Hopp til innhald

Studieplan - Master i barnehagekunnskap

Hausten 2019

Barnehagekunnskap omfatter kunnskap om barn, om barnehagen som institusjon og om barnehagelæreren som profesjonell, relasjonell og kulturell aktør.

I masterstudiet vil studenten lære å anvende forskningsbasert kunnskap og å være pådriver for, og å lede faglig utviklingsarbeid som kan medvirke til økt barnehagekvalitet. Masterstudiet gir studenten allsidige kunnskaper innenfor forskning, forskningsmetode og vitenskapelig tenkemåte som kan brukes til å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. I tråd med dette, blir også kvalitetsbegrepet problematisert, slik at ulike oppfatninger om kvalitet blir gjort til gjenstand for systematiske drøftinger.

Aktuelle ledelsesspørsmål og etiske spørsmål tilknyttet forskningsbasert utviklingsarbeid i barnehager vil også bli grundig behandlet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om barnehagens tradisjon og samfunnsmandat i fortid og nåtid, og barnehagen som lærings- og danningsarena
 • har forskningsbasert kunnskap om barndomsforståelser og kulturelt mangfold
 • kan analysere faglige problemstillinger og anvende ny kunnskap til kvalitetsutvikling av barnehagen
 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode, forskningsetiske retningslinjer og profesjonsetikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, lede og kritisk vurdere forskningsbasert og praksisutforskende utviklingsarbeid i barnehagen
 • kan analysere og gjennomføre en selvstendig vurdering av etiske aspekter ved allerede gjennomførte og eksisterende forsknings- og utviklingsprosjekter innen barnehagefeltet
 • kan utvise avansert profesjons-etisk kompetanse i barnehagefeltet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk og selvstendig reflektere og analysere over læreplanarbeid og politiske dokumenter som har relevans for barnehagesektoren
 • kan identifisere og drøfte betydningen av nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingsarbeid for den norske barnehagekonteksten
 • kan på en kritisk og selvstendig måte vurdere etiske dilemmaer i utvikling av kvaliteten i barnehagen
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser, og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Innhald

Studiet master i barnehagekunnskap omfatter kunnskaper om barn, om barnehagen som institusjon og om barnehagelæreren som profesjonell, relasjonell og kulturell aktør. I studiet inngår også fagdidaktiske kunnskaper og erfaringer med røtter i en rekke fagdisipliner, tilpasset barn i barnehagens kontekst.

Studiet er sterkt knyttet opp til BARNkunne - Senter for barnehageforskning ved HVL (https://www.hvl.no/om/barnkunne/).

Studiet setter fokus på innhold og oppgaver til barnehagen, og du får kunnskap til å møte de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag. Det primære fokuset i masterstudiet er barnehagens innhold, arbeidsformer, og kontekst som kommer frem i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og offentlige styringsdokumenter. En bærebjelke i utdanningen er utviklingen av et kritisk og granskende perspektiv på den kunnskapen som presenteres, på vitenskapelig praksis i seg selv, og på ulike aktørers anvendelse av den kunnskapen som er brakt frem.

Kandidaten har stor grad av frihet når det gjelder valg av tema for masteroppgaven. Tema kan gå på tvers av fagdisipliner eller knyttes mer spesifikt mot en fagdisiplin, det kan være relatert til et kunnskapsområde i barnehagelærerutdanningen eller til et fagområde i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Masterutdanningen inneholder fem obligatoriske emner, i tillegg til arbeidet med masteroppgaven. De fire første emnene er lagt til første og andre semester, men kan også tilpasses eget studieløp. Alle fire emnene må være bestått før en begynner på MBA515 og MBA516.

 • 1. semester: MBA511 (15 sp) + MBA512 (15 sp)
 • 2. semester: MBA513 (15 sp) + MBA514 (15 sp)
 • 3. semester: MBA515 (15 sp) + MBA516 (15 av 45 sp)
 • 4. semester: MBA516 (30 av 45 sp)

Arbeidsformer

Undervisningen er organisert som forelesinger og studentaktive seminarer der det legges stor vekt på forpliktende deltakelse i form av workshops, innlegg, presentasjoner og tilbakemeldinger på andres arbeid.

Studiet er bygget opp rundt aktive forskergrupper. Disse gruppene vil invitere studentene til å delta i relevante aktiviteter, f.eks. felles leseseminarer, gjesteforelesninger, metodedrøftinger, o.l.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Vurderingsformer

Emnene benytter ulike vurderingsformer. Programmet som helhet benytter følgende vurderingsformer: semesteroppgave, hjemmeeksamen, mappe og masteroppgave.