i teknologiledelse, personalledelse eller digitaliseringsledelse.

Studiet skal gi kunnskap om lederes rolle og oppgaver, og forståelse for konteksten for lederrollen. Dette inkluderer også fagkunnskap på områder som er viktig for ledere, som for eksempel bedriftsøkonomi, organisasjonsteori, strategi, markedsføring og jus. Studiet skal videre gjøre studentene i stand til å analysere og finne gode løsninger på praktiske ledelsesoppgaver på sin egen arbeidsplass. Studiet skal også gjøre studentene i stand til å gjennom refleksjon, diskusjon og formidling av fagstoff kunne bidra til utvikling av god praksis både i egen utøvelse av ledelse og i organisasjonen som helhet.

Arbeidsformer

De fleste emnene har tre fysiske samlinger. Utover dette er det stor variasjon mellom de ulike emnene med tanke på hvilke læringsaktiviteter det legges opp til. I noen emner vil det viktigste være selvstendig arbeid med oppgaver eller prosjekter, mens i andre emner er direkte samarbeid med andre, for eksempel knyttet til gruppeoppgaver, mer sentralt – i flere emner er slike gruppeoppgaver enten obligatoriske arbeidskrav for å få avlegge eksamen, eller en del av vurderingsgrunnlaget i emnet.

Vurderingsformer

Emnene totalt sett byr på et vidt spekter av ulike vurderingsformer, skriftlig/muntlig; individuelt/gruppe; regneoppgaver/lengre tekster/flervalgsoppgaver. Den ene vanlige eksamensformen som ikke benyttes i studiet er den tradisjonelle skriftlige skoleeksamen uten hjelpemidler; dette er av praktiske årsaker, siden studentene er spredt over hele landet.

Internasjonalisering

Graden vil kunne innlemmes i fakultetets og HVLs ordinære avtaler for studentmobilitet ved behov. Det ligger også inne et internasjonalt moment i programmet gjennom at ett av emnene tilbys av Högskolan Väst, med samlinger i Sverige. Det vil også være mulig å få innpasset et emne fra en utenlandsk institusjon som valgfag dersom noen av studentene skulle ønske det. Siden studiet er et deltidsstudium med stor fleksibilitet vil det være mulig å ta fag i utlandet når som helst i studieløpet.