Hopp til innhald

Studieplan - Veiledningspedagogikk

Hausten 2016

Veiledningspedagogikk er det deltidsstudie som går over to semestre og består av 2 emner. Studiet bygger på pedagogiske prinsipper og arbeidsmåter som tar utgangspunkt i kritisk forståelse og et ideal som bygger på en dialog om fagutdanning, refleksjon over fag/fagutøvelse og samfunnets behov for kompetanse. Læring krever engasjement og studentaktivitet både under samlingene og i mellomperiodene.

Studiet er tilrettelagt for helse-, sosialarbeidere og pedagoger som har behov for veiledningskompetanse i forhold til studenter, klienter, pasienter, kollegaer og pårørende. Gjennomført studium fyller deler av kravet for å bli godkjent som faglig veileder i henhold til ulike yrkesorganisasjoners krav. Studiet er kvalifiserende for yrkesutøvere som definerer veiledning som en del av sin yrkesfunksjon.

Målgruppe og opptakskrav
Helse-, sosialarbeidere, pedagoger og andre som ønsker formell kompetanse som faglig veileder. Deltakere som er eller som forplikter seg til å være praksisveiledere for studenter fra AHS, vil bli prioritert.

Opptakskrav er 3-årig helse-, sosialfaglig eller pedagogisk grunnutdanning på bachelorgradsnivå samt 1 års fulltids praksis. Andre med relevant høgskole- eller universitetsutdanning kan også søke opptak. Det er en forutsetning at studentene gir veiledning til student/kollega under studiet. Ved opptak vil en utover relevant utdanning, ta hensyn til praksis og veiledningserfaring. I tillegg vil en tilstrebe en tverrfaglig sammensatt deltakergruppe.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført videreutdanning skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap,

ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten...

  • gjør rede for de viktigste teorier, modeller og metoder i veiledning
  • identifiserer ulike veiledningsoppgaver innen praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene

Ferdigheter:

Kandidaten...

  • leder og gjennomfører systematisk veiledning
  • anvender ulike metoder i veiledning av studenter, pasienter og kollegaer
  • har utviklet et bredt spekter av veiledningsferdigheter

Generell kompetanse:

Kandidaten...

  • bidrar til faglig refleksjon, personlig vekst og kritisk tenkning hos dem som mottar veiledning
  • vurderer kristisk sin egen veilederrolle

Arbeidsformer

Arbeidsformen i studiet er lagt opp med spesiell vekt på studentaktive læringsformer og arbeidsmåter, både individuelt og i grupper. Gjennom å bruke ressursene som ligger i studentenes erfaringer, praksiskunnskap og teoretisk kunnskap, vil prosesslæring tilstrebes. Det tilrettelegges for temaforelesninger kombinert med praktiske øvelser, plenumssamtaler, diskusjoner, demonstrasjoner, rollespill, gruppearbeid, praksisstudier, gruppeveiledning og selvstudie. Studentene vil få erfaring og øvelse i både individuell veiledning og gruppeveiledning.

Studentene oppfordres til å arbeide i faste kollokviegrupper, noe det vil bli lagt til rette for under samlingene. I forbindelse med hver undervisningsuke er det utarbeidet studiespørsmål som studentene kan arbeide med i kollokviegruppene/i selvstudium.
Det er obligatorisk studiedeltakelse på alle samlingene.

Ferdighetstrening
Det legges opp til ferdighetstrening innen veiledning og kommunikasjon. I smågrupper vil det bli arbeidet med ulike oppgaver og veiledningsøvelser. Dette vil omfatte at studentene trener på å veilede hverandre og på den måten både mottar og gir veiledning. Kommunikasjon i forhold til gruppe- og individuell veiledning vil bli vektlagt.

Vurderingsformer

Det benyttes varierte vurderingsformer for å sikre at studentene har tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve yrkesfaglig veiledning.

Vurderingsformer som benyttes er obligatoriske arbeidskrav, hjemmeeksamen, fordypningsoppgave og muntlig eksamen.Eksamen vurderes med karakteren bestått/ikke bestått.
Det tilstrebes prosessevaluering underveis.

Organisering

Følgende emner inngår i studiet: Innføring i veiledningsmetodikk, 6 studiepoeng og Veiledningsteori og veiledningspraksis, 24 studiepoeng. Første emne kan tas separat.

I det siste emnet stilles det krav til 20 timers veiledning i praksis (student-, klient-, pasient-, pårørende- og kollegaveiledning). Dette kan gjennomføres som individuell veiledning eller som gruppeveiledning. Det stilles også krav om 20 timers gruppeveiledning på egen veiledning.