Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.–10. trinn

Videreutdanning for lærere som ønsker å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse: Ønsker du å øke din forståelse for hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer lærerrollen, innhold, vurderingsformer og arbeidsmetoder i fagene?

Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Gjennom PfDK-MOOC får du den kunnskap du som lærer trenger for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. For å være i stand til å utvikle grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap hos elevene må lærere styrke sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Digital kompetanse MOOC

Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen på Vestlandet tilbyr profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere PfDK-MOOC. Utdanningen er helt nettbasert. Videoen forteller mer!

Undervisningsformer

Undervisningen er asynkron (opptak på nett) og med veiledning i sann tid etter avtale.

Opplegget inneholder forelesinger, video, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser, øvingsoppgaver, arbeid med digitale og praksisbaserte oppgaver (individuelt og i grupper), studentpresentasjoner og respons på medstudenters faglige bidrag. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Canvas. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Vurdering: Mappevurdering (innleveringsmappe med tre mappeelementer).

Dette lærer du i PfDK-MOOC

Studiet er 100 % nettbasert og består av to emner på 15 studiepoeng hver.

Grunnleggende del om profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 1, høst: En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har forståelse for hvordan den digitale utviklingen endrer og utvider innholdet i fagene. Læreren har innsikt i hvordan integrering av digitale ressurser i læringsprosesser kan bidra til å nå kompetansemål i fag og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter innebærer og hvordan de kan utvikles i fagene

Emnet består av følgende temaområder: Fag og grunnleggende ferdigheter, Skolen i samfunnet, Etikk, Pedagogikk og fagdidaktikk, Ledelse av læringsprosesser, Samhandling og kommunikasjon og Endring og utvikling.

Fagdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 2, vår: I dette emnet skal du fordype deg i ett av følgende fag/fagområder: norsk, realfag, samfunnsfag og KRLE eller kunst og håndverk.

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer er en forutsetning for god integrering av digitale læringsressurser i fagene. Læreren har innsikt i hvordan digitale ressurser kan integreres i læringsprosesser for å bidra til å nå kompetansemål og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene i fagene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende pedagogiske og didaktiske kompetanser sammen med utvikling av egne digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hvordan elevene kan motiveres og engasjeres gjennom variasjon med bruk av digitale læringsressurser for å støtte elevenes læringsarbeid, og samtidig bidra til å øke deres digitale faglige kompetanse.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Videreutdanningen er et nasjonalt tilbud innen Utdanningsdirektoratets satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav, krav til faglig kompetanse og arbeidsmengde

Du må ha godkjent lærerutdanning og tilgang til en klasse der praksisrelaterte oppgaver kan utføres. Du må også være tilsatt i en undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres. Du trenger ikke høyere utdanning innen IKT i læring som grunnlag for opptak. Les mer om opptakskrav og studiets oppbygging.

Arbeidsmengden er 400 arbeidstimer per semester. 30 studiepoeng skal tilsvare omtrent 800 arbeidstimer. Du kan lese mer om studiepoeng i paragraf 13 på lovdata.no.

Som en konsekvens av hvordan studieåret er bygget opp, kan belastningen i noen perioder også bli større. Av den grunn anbefales du å være tidlig ute med å se på eksamensoppgavene og hvilke arbeidsperioder du kan be om veiledning. I arbeid med mappeelementene må det påregnes at det kan bli en periode med større arbeidsbelastning, selv om det settes av en arbeidsperiode i forkant av eksamensdato som utelukkende er til ferdigstilling av eksamensmappen.

Strukturering av innhold

PfDK MOOC er et nettstudie utviklet i læringsplattformen Canvas. Det består av to emner: Emne 1 - en grunnleggende del, som alle studenter tar, og Emne 2 - en fagdidaktisk del, der du kan velge mellom fire ulike retninger:

  • Realfag
  • Norsk
  • Samfunnsfag og religion
  • Kunst og håndverk

Alle studenter gjennomfører emne 1 første semester, og velger ett av de andre emnene i andre semester. Hvert emne er oppdelt i syv til åtte moduler, slik at det skal bli enklere å planlegge arbeidsmengden og holde oversikt.

Anbefalt progresjon

Vi anbefaler at du gjennomfører de ulike delemnene i modulene i den rekkefølgen de er listet opp. Det vil bli gitt en anbefalt arbeidsperiode, men denne er kun anbefalt og ikke frister du nødvendigvis må forholde deg til. Følger du den anbefalte arbeidsperioden, er denne derimot satt opp ihh. til eksamensdatoer i kurset som du må forholde deg til, uavhengig av om du følger den anbefalte arbeidsperioden eller ikke. Ved å følge den anbefalte arbeidsperioden er du dermed sikret at du kommer igjennom kursinnhold til angitte eksamensdatoer.

Når du går igjennom de ulike elementene i modulen, vil fargen på aktiviteten i venstremenyen endres til grønn når du har tilfredsstilt kravet til oppgaven. På noen av sidene innebærer det å klikke «marker som gjort». På andre sider innebærer det å bidra i et diskusjonsforum, eller levere en oppgave. Dette er en fin måte for deg å styre hvorvidt du må se mer på en side, eller om du anser deg som ferdig.

Kommunikasjon i kurset

Det forutsettes at du følger med på meldinger gitt på http://www.USN.no/student, i læringsplattformen Canvas og på e-post. 

På Canvas https://usn.instructure.com/ vil du finne undervisningsmateriale i form av nettleksjoner, oppgaver og løsningsforslag. Det er også der du leverer oppgaver og kan kommunisere med din studiegruppes veileder.

Felles kunngjøringer til samtlige studenter i kurset finner du ved å gå til modulen du arbeider med, og deretter til fanen «Kunngjøringer». Uleste kunngjøringer vil være markert.

Vi anbefaler deg også å lese FAQ-forumet inne i Canvas, der spørsmål vil bli besvart fortløpende.

Det kan være lurt å videresende student e-posten til en e-post du bruker hyppig. Dette kan du gjøre gjennom http://minside.USN.no med samme brukernavn og passord som i Canvas, og velge «Legge til eller fjerne videresending».

Pålogging til Canvas

All kommunikasjon i PfDK MOOC generell foregår via læringsplattformen Canvas . Der vil du finne undervisningsmateriale i form av nettleksjoner, oppgaver og løsningsforslag. Det er også der du leverer oppgaver og kan kommunisere med din studiegruppes veileder.

Har du problemer med å logge inn? Du må bruke din Feide-ID fra USN for innlogging på https://usn.instructure.com

Les i opptaksbrevet hva du må gjøre for å skaffe deg Feide-ID til studiet. Les også om hva må du gjøre som ny student.

Gå gjerne inn på USN sine hjelpesider for Canvas på https://www.usn.no/om-usn/it-tjenester/canvas/. Vi har også laget en gjennomgang av hva du trenger å vite om læringsplattformen i introduksjonsmodulen. Får du problemer med pålogging og trenger teknisk hjelp, se IT-avdelingen ved USN sine hjelpesider.

Ustabilitet og tekniske problemer ved Canvas

Dersom du plages med at enkelte knapper og funksjoner i Canvas forsvinner, eller du opplever at enkelte funksjoner er ustabile, kan det være du ikke har en oppdatert versjon av nettleseren du bruker. Forsøk å oppdatere nettleseren til siste versjon.

I introduksjonsmodulen i Canvas finner du også informasjon om læringsplattformen Canvas med flere brukerguider som kan være til hjelp hvis du er ukjent med plattformen fra før av. For øvrig teknisk støtte, kontakt IT-avdelingen ved USN. Faglige spørsmål retter du til din veileder.

Bokmål som språk i nettkurset

Vi ber om at du som student ikke velger annet språk enn bokmål i nettkurset, ettersom designet dessverre ikke håndterer alle funksjonaliteter like godt på alle språk. Hvis du f.eks. har valgt nynorsk som språk på din profil, ber vi derfor om at du endrer dette til bokmål. Dette er noe eier av designet arbeider med å få til en løsning på, og vi håper dette er på plass så snart som mulig.

Øvingsoppgaver

Du vil møte ulike læringsaktiviteter og øvingsoppgaver gjennom modulene. Det vil være ulike arbeidsoppgaver, utprøving av undervisningsopplegg, refleksjonsoppgaver, diskusjonsforum og hverandrevurderinger. Vi anbefaler at du gjør alle disse oppgavene, men ikke alle blir vurdert. Noen øvingsoppgaver er særlig nyttige å gå gjennom for mappeoppgaven, som er eksamen i emnet. 

Inndeling i studiegruppe med veileder

Studentene i kurset inndeles i studiegrupper på ca. 10 studenter i hver gruppe. Disse tildeles en veileder som kan kontaktes ved faglig veiledning både på mindre og større arbeidsoppgaver i kurset. Du vil bli kontaktet av din studiegruppes veileder på en personlig melding ved semesterstart. 

Hvordan opprette kontakt med veileder

Hver studiegruppe tildeles en veileder i kurset, som kan kontaktes på personlig melding via «innboks» i Canvas. Der kan du opprette en melding, velge hvilket kurs du har spørsmål til og søke opp navnet på din veileder ved å skrive navnet i «til-feltet» eller klikke på ikonet til høyre i til-feltet. Veileder vil svare deg på din henvendelse innen 1-2 virkedager.

Er du usikker på hvem din studiegruppes veileder er, kan du benytte deg av hjelp-funksjonen som du finner i menyen oppe til høyre under ditt eget profilbilde. Samme sted hvor du finner knappen for «logg ut». Da vil du sende en personlig melding til vedkommende, som vil ta kontakt med deg innen 1-2 virkedager.

Er det flere i din studiegruppe som lurer på det samme, kan dere tilkalle veileder til en diskusjon i det aktuelle emnet, ved å gå til diskusjonssiden i emnet og trykke på knappen «tilkall veileder». Skriv inn hva dere lurer på, trykk send, og veileder vil ta kontakt innen 1-2 virkedager.

Hva kan du spørre veileder om?

Du kontakter veileder hvis du har faglige spørsmål. Alt fra å få tips til hvordan du løser større og mindre øvingsoppgaver i kurset, til hvordan du praktiserer korrekt kilde- og litteraturhenvisning. Særlig anbefales du å søke veiledning i forbindelse med arbeid med eksamensmappen. Husk at du kun får veiledning på de ulike mappeelementene innenfor gitte arbeidsperioder. Å kontakte veileder for veiledning forutsetter at du har en konkret henvendelse for hva du ønsker veiledning på.

Veilederne i kurset har ikke anledning til å forhåndssensurere eksamensbesvarelser.

Veilederne har normal arbeidstid, og duvil normalt kunne forvente svar innen 1-2 virkedager.

Hvordan opprette kontakt med studenter i din studiegruppe

Hver studiegruppe har sin egen gruppeside med diskusjonsforum som bare medlemmene kan se. Ved å velge fanen «Grupper» og så klikke på knappen «Besøk» under din studiegruppe, kommer du rett inn i et diskusjonsforum for gruppens medlemmer. Fanen ved siden av grupper heter «Diskusjonsforum», og dette forumet er åpent for alle i hele studiet.

Du kan også opprette en melding ved å gå til «innboks» i Canvas. Her kan du sende personlige meldinger til studenter, eller velge å opprette en tråd hvor du sender meldingen til alle i din studiegruppe.

Kan antall ord i en besvarelse overstiges?

Det er sjeldent lurt å overstige antall ord i en besvarelse. Sensorene som skal vurdere oppgavene får betalt en fast sum per oppgave, basert på oppgavens størrelse. Antall ord i besvarelsen er et helt konkret kriterium som sensorene skal vurdere. Hvis du overstiger antall ord +/- 10 %, vil det kunne telle negativ for vurderingen av din besvarelse.

Et råd for å forsøke få ned antall ord, er å se på om du sier for mange ting på en gang. For å holde seg innenfor oppgavens omfang, kreves det at en er spisset i det som formidles. Se om du kan klare å fjerne ting som ikke er direkte relevant for å svare på problemstillingen.

Hva vil det si «å levere på nytt» i Canvas?

«Å levere en besvarelse på nytt» i Canvas vil bare si at du laster opp en fil og dermed erstatter filen som eventuelt var levert fra før av. Det er altså mulig å levere besvarelsen på nytt helt til fristen for hverandrevurdering utløper. Tidligere opplastede filer er kun synlige for deg og veileder. Det vil alltid være den filen du leverte sist som er gjeldende og som vil sendes til dine medstudenter i hverandrevurderingsrunden.

Ønsker du gjøre utbedringer etter å ha fått hverandrevurdering, kan du også laste opp filen på nytt i Canvas når disse utbedringene er utført.

Hvordan vet du at du har levert en besvarelse i Canvas?

Det er viktig at du laster opp besvarelser til hver aktivitet og arbeidsoppgave i kurset innen siste deleksamen i emnet, slik at du får fullført alt obligatorisk arbeid og blir eksamensmeldt. Du kan dobbeltsjekke at du faktisk har levert en besvarelse i Canvas, ved at ikonet for den aktuelle arbeidsoppgaven i Canvas blir grønt etter at du har levert. Du kan også forandre på innleveringen din hvis du ønsker det ved å levere på nytt.

Kilde- og litteraturhenvisning

Som student ved USN plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. Det er derfor viktig at kilde- og litteraturhenvisningene er i samsvar med gjeldende regler. Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. I kurset anvendes referansestilen APA 6th. Kildekompasset har også gode guider for litteraturhenvisning. 

Hva er hverandrevurderinger?

En viktig del av å delta i nettstudiet er samarbeid mellom studenter. I studiet du nå tar brukes noe som kalles «hverandrevurdering» (HV). Se gjerne videoen «Hverandrevurdering» i introduksjonsmodulen. Vi anbefaler å bruke denne muligheten. Deltar du, vil du få tildelt en eller flere medstudenters besvarelser, som du skal vurdere kvaliteten på med gjennomføringsfrist normalt innen en uke etter innleveringsfristen for HV. Hver slik vurdering kommer med et konkret vurderingskjema som viser hvilke aspekter ved besvarelsen det er ønsket at du skal vurdere.

Intensjonen med hverandrevurdering er å gi en større bredde i pensum, erfaringer og refleksjoner fra de didaktiske oppgavene, ut over hva du ville fått om du kun løste oppgavene individuelt.

Det er opp til hver enkelt om man tar til seg den vurderingen som gis, og eventuelt foretar endringer hvis man ønsker å bruke noe inn i eksamensmappen. Merk derfor at hverandrevurderingene ikke har noe å si for endelig vurdering av eksamensmappen, og i så måte heller ikke nødvendigvis gir et helhetlig bilde ettersom endelig vurdering gjøres basert på flere vurderingskriterier enn hverandrevurderingene vurderes ut ifra. Det er ditt eget ansvar å ha satt deg inn i alle vurderingskriteriene og du anbefales å ha disse i minnet når du skriver besvarelsene som skal være del av din eksamensmappe.

Intensjonen med hverandrevurderingene er også at det ikke bare gis poeng, men også gis en tilbakemelding, slik at det fremgår hva det er som er blitt trukket for og hvorfor. Hvor mange poeng som gis eller trekkes for er ikke poenget i seg selv. Det vil derfor forekomme individuelle forskjeller når det gjelder hvor mye som trekkes i hvert tilfelle. Så lenge det derimot presiseres hvorfor det er gitt det antall poeng som er gitt, så er dette en fremovermelding som mottaker kan velge om han/hun vil ta med seg videre.

Hvordan gjøre en hverandrevurdering?

Se brukerguiden «Gjør en hverandrevurdering» i introduksjonsmodulen under «læringsplattformen Canvas», som forklarer dette både i tekst og video. Du anbefales å skrive hverandrevurderingene i et tekstdokument, slik at du også har disse lagret på din datamaskin i tilfelle feil ved sending, f.eks. hvis du sender hverandrevurderingen til feil person eller det forekommer en teknisk svikt i Canvas.

Hvis du har sendt HV til feil person

Ta kontakt med din studiegruppes veileder og informer om hvilken oppgave det gjelder, så vil veileder manuelt slette hverandrevurderingen du har foretatt. Du vil så måtte sende denne på nytt.

HV-skjemaet trekker seg lengre ned på skjermen

Hvis du opplever at skjemaet for å gi hverandrevurdering hopper lengre ned på nettsiden og ikke er mulig å scrolle opp, kan det være at skjermoppløsningen på maskinen din er for liten. Vi anbefaler at du forsøker å gi HV på en annen maskin med større skjermoppløsning, eller at du forsøker nettleseren Firefox i stedet. Alternativt kan du forsøke å trykke CTRL og – for å skalere ned innholdet. 

Hvordan finne HV av sin oppgave

Du får dessverre ikke et direkte varsel når HV av din oppgave er gjennomført. Du kan derimot gå inn på oppgaven som du venter på HV av, og trykke på «vis detaljer om innleveringen» til høyre på siden. Der vil du se om det ligger vurderinger klare og kan trykke «vis vurdering» for å få opp hvem som har vurdert din oppgave og vurderingen vedkommende har gjort av besvarelsen din. Se gjerne videoen i introduksjonsmodulen under brukerguider og «motta hverandrevurdering» som forklarer dette nærmere både i tekst og video.

Merk at hvis du har valgt å ha profilen din i nettkurset på et annet språk enn bokmål, kan det forekomme ustabiliteter i enkelte funksjoner, deriblant hverandrevurderinger.

Kan man få utsatt frist på HV eller levere for sent?

Å levere arbeidsoppgaver til HV er frivillig, men denne fristen er felles for alle studenter i kurset, slik at det ikke er mulig å få utsatt frist for levering til HV. Hvis du ikke klarer overholde fristen for levering til HV, går det fint. Du må bare sørge for at du leverer oppgaven i Canvas i etterkant av fristen for å få grønt i progresjonen i kurset. En forsinket levering har ingen annen konsekvens for deg enn at du går glipp av HV på din oppgave. Dette fordi tildelingen av hvilke studenter som skal gi hvilke studenter HV av deres oppgaver, blir generert dagen etter at fristen for å levere er utløpt. Det er derimot ingenting i veien for å levere en oppgave tidligere enn den fastsatte leveringsfristen, hvis du ønsker det. Da vil du få tildelt HV på oppgaven etter leveringsfristens utløp.

Må jeg møte på campus for eksamen?

Nei. Det er ingen campus-eksamen i kurset. Alt er nettbasert, med digitale mappeoppgaver som leveres i Wiseflow.

Når og hvor finner man resultatet av en eksamen?

Sensurfristen er tre uker etter frist for innlevering i Wiseflow. Resultatet finner du på StudentWeb.

Klage på karakter og rett til begrunnelse

Som student har du rett til å be om begrunnelse og til å klage dersom du mener det er gjort feil i forhold til studier eller eksamen. I første omgang er det det som er alternativet hvis du er uenig i den vurderingen som er foretatt av en eksamensmappe. Du vil få informasjon om hvordan du går frem for å be om begrunnelse eller vil klage når du er tatt opp til kurset.

Utsatt eller ny eksamen

For at det skal settes opp en utsatt eksamen i et emne må det være meldt opp studenter som enten strøk eller hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. Det er kun disse som har krav på utsatt eksamen. For å ha adgang til en utsatt eksamen i et emne må du ha vært oppmeldt og ha møtt til siste ordinære eksamen, eventuelt ha fått innvilget gyldig fravær. Studenter som ikke var oppmeldt eller som ikke møtte til siste ordinære eksamen har ikke adgang til en utsatt eksamen, men må vente til neste gang emnet går ordinært før de kan melde seg opp. 

Hvis du har rett på utsatt eksamen og melder deg opp innen fristen, gjør du utbedringer og leverer hovedarbeidskrav og mindre arbeidskrav på nytt til utsatt eksamen. Har du ytterligere spørsmål vedrørende utsatt eksamen se eksamenskontoret ved USN sin nettside eller benytt kontaktinformasjon til å kontakte eksamenskontoret direkte. Har du faglige spørsmål tar du kontakt med din veileder.

Kan man få betalte lesedager i forbindelse med eksamen?

Dette studietilbudet er tilrettelagt for lærere i arbeid og er finansiert av Udir og skoleeiere. Rettigheter til betalte lesedager til eksamen er en del av tariffavtalen mellom KS og arbeidstakere. Der er følgende rettigheter spesifisert i §14.4 Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l.:

I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging.

Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen.

Basert på tariffavtalen, er det ikke entydig hvordan man skal forholde seg til denne eksamensformen. Hva studenter har krav på eller kan forvente fra sin arbeidsgiver i forbindelse med studiene vil nok også være avhengig av den ordningen som er valgt (vikar/stipend). Samtidig er dette en del av tariffavtaler og lønnsforhandlinger, så dette må den enkelte student ta via tillitsvalgte på arbeidsstedet, også håper vi dere finner en løsning som dere alle er tilfreds med. Det er hver enkelt student sitt ansvar å sette seg inn i all relevant informasjon og ha en dialog med sin arbeidsgiver underveis i studieløpet. Vi som utdanningsinstitusjon har ingenting med dette å gjøre. En god del viktig informasjon finnes på Udir sin webside. Der finner man informasjon for både skoleeiere og kursdeltakere.

Har du faglige spørsmål om eksamen?

Har du faglige spørsmål vedrørende eksamensoppgavene, kan du kontakte din studiegruppes veileder på en personlig melding i Canvas ved å gå til «innboks» og opprette en melding. Under «kurs» velger du modulen du arbeider i, og i «til-feltet» kan du søke opp navnet til din veileder eller finne personen ved å klikke på ikonet til høyre i til-feltet. Er det flere i din studiegruppe som lurer på det samme, kan dere tilkalle veileder til en diskusjon i emnet, ved å trykke på knappen «tilkall veileder».

Har du ikke-faglige spørsmål om eksamen?

For ikke-faglige spørsmål vedrørende eksamen som du ikke finner svaret på her, kan du finne svar på mye på eksamenskontoret ved USN sin nettside. Deriblant informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen, hvor du finner eksamensdatoene, hvordan du leverer inn digital hjemmeeksamen og informasjon om utsatt eksamen og klagesensur. 

Avslutte studiet/registrere sluttmelding

Dersom du må trekke deg fra studiet, ber vi deg ta kontakt med studieveileder linda.m.nilsen@usn.no.