Hopp til innhald

Studieplan - Marknadsføring

Hausten 2019

Innhald

Kurset skal gi forståelse for filosofien bak moderne markedsføring og kjennskap til de virkemidler markedsføringen benytter. Gjennom teori og praktiske case-oppgaver utdypes og praktiseres kunnskapene.

Læringsutbytte
Kunnskaper
Kandidaten skal kunne beskrive markedsføring som funksjon, prosess og aktivitet. Gjennom denne kunnskapen vil kandidaten få innsikt i både strategiske og taktiske virkemidler man har til disposisjon. Man vil blant annet få kunnskap om hvilke konkurransevirkemidler (de 5 P'ene) enhver bedrift har til sin disposisjon og kunne forklare hvordan anvendelsen av konkurransemidlene henger sammen. Skal ha kunnskap om segmentering og forskjellige kriterier som benyttes for å dele inn et marked i segmenter. Skal kjenne til forskjellige markedsundersøkelsesformer. Den innsikt man kan få fra kunder og konkurrenter gjennom markedsundersøkelser vil være vesentlig for å forstå kundenes atferd i markedet. Dette er en viktig forståelse for å forstå hvorfor bedrifter må være markedsorienterte i sin tilnærming til et marked. Skal kjenne til de ulike stadiene i et produkts livssyklus og hvordan forskjellige strategier i de ulike stadiene påvirker produktets suksess. Kandidaten vil også få kunnskaper om de nyeste teoriene innen fagfeltet. Man vil blant annet se på hvordan kundene i dag i langt større grad enn tidligere utvikler varer og tjenester sammen med produsentene (co-produksjon).

Ferdigheter
Kandidaten skal utvikle ferdigheter innenfor følgende områder:

(1) Kunne anvende markedsføringsteori på praktiske problemstillinger.

(2) Kunne anvende strategiske virkemidler for å posisjonere produkter.

(3) Kunne utarbeide en konkret markedsplan for en bedrift.

(4) Kunne analysere kjøpsatferdsprosessen til potensielle kunder.

(5) Kunne anvende mixen av de 5-P'ene på et produkt:

a. Hvordan finne "riktig" pris og beregne inntjening?

b. Hvordan arbeide med produktutvikling og innovasjon?

c. Hvordan kan man best kommunisere til og med forbrukerne?

d. Hvordan distribuerer man produktene ut til kundene?

e. Hvordan utvikler og motiverer man egne ansatte til å levere våre produkter på en best mulig måte

(6) Kunne dele inn et marked i segmenter basert på praktiske kriterier.

(7) Kunne planlegge og gjennomføre en markedsundersøkelse.

(8) Kunne planlegge lanseringer av produkter internasjonalt

(9) Kunne vurdere spesifikke etiske og samfunnsansvarlige utfordringer.

Generell kompetanse
Kandidaten skal oppøve seg generell kompetanse som gjør han/henne best mulig i stand til å jobbe markedsrettet og tenke markedsorientering. Kandidaten skal være i stand til å analysere et marked, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å markedsføre et produkt eller en tjeneste i forbrukermarkedet. I analysen av markedet skal man oppøve kompetanse i forhold til å avdekke hvem som er de mest attraktive kundene og hvilke konkurrenter vi må være spesielt oppmerksomme på. Kandidaten skal også være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i forhold til hvordan markedsføringstiltak kan påvirke forbrukerne.

Innhold

 • Markedsføring som begrep og fagområde
 • Markedsføringsledelse og markedsføring som bedriftsfunksjon
 • Markedsorientering
 • Markedsføringsvirkemidler
 • Markedskommunikasjon
 • Produktutvikling og innovasjon
 • Prispolitikk
 • Distribusjon
 • Den ansatte som bedriftens ansikt utad
 • Kjøpsatferd i forbrukervaremarkedet og forretningsmarkeder
 • Utvikling av sterke merkevarer
 • Markedsplanlegging
 • Markedsundersøkelser (metode)
 • Juridiske rammebetingelser
 • Internasjonal markedsføring
 • Co-produksjon
 • Opplevelsesøkonomi

Pedagogiske arbeidsformer
Undervisningen blir gjennomført som plenumsforelesninger over 3 helgesamling (fre-søn). Det legges opp til en rekke case og praktiske oppgaver som løses i forelesning. Casene presenteres og diskuteres i plenum og deltakerne vil få ulike roller i noen av oppgavene.

 

Forkunnskaper
Studiets opptakskrav

Forprøver
Bestått gruppebasert prosjektoppgave

Vurdering
Skriftlig hjemmeeksamen uten tilsyn. Varighet 8 timer.
Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått


Emneansvarlig
Høgskolelektor Henry Bjånesø