Profesjonsfaglig digital kompetanse, 1.–10. trinn

Er du lærer? Ønsker du å videreutvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse? Ønsker du å øke din forståelse for hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer lærerrollen, innhold, vurderingsformer og arbeidsmetoder i fagene? Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen på Vestlandet tilbyr sammen PfDK-MOOC, en videreutdanning på 30 studiepoeng i profesjonsfaglig digital kompetanse.

Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Gjennom PfDK-MOOC får du den kunnskap du som lærer trenger for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. For å være i stand til å utvikle grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap hos elevene må lærere styrke sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Digital kompetanse MOOC

Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen på Vestlandet tilbyr sammen PfDK-MOOC, en videreutdanning på 30 studiepoeng i profesjonsfaglig digital kompetanse. Videoen forteller mer!

Undervisningsformer

Opplegget inneholder forelesinger, video, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser, øvingsoppgaver, arbeid med digitale og praksisbaserte oppgaver (individuelt og i grupper), studentpresentasjoner og respons på medstudenters faglige bidrag. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Canvas. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Vurdering

Mappevurdering (innleveringsmappe med tre mappeelementer).

Emner

Studiet er 100 % nettbasert og består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Grunnleggende del om profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 1, høst 2018: En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har forståelse for hvordan den digitale utviklingen endrer og utvider innholdet i fagene. Læreren har innsikt i hvordan integrering av digitale ressurser i læringsprosesser kan bidra til å nå kompetansemål i fag og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter innebærer og hvordan de kan utvikles i fagene

Emnet består av følgende temaområder: Fag og grunnleggende ferdigheter, Skolen i samfunnet, Etikk, Pedagogikk og fagdidaktikk, Ledelse av læringsprosesser, Samhandling og kommunikasjon og Endring og utvikling.

Fagdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 2, vår 2019: I dette emnet skal du fordype deg i ett av følgende fag/fagområder: norsk, realfag, samfunnsfag og KRLE eller kunst og håndtverk.

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer er en forutsetning for god integrering av digitale læringsressurser i fagene. Læreren har innsikt i hvordan digitale ressurser kan integreres i læringsprosesser for å bidra til å nå kompetansemål og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene i fagene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende pedagogiske og didaktiske kompetanser sammen med utvikling av egne digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hvordan elevene kan motiveres og engasjeres gjennom variasjon med bruk av digitale læringsressurser for å støtte elevenes læringsarbeid, og samtidig bidra til å øke deres digitale faglige kompetanse.