Hopp til innhald

Studieplan - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, trinn 8-13

Hausten 2019

Denne fagplanen bygger på Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1.april 2005 nr. 15, §3-2, annet ledd.

Praktisk-pedagogisk utdanning skal kvalifisere for undervisning i yrkesfag for trinn 8.-13. Utdanningen er profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert der det vektlegges helhet og sammenheng mellom yrkesfag, pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis, og skal imøtekomme samfunnets og skolens behov.

Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres som et deltidsstudium over to år der hvert studieår omfatter et emne på 30 studiepoeng. Praksis gjennomføres begge år.

Formål

Utdanningen skal sikre at kandidatene kan videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk samfunn. Utdanningen skal ivareta perspektiver knyttet til likestilling og det flerkulturelle samfunn, og skape forståelse for en skole som er for alle elever, uavhengig av deres forutsetninger, sosiale, kulturelle og språklige bakgrunn.

Den praktisk-pedagogiske utdanningen skal særlig ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag og praksis i utdanningen. Utdanningen skal danne den lærerfaglige plattformen i utdanningen, være praktisk rettet, være et verdi- og dannelsesfag og gi studentene en felles identitet som lærer i skolen. Utdanningen skal bidra til kunnskap om mangfoldet i elevenes bakgrunn og faglige forutsetninger, og bidra til at studentene utvikler kompetanse knyttet til ungdoms utvikling, læring og ungdomskultur.

Læringsutbytte

Studiet har følgende. læringsutbyttebeskrivelser etter nivå 6 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn)
 • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for
 • lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8-13.trinn)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Innhald

Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng, og består av pedagogikk 30 studiepoeng og yrkesdidaktikk 30 studiepoeng.

I tillegg skal studentene gjennomføre 60 dager i praksis, der 10 dager skal gjennomføres på ungdomsskoletrinnet (8.-10. trinn).

Praksisopplæringen skal være veiledet og vurdert, og inngå som en integrert del av studiet. Det skal være progresjon i praksisopplæringen der denne fordeles over alle fire semestre.

Det er utarbeidet egne praksisguider for praksisopplæringen.

Praksis

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert, inngå som en integrert del av begge emnegruppene, og fordeles over begge semestre. Det skal være progresjon i praksisopplæringen.

Studiet har tre praksisperioder fordelt på fire semester. Første praksisperiode går over høst- og vårsemesteret i det første studieåret. Andre praksisperiode er i høstsemestret og tredje praksisperiode i vårsemesteret i andre studieår. Praksisopplæringen er organisert av praksiskontoret ved Avdeling for lærerutdanning.

Det totale omfanget av praksisopplæringen skal være minst 60 arbeidsdager i skolen. Denne tiden skal bl.a benyttes til observasjon, undervisning, praksisveiledning, føring av loggbok, deltakelse på teammøte, planmøte, foreldremøte og andre møter

Praksisopplæringen skal være allsidig, med stigende krav til selvstendighet og ansvar. Studenten skal få erfaring med alle sider ved arbeidet og delta aktivt i skolens hverdag.

Studenten skal ha før- og etterveiledning med praksislærer. Veiledningen skal bidra til at studenten utvikler kunnskaper, holdninger, handlinger og verdier i tråd med skolens verdigrunnlag. Denne skal styrke studentens faglige kompetanse og yrkesidentitet, styrke studentens arbeid med å planlegge, gjennomføre og vurdere opplegg samt hjelpe studenten med å se sammenheng mellom teorier og praksis. Studenten har ansvar for å forberede seg til veiledning, og skal delta aktivt med klargjøring av forventninger og skriving av veiledningsdokumenter.

Veiledningssamtalene kan være individuelle eller i gruppe etter avtale.

Praksisopplæringen skal i hovedsak gjennomføres i videregående opplæring, og fordeles på de ulike trinnene i programområdet. Minst 10 dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.-10. trinn). Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass.

Praksis inngår som en integrert del av begge emnegruppene.

Det er utarbeidet praksisguide for hver praksisperiode.

Skikkethet
Skikkethetsvurdering skjer gjennom hele studiet, jmf. Lov 2005- 05-01-26 §4-10

Opptakskrav
Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er:

 • Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis
 • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis

Høgskulen på Vestlandet kan vurdere opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves godkjent politiattest.

Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert, deltid over to år. I pedagogikk vil studentene være samlet i klasse/ storgruppe. I yrkesdidaktikk vil studentene følge undervisning i en mindre gruppe innen sitt utdanningsprogram, eventuelt et nærliggende utdanningsprogram.

Arbeidsmåtene vil kunne variere mellom blant annet forelesninger, gruppearbeid, individuelle oppgaver, prosjektarbeid, studentpresentasjoner, praksis og veiledning.

Studiet bruker læringsplattformen Itslearning. All informasjon vil bli formidlet på Itslearning og det forutsettes at studentene aktivt bruker dette.

Vurderingsformer

Vurderingen i studiet består av arbeidskrav og eksamen, der hvert studieår avsluttes med en integrert eksamen i pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. For å kunne fremstille seg til eksamen må alle arbeidskrav være bestått.

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent, eksamen vurderes med karakterskala A-F, der F er ikke bestått. Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, har kandidaten rett til èn ny innlevering. I slike tilfeller er det obligatorisk veiledning.

Organisering

Utdanningen organiseres i to emner, fordelt på hvert studieår:

 • Emne 1: Ledelse av læreprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv, 30 sp
 • Emne 2: Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv, 30 sp

Hvert emne avsluttes med en tverrfaglig eksamen i pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksisopplæring.