Psykisk helse- og rusarbeid | vidareutdanning

Etter- og vidareutdanning

Styrk den faglege og personlege kompetansen din i arbeid med menneske med psykiske lidingar, psykososiale vanskar eller rusmiddelproblem.

Vi har ikkje planar om å ta opp nye studentar på dette studieprogrammet i 2021.

I denne utdanninga får du djupere kunnskap om psykiske lidingar, psykisk helse og rusmiddelproblematikk. Du lærer også om vitskapsteori, metode, etikk og forsking knytt til rus og psykiske helse.

Er du tilsett i ein kommune eller fylkeskommune? Då kan arbeidsgivaren din søke Statsforvaltaren om kompetanse- og innovasjonstilskot.

Praksis

Du må ha minst fire samanhengande veker knytt til klinisk praksis utanom eigen arbeidsplass. Dette er planlagd gjennomført i fjerde semester.

Vil du studere meir?

Vidareutdanninga gjev innpass på master i psykisk helse og rusarbeid. Du får godskrive første del (60 studiepoeng) av masterstudiet.

Du kan også søke om at utdanninga går inn som valfritt emne av andre relevante masterstudium.