Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for barn

Etter- og vidareutdanning

Behovet for pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse er stort på ulike opplæringsarenaer. Dette studiet gir deg en teoretisk og praksisorientert innføring i tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid.

Vi tar ikke nopp nye studenter til denne videreutdanningen i 2020/2021.

Du får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring generelt og spesialpedagogiske tiltak spesielt. Du kan ta på deg faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogisk tilrettelegging. Du blir også kvalifisert for veiledning av kollegaer og foresatte.

Dette studiet gir, sammen med din grunnutdanning som førskole-/barnehagelærerutdanning, kompetansen som tidligere ble kalt for 1. avdeling i spesialpedagogikk. Studiet gir deg også grunnlag for videre studier i pedagogikk og spesialpedagogikk.

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne:

1. semester: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. Hjemmeeksamen i desember 2019

2. semester: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn og voksne som trenger særlige tilrettelagt opplæring. Muntlig eksamen i mai 2020.

Utdanningen er delvis nettbasert og vil bli organisert ved 4 helgesamlinger per semester. Samlingene vil være fredager fra kl. 14.15-19.15 og lørdager fra kl. 9.00-14.00. Mappekrav og forelesninger er spesialpedagogiske tema som er relevant for pedagoger som jobber med barn i barnehage. Enkelte tema som presenteres fra forelesningene i 1. og 2. semester, er felles med videreutdanningskurset "Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for ungdom".

Timeplan

StudiestøttesystemetCanvas benyttes mye, da studiet tildels er nettbasert.