Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i økonomi og administrasjon

Hausten 2016

Læringsutbytte

En student med fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon oppnår følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • Har bred kunnskap i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, metodefag og administrasjonsfag
  • Kan redegjøre for ulike prinsipper for kostnadsestimering, kostnadsfordeling og produktkalkulasjoner.
  • Kjenner til budsjettet som styringsverktøy samt kan redegjøre for hvordan budsjettprosesser organiseres og gjennomføres.
  • Kan redegjøre for hvordan virksomheter finansieres, nye investeringer vurderes samt hvordan årsregnskapet utarbeides og analyseres (bedriftsøkonomiske fag).
  • Kan redegjøre for hvordan strategier utvikles og iverksettes, virksomheter fungeres, organiseres, forbedres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester utvikles, markedsføres og posisjoneres (administrative fag).
  • Kan redegjøre for hvordan et lands økonomi kan påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling. Kandidatene skal videre ha kunnskap om og kunne analysere ulike konkurransesituasjoner ut fra en bedrifts ståsted (samfunnsøkonomi).
 • Har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor disse fagområdene, slik at kandidaten har oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder for disse.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskaper fra de ulike fagområdene på praktiske problemstillinger i arbeidslivet samt innhente og analysere relevant informasjon basert på metodefag (matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder) til å løse et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger.
 • Er i stand til å oppdatere sin egen kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv.
 • Kan planlegge samt gjennomføre egne prosjekter.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har grunnleggende faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innen økonomisk administrative fagområder som bedriftsøkonomi, administrasjon og samfunnsøkonomi.
 • Har opparbeidet særskilt kompetanse innenfor valgt fordypningsprofil og gjennom bacheloroppgave, slik at kandidaten kan ivareta økonomiske og administrative oppgaver i privat og offentlig sektor, samt være i stand til å identifisere, analysere og vurdere rammer for og konsekvenser av beslutninger.
 • Kan planlegge samt utføre egne analyser av praktiske problemstillinger og treffe beslutninger basert på disse.
 • Har kvalifiserte seg til studier på masternivå i inn- og utland.
 • Har utviklet evne til innovativ tenkning samt ha gode forståelse for etiske og andre samfunnsmessige hensyn i beslutningssammenheng.
 • Har utviklet gode kommunikasjon og samarbeidsevner.
 • Kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis.

Innhald

Studiet bygger på anbefalt nasjonal plan fra Nasjonalt Råd for Økonomisk Administrativ utdanning (NRØA) som samordner bachelorstudiene i økonomi og administrasjon i Norge. Hensikten med en felles plan er å sikre et høyt faglig nivå og en felles kunnskapsbase for bachelorstudentene. Studieplanen er bygd opp med obligatoriske emner i bedriftsøkonomi og regnskap, metodefag, samfunnsøkonomi og administrasjonsfag i de to første årene av studiet. Siste år av studiet gir studenter muligheten til fordypning ved valg av tre forskjellige profiler (regnskap, finans og økonomistyring eller ledelse organisasjon og strategi). I tillegg kan studentene ta deler av studiet i utlandet. Studiet er et tverrfaglig og yrkesrettet studium og kvalifiserer studenter til opptak ved økonomisk / administrative mastergradsstudier inn- og utland.

Den treårige studiemodellen er delt opp i seks semester, hvert på 30 studiepoeng og på til sammen 180 studiepoeng. Etter tre år (180 studiepoeng) får kandidaten graden Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiet skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform for å arbeide som fagpersoner eller rådgivere innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.

Studieplanen har følgende hovedinndeling for de to første årene:

 1. Bedriftsøkonomisk analyse med følgende emner: grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og grunnleggende regnskap, finansregnskap, investering og finansiering og driftsregnskap med budsjettering, i alt 30 studiepoeng.
 2. Administrasjonsfag med følgende emner: markedsføring, grunnleggende organisasjonsfag (organisasjonsteori samt organisasjonspsykologi og ledelse), foretaksstrategi og videregående organisasjonsfag.
 3. Samfunnsøkonomi med følgende emner: makroøkonomi, mikroøkonomi samt by- og regionaløkonomi.
 4. Metode med følgende emner: grunnleggende matematikk, grunnleggende statistikk og samfunnsvitenskapelig metode.

Profilering: Det tredje året får studentene muligheter for spesialisering innen:

 • Finans- og økonomistyring
 • Ledelse, organisasjon og strategi (LOS)
 • Regnskap *

(*Profilen kvalifiserer for utdanningskravet til autorisert regnskapsfører. I tillegg kreves 2 års relevant arbeidserfaring for å kunne søke om autorisasjon.)

Studentene må velge alle emnene (60 sp) som inngår i spesialiseringen for å få profileringen angitt på vitnemålet.

Studiet er organisert slik at det får en naturlig progresjon gjennom alle de tre årene.

Arbeidsformer

I studieprogrammet blir det brukt varierte arbeidsformer som forelesninger, seminarer og regneverksted.

Vurderingsformer

Vurderingsformene som blir brukt er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen eller mappevurdering. Det kan også forekomme en kombinasjon av flere vurderingsformer som hjemmeeksamen og skoleeksamen.

I mange av emnene er det obligatorisk studiekrav som må være godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i emnet. Karakterskalaene består av bokstavkarakterene A-F eller bestått/ikke bestått.

Se emneomtalen for det enkelte emnet for å få nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt.

 

Internasjonalisering

Det gis muligheter for et utenlandsopphold i løpet av studiet. Det er lagt til rette for at studenter som ønsker det kan studere i utlandet på høsten i det 3. studieåret. Etablerte program og samarbeidsavtaler gjør at opphold på tre til seks måneder blir godkjent som del av ditt studium ved HSH, og du taper ikke tid. Studenter som planlegger et opphold i utlandet bør kontakte internasjonalt kontor i løpet av det 2. studieåret. Du kan lese mer om HSH sitt utvekslingstilbud her http://www.hsh.no/internasjonalisering.htm